FAU ved Atrå barne- og ungdomsskole ønsker å komme med en uttale til administrasjonens budsjettforslag 2023.

Vi i FAU ytrer stor bekymring rundt forslaget om nedleggelse av ungdomskulen i Atrå og reduksjon i SFO tilbudet i kommunen generelt.

Først av alt ønsker vi å si at vi er kjempefornøyde med skoletilbudet som Tinn kommune har i dag. Det gjelder foreldre i Hovin, Austbygda, Tessungdalen, Atrå og Miland. Vi opplever at vi har gode lærere, fine skolebygg og et godt miljø rundt barna våre. Kommunen har lagt godt til rette for at barna skal ha det bra og investert mye i bygdene den siste tiden. Vi opplever nå en vekst i bygdene med tilflytting og stor etterspørsel etter bolig. Det er mange fritidsaktiviteter i skolebygningene og tilhørende områder utenom skoletid. Det er lek og gym, sjakklubb, kulturskole og idrettslaget for å nevne noe. Skolene i Hovin og Atrå har flotte uteområder og gode muligheter for sosiale aktiviteter, aktiv læring og fysisk aktivitet.

Kommunen har satset mye på at det skal være levende bygder som folk trives å bo i. Skole og SFO er naturligvis tilbud som betyr mye for en barnefamilie. Vi stiller oss spørrende til hvordan en tenker at en barnefamilie skal kunne få hverdagen til å fungere ved å redusere tilbudet til SFO til 190 dager i året. Det vil sette barnefamiliene i en håpløs situasjon i store deler av sommerperioden og alt av ferier og høytider.

Har det i dette forslaget blitt tatt hensyn til hvordan barnefamiliene skal få hverdagen til å gå opp?

Tinn kommune, ønsker å være et attraktivt sted å bo for mennesker i etableringsfasen. Det gjelder rekruttering, beholde egne ansatte, men også å tiltrekke seg arbeidstakere til alle bedrifter. Første prioritet for disse familiene er at ungene blir ivaretatt.

Tinn kommune ønsker også å være en reiselivskommune, og det er mange som jobber i reiselivsbransjen. Det er nettopp i ferier at det er størst pågang, hvem skal gjøre denne jobben hvis Tinn kommune ikke har tilbud til barna?

Kommunen ønsker som tidligere nevnt tilflytning og jobber for dette. Tror man virkelig at barnefamilier vil vurdere å flytte til en kommune der det ikke vil være mulig å få hverdagen til å gå opp?

Dette blir en direkte konsekvens, som vi ikke tror kommunen vil være tjent med dette på sikt. Vi stiller oss svært kritiske til forslaget og tror i verste fall at det kan føre til fraflytning til andre kommuner som kan tilby betre ordninger for barnefamiliene. Det bor mennesker i denne kommunen som ønsker å leve, jobbe, gro, bidra og trives. Da krever det at kommunen kan tilby skole og SFO på en måte som gjør at vi kan gjøre nettopp dette.

Når det kommer til forslaget om å legge ned Atrå ungdomsskole kan vi ikke si annet enn at vi stiller oss svært undrende til forslaget. Dette er en heilt ny skole som det er brukt mye penger på å bygge, og så ønsker man å legge den ned etter bare 2 år. Vi vil igjen nevne det flotte samlingspunktet vi har i Atrå med SFO, barneskole, ungdomskule, idrettshall, barnehage, flotte uteområder, kulturskule, idrett og lignende. Det er masse liv og glede med muligheter for barna for en god skoledag og en aktiv fritid. Vi meiner det er svært uheldig å endre dette. Den nye skolen er flott, med alle de beste fasiliteter til en lærerik hverdag. Det er synd og skam å legge ned et så flott tilbud til ungdommene i bygdene.

Ved å flytte alle ungdomskuleelvene til Rjukan vil det for svært mange barn bli fryktelig lang reisevei. For barna i Hovin og Tessungdalen vil det være snakk om 2 timer med buss hver vei, hver dag. I løpet av uka vil det være snakk om 20 timer bare i reisevei for disse elevene. Det vil frarøvede dem tid til lekser, fritidsaktiviteter, tid til venner og samvær med familien. Dette vil ha stor betydning for alle barnas hverdag.

Er det noen som har tatt stilling til hvilken påkjenning den lange reiseveien vill være for barna?

Vi vet at barn i tillegg til et godt undervisningstilbud trenger å være aktive, sosiale og å trives godt. Hvis barn og ungdom i bygdene får lengre vei til klassekamerater, og det kan bli vanskeligere å delta på felles aktiviteter på kveldstid.

Hvordan vil barna håndtere dette? Er dette så viktig at vi er villige til å risikere en utvikling vi ikke ønsker?

Det er store utfordringer i samfunnet med innaktivitet, utenforskap og ensomhet. Dette tiltaket kan på ingen måte sees på som helsefremmende, og en arena for å skape god psykisk helse blant ungdommene våre. Heller det motsatte.

Vi ønsker også å stille spørsmålstegn ved tilstanden på Rjukan Ungdomsskole. Er bygget i såpass god tilstand at det ikke vil være behov for å oppgradere byggene der.

I så fall hvilken kostnad vil det være snakk om?

Vil man da virkelig spare penger viss ungdomskulen må pusses opp for å romme alle de nye elvene. Skolen er gammel og trenger ved et tidspunkt på gjøres noe med.

Det foreslås å selge Marum Ulleren og Låvin for å flytte SFO til den nåværende ungdomskule. Store deler av uteområdene rundt Marum Ulleren og Låvin er lekeplassen til barneskolen og SFO. Det er flotte uteområder som brukes aktivt til leik og fysisk aktivitet hver dag. Det er trygge områder som også er skjermet fra trafikk. Ønsker man å frarøve barna disse flotte uteområdene, og hvor ønsker man at barna skal leike og være ute.

Vi i FAU ber dere om å ikke rasere det gode tilbudet som er for barn og unge i bygdene. Veksten i bygdene nå viser at folk flytter hit. Folk vill bo her ute i alle krokene, og det må vi være takknemlige for. Mulighetene til boligbygging og vekst er i Hovin, Austbygda, Tessungdalen, Atrå og på Miland. Det vil få store ringvirkninger ved å redusere på tilbudene til barn og unge. Det må snakkes om bolyst tilflytning og oppvekstsvilkår. Da må det tas hensyn til barn, unge og familiene deres for å skape en levende kommune. Det må også være et tilbud for HELE kommunen, uansett hvor i kommunen du bor. Det er trist at vi til stadighet må kjempe for å bevare de tilbudene vi har her i kommunen. Det er snakk om trygghet for barn, unge, voksne og eldre. Barn blir utrygge i en situasjon der vi som foreldre til stadighet må kjempe for de tilbudene som er til barna våre. Vi ønsker at barna våre skal vokse opp og tenke at Tinn kommune er en trygg og god plass å bo, uten at tilbudene bare varer så lenge det kjempes for.

La skolene i Atrå og Hovin være slik de er. Sikre at foreldrene har mulighet til å jobbe i kommunen, ved å ha SFO oppe med tilsvarende tilbud som i dag. Framtida for oss alle ligger i barna. La oss ta vare på dem slik at de ønsker å bo og leve her oppe.

På vegene av FAU Atrå barne- og ungdomsskole

Anita Riggenholt

Leder