Viser nok en gang til leder og nestleders (helse- og omsorgsutvalget) innlegg i RA 12. juni.
De refererer til «Helseplanen», dette må vi korrigere. Det ble enstemmig vedtatt en «Helse- og omsorgsplanen», som faktisk rommer mye mer enn «hva som skal bygges hvor».
Ta dere tid til å lese, før dere slår inn åpne dører. Dere sier vi skal ha en «oppegående» hjemmetjeneste.
HO-planen bygger jo nettopp på BEON-prinsippet(beste effektive omsorgsnivå), da må omsorgstrappa inneha alle trinn, og hvert trinn må være riktig dimensjonert - dette inkluderer altså hjemmetjenester i ulike former.
Det å dreie tjenester vekk fra institusjon og over på hjemmebaserte tjenester er først og fremst begrunnet ut ifra et medisinskfaglige perspektiv. På sikt vil dreiningen og samlokalisering være bærekraftige økonomisk, noe planen forutsetter.
Så blir det enkel retorikk å si at det er rasfare på Bjørkhaug, uten å nevne rasfare ved sykehusbygget.
Virker heller ikke som posisjonen, Lykke og Stang fikk med seg arealstudien som ble foretatt av Lødøen og Normann. Konklusjonen var at sykehusbygget ikke var stort nok til kommunens behov for en samlokalisert tjeneste - da må det bygges på.
I RA kan vi lese at sykehusbygget på toppen av dette skal være et signalbygg for maskinlæring, kunstig intelligens.
Da må vi tillate oss å spørre om Lykke og Stang, vet hvor mye som skal bygges og har de selv estimert en pris på hva dette alternativet vil koste Tinn kommune?

Sanja Pasovic, Trygve Lampe, Jenni Kvaran, Marianne Torgersen Skårdal, Jørn Langeland
Kommunestyregruppa Tinn SV