Til ordfører Bjørn Sverre Birkeland, rådmann Rune Engehult og politikere i Tinn kommune.

Rjukan sykehus venner ser med bekymring på et stadig svekkende helsetilbud i Tinn kommune. Dette gjelder de lovpålagte tjenestene og moralsk ansvar. Årsaken er økonomiske innstramninger og organisering.

Dette berører alle aldersgrupper og mennesker som ofte har mer enn nok med sin egen situasjon. Vi har imidlertid et bredt kontaktnett og blir regelmessig kontaktet av bekymrede innbyggere

Vi oppfatter situasjonen i dag slik:

• Rehabiliteringen på Rjukan sykehus og Eldres Hus har sprengt kapasitet. Det er ingen tvil om at Kaupangrapporten som kommunen støtter seg til, har betydelige mangler, ikke minst knyttet til kommunens ansvar til å overta behandlingsansvaret for pasienter som er ferdigbehandlet på sykehus - samhandlingsreformen, smertebehandling, livets siste fase.

•Vi vet at det til enhver tid er pasienter som er utskrivningsklare på sykehus som det ikke er plass til i Tinn kommune. Dette betaler Tinn kommune betydelige beløp for til sykehusene eller andre institusjoner. Når det gjelder sykehusene i Skien og Notodden, vet vi at kapasiteten er sprengt og at det ikke lenger vil være mulig å la pasienter bli liggende på sykehusene mot betaling i samme utstrekning som før.

•Vi får stadig meldinger om for tidlig hjemsendelser både fra rehabiliteringen og korttidsplassene på Eldres Hus.

•Det er et politisk vedtak i Tinn kommune om enerom. Vi er kjent med at administrasjonen har forsøkt å omgå dette vedtaket ved å sette inn en ekstra seng på flere rom. Dette ble foreløpig stoppet av ansatte som tok belastningen med å si nei.

•Tinn kommunens administrasjon hevder at det ikke er ventelister på Eldres Hus og rehabiliteringen. Det er nok riktig i den forstand at det ikke føres lister, men det gis avslag på opphold. Vi har grunn til å tro at det er et antall som bor i egen boenhet som burde hatt en fast plass. Vi kjenner eksempel på at enslig med 6 besøk av hjemmetjenesten i døgnet, i tillegg trykker opptil 20 ganger på alarmen. I kjent eksempel p.g.a. usikkerhet / redsel. Vi har derfor liten tro på at bygging av eldreboliger løser alle problemer.

•Vi hører fra Tinn kommunen og også fra Sykehuset Telemark HF, at det er vanskelig å rekruttere fagpersonell. Det synes vi ikke er rart når stadige innsparinger legger igjen et budskap om at dette er usikre arbeidsplasser.

Vi registrerer at Tinn kommune i år som tidligere år, sender ut varsler om innskrenkninger / oppsigelser. Vi vet at oppgradering av vann og kloakk kommer på nærmere kr. 1 milliard. Det planlagte nye helsehuset som ordføreren sier skal stå ferdig i løpet av en 10 års periode med trinnvis utbygging med beboere boende i huset under hele byggeperiode, vil komme til å koste nærmere kr. 1 milliard.

For det første har Tinn kommune et kapasitetsproblem som må løses nå og ikke om 10 år og for det andre stusser vi på at kommunen har råd til en investering på nærmere 1 milliard, når andre viktige investeringer og ikke minst etterslep vedlikehold også skal finansieres.

Løsningen for oss er åpenbar - bruk eksisterende bygninger Eldres Hus og Rjukan sykehus som sammen har kapasitet til å løse problemene både på kort og lang sikt.

Med vennlig hilsen

Styret i Rjukan Sykehus Venner