Følgende uttalelse ble enstemmig vedtatt i Rådets møte 31. januar 2022:

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne skal ivareta interessene til mennesker med ulike og særskilte behov. Det er viktig at de kommunale tjenestene er tilrettelagt det enkelte individs behov, basert på kunnskap og kompetanse.

Et nøkkelord når det gjelder fysisk planlegging er universell utforming. Den grunnleggende ideen er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. Tanken om å legge aktiviteter til det gamle sykehusbygget strider mot dette. Dette på grunn av beliggenhet, rasfare og byggets utforming som ikke ivaretar brukere og pårørendes behov.

Etter Rådets skjønn bør man samlokalisere tjenestene for å få nærhet til hverandre. Administrasjon og ansatte har påpekt hvor viktig det er å ha et godt tverrfaglig arbeidsmiljø, ikke minst når det gjelder å rekruttere nøkkelpersonell. Både økonomiske og personellmessige ressurser vil også kunne utnyttes på en mer fornuftig og bærekraftig måte.

Dette kan gjøres i området ved Eldres Hus. Det beste ville være å bygge et nytt bygg med både omsorgsleiligheter, sykehjemsavdelinger etc., men dette bør utredes nærmere. Dessuten må vi erkjenne at vi er en kommune med geografiske avstander, og det må vi ta hensyn til. Det må være sykehjemstilbud i Austbygda og Rjukan.

Rådet ønsker at man legger til grunn administrasjonens modell X i den videre saksbehandlingen.

Rjukan 31.01.2022

Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne