Kommunalsjefene for levekår og oppvekst-sektorene Gry Anja Gundersborg og Christine Kollenberg la fram lite lystige tall i formannskapets møte. Det var en stor nedgang i barnetall og kulturkutt som fikk hovedfokus da de fikk ordet under budsjettorienteringen.

Høy andel folk over 70 år

Tinn får noe flatere nedgang i folketallsnedgang en andre kommuner i Telemark, men andelen over 70 år vil bli høy i Tinn i årene som kommer. Men sektorene for oppvekst og levekår får store endringer i årene som kommer.

- De to store endringene er nedleggelsen av Miland skole og at NAV er lagt under tjenesteområde oppvekst, inkludering og kultur, sa kommunalsjef Christine Kollenberg.

- Kommende store prosjekter og endringer som er ventet er kompetanseheving forankret i kommunale behov, som fremmer utvikling og læring. Det er et landsdekning som er et 5-åringprosjekt. Fokus er å møte den nye barnevernsreformen, også kalt oppvekstreform, som skal jobbe tettere rundt barna, og involvere andre hjelpetjenester, sa Kollenberg.
- Det heter Kompetanseløftet for spesialpedagogikk og inkluderende praksis, som fra 2021 ble en del av den nye tilskuddsordningen for lokal kompetanseheving, sa Kollenberg.


- Oppsiden er at vi kan gjøre tiltak tidligere, og spare tiltak på sikt.

Dramatisk fallende barnetall

- Barnetallet går drastisk nedover framover mot 2027, sa Kollenberg, og viste tall som går fra 75 skoleklare 6-åringer i 2022, til 41 i 2023 og videre tall på 38, 45, 35, før det i 2027 ligger an til bare 22 1. klassinger i Tinn.
Det må legges til at slike fremskrivinger er prognoser og ikke et endelig tall.

I Hovin ligger det an til en reduksjon fra 8 til 1 hvert år, i Atrå fra 26 til 6, mens Rjukan ligger an til en nedgang fra 33 til 15.

Barnevern øker i budsjettet med 2 millioner fordi mer ansvar overføres til kommunene, som overtar ansvar for oppfølging av fosterhjemsfamilier.

Kulturtilskudd foreslås redusert med 419.000, til 250.000 kroner, og en reduksjon på 1,5 årsverk som vil bety noe for aktivitetstilbud og arrangementer. Er blitt redusert fra 2 millioner for 4 år siden.

Det er ikke gjort beregninger å konsekvensene av dette, sa Kollenberg etter å ha fått spørsmål fra Aps Vidar Stang.
- Men det kan vi prøve å regne litt på for å se, sa hun.

Redusere en stilling ved Rjukan barneskole ligger inne i budsjettet som følge av elevnedgang.

Mangler sykepleiere

- Det er nasjonale og lokale føringer. Hovedoverskriften er at kommunene skal sørge for tilstrekkelige og forsvarlige tjenester innen helse og omsorg, sa Gundersborg.

- Det er nok påkrevet en stor strukturendring, men det har ikke den store besparelsen i seg, men det kan bremse deler av utgiftsøkningen som kommer med en dobling i antall eldre i kommunen. Vi opplever økende rekrutteringsutfordringer på sykepleiere og vernepleiere, og ikke bare utfordringer på å skaffe leger, sa Gundersborg.

- Andre kommuner må nå ta grep på antall tjenestesteder, når man har færre fagfolk og større tjenestekrav, sa Gundersborg.

- Elefanten i rommet er at folk skal jobbe helger. Det er lovbegrensninger hvor mye helger man kan jobbe. Det skaper problemer med heltid, for man skal drifte 24 timer i døgnet. Dette med heltid og deltid er en kjempeutfordring som det ikke er en enkel problemstilling å dukke ned i, sa Gundersborg.

- Inn i dette bildet ligger også bruk av vikarer generelt , og erstatte fravær med kompetanse som er blitt borte. Manglende sykepleiere klarer vi ikke å erstatte med vikarer. Når vi ser vi mangler sykepleie- og leger er det det vi må leie fra vikarbyrå, opplyste kommunalsjefen.