Stake kurs og ta styring

Av
DEL

LeserbrevTinn Sp kjenner seg ikke igjen i kritikken fra Høyres Runar Espeland i RA 05.09.19, men vi skal gi han rett i at situasjonen ved valget i 2015 var spesiell og at nedleggelsen av Rjukan sykehus var en faktor som bidro til dette.
Ut fra hva vi lovet i vårt valgprogram den gangen, har Sp jobbet hardt for å levere hva angår Ål-modell og annen helserelatert virksomhet. Det har vært igangsatt flere prosjekter for å forsøke å skaffe både private aktører og offentlige oppgaver som kunne bidra til økt helserelatert virksomhet i lokalene som tidligere rommet Rjukan sykehus, men alle forsøk har strandet bla. hos Helse Sør-Øst og private har ikke vist interesse for å starte virksomhet på Rjukan, med unntak av Ibsen Sykehusene. De gav også opp da det ikke var mulig å få oppdrag fra Helse Sør-Øst og heller ikke egenhendig klarte å skape aktivitet.
Men Tinn Sp har på ingen måte gitt opp å bedre helsetilbudet til våre innbyggere, noe som fremgår av valgprogrammet for kommende periode. Hvor vi vil jobbe for å få et distriktsmedisinsk senter lagt til Tinn dersom regjering og helseforetak åpner opp for flere senter. I mellomtiden vil vi konsentrere oss om å få samlet de kommunale helsetjenestene under ett tak, det vil si samlokalisering av tjenestene i nytt helsehus på tomta ved Eldres hus, noe som vil bidra til bedre og riktigere tjenester for brukerne.
4 års perioden vi nå har vært inne i har vært krevende ikke bare for Sp, men også for våre samarbeidspartnere i posisjonen. Tinn kommune har samlet mistet godt over 30 mill i kraftinntekter og regjeringens vedtatte inntektssystem, samtidig som vi skal opprettholde de lovpålagte tjenestene.
Vi har taklet flyktningkrisen i 2015, nedleggelsen av asylmottaket, brannen på Mannheimen. Utfordringene har også vært noen tunge tidkrevende rettssaker.
Det har også vært utskiftninger i administrasjonen, rådmann, økonomisjef, kommunalsjef samfunn (nå underlagt rådmann), levekår og kultur og oppvekst.
For fire år siden manglet det asfalt i Tessungdalen og Skirvedalsveien var i dårlig forfatning. Nå er Skirvedalsveien opprustet, etter et omforent forslag fra Høyre, med ny asfalt og det samme gjelder Tessungdalen. Når det gjelder den sist nevnte takker vi Ap’s Birger Hovden for hans bidrag i Samferdselsutvalget i Telemark fylkeskommune.
Det er etablert hurtigladestasjon for EL-bil på Billagstomta, ny vannforsyning i Gaustaområdet (Djupetjønn), stigebil og ”vannvegger” til brannvesenet, garderobe på Bjørn Myhres plass, sammenslåing av renhold,brann og teknisk, Tinn kommune er sertifisert som trafikksikker kommune, utskiftning av VA (delvis i sentrum), avvikling av TVA, utredning for å tillate hytteeiere å bo på hytta, ansatt logoped, tilpassing av måltider på sykehjemmene og varmeskap for å holde maten varm, rickshawsykkel til eldre, skjerming av barnetrygd for sosialhjelpmottagere, styrket tildelingskontoret, skjermet Rjukan Idrett, lekeapparater i Tveitoparken, støttet MOT-prosjektet, skolefrukt, opprettholdt skolestrukturen, igangsatt bygging av ny ungdomsskole m/samfunnshus i Atrå, Tinn består som egen kommune, fått administrasjonen til å utrede en veteranplan, støtte til Tungtvannskjelleren, renovering og nytt innhold i Mandheimen, styrket vedlikeholdsfond til Rjukanbadet (500’), midler bevilget til tiltak i reiselivsplanen, opprettholdt markedsbidrag til VisitRjukan, vektlagt miljø og ”det grønne skiftet” m.m.
Det har også vært gjort en god jobb med planarbeid, da mange av planene var foreldet. Påbegynt Frivillighetsplan, sentrumsplan med økonomisk prioritering, handlingsplan mot vold og seksuelle overgrep, integreringsplan, helse- og omsorgsplan m.fler.
Til tross for at kommunen har mistet inntekter grunnet statlig styring har vi i hele perioden hatt en stabil økonomi og god økonomistyring. I 2018 hadde vi et netto driftsresultat på 1,3 % som det var budsjettert med. De foregående årene var resultatene: 2015: 3 %, 2016: 4,6 % og 2017: 4,3%.
Vi har økt egenkapitalen fra 99,5 mill. til 172 mill i perioden vår, herav er 67 mill. i ubundne midler (disposisjonsfond).
Tinn kommunes lånegjeld er på 400 mill. som tilsvarer 70.000,- kr pr innbygger. Dette er et lavt gjeldsnivå, og 58 % av brutto driftsinntekter. Til sammenligning har Odda 72 %, Gruppe 12 (andre kommuner som er sammenlignbare)111 % og landsgjennomsnittet for Norske kommuner er 104 %.
Vi drifter våre helse- og omsorgstjenester dyrt over 42.000,- kr pr. innbygger. Landsgjennomsnittet er 26.500,- kr. Ved samlokalisering har vi en nå mulighet for mer økonomisk drift samtidig som vi får bedre og riktigere tjenester og fylt hullene vi pr. i dag har i ”omsorgstrappa” og får større fagmiljø som kan bidra til å øke attraktiviteten og rekrutteringen til yrket.
Legevakten som har vært skrevet om det siste er beholdt i Tinn 24/7 med Nordsjøturnus takket være stor kreativitet og vilje til å tenke nytt hos både fagpersonell, administrasjon og politikere på tross av krav fra regjeringen som nærmest gjorde det umulig for mindre kommuner å klare dette på egenhånd.
Når det gjelder næringsutvikling og etablering kan vi opplyse om at antall bedrifter i perioden har økt fra 264 til 275 og arbeidsledigheten har holdt seg stabilt lav nå sist på 2,1 % som er omtrent midt på treet i forhold til resten av Telemark. Tinn kommune har fått gode tilbakemeldinger på tilrettelegging for bedrifter som ønsker å etablere seg i Tinn og på rask saksbehandling. Det er også igangsatt ett prosjekt for å skaffe gode møteplasser for innflyttere og etablerere i kommunen, noe vi på sikt håper skal gi resultater.
Tinn Senterparti skal ikke påberope seg æren for dette alene, men det er et resultat av godt samarbeid med SV, MDG, gode enkeltforslag fra AP og Høyre og et tett og konstruktivt samarbeid med administrasjonen.

Godt valg !
Wenke Haaven, 2.kandidat Tinn Senterparti

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger.

Artikkeltags