Målet til nye Vestfold og Telemark fylkeskommune er å gi ungdom en tydeligere stemme og større påvirkningskraft på politiske prosesser i regionen, skriver fylkeskommunen i en pressemelding.
Organiseringen av nye Vestfold og Telemark ungdomsråd (VT Ungdomsråd) blir noe annerledes enn slik ungdomsrådene i Telemark og Vestfold har vært organisert tidligere. VT Ungdomsråd er et medvirkningsråd for og med ungdom. Det er et av tre likestilte og lovpålagte medvirkningsråd i fylkeskommunen, og er nå definert som er rådgivende organ. Det gir rådet en formell rett til å uttale seg i alle politiske saker som berører ungdom.

Vil etablere landets beste
Den endelige organiseringen av rådet vil bli utarbeidet og avklart i løpet av inneværende år. Interimstyret, som altså er midlertidig, vil ha en sentral rolle i denne prosessen.
- Det å få være med på å påvirke organiseringen og utformingen av det nye ungdomsrådet, er noe av det som gjør dette arbeidet så spennende. Vi står nå med regien selv, og har mulighet til å bygge landets beste ungdomsråd på våre egne premisser. Vi vil jobbe for å etablere et råd som er kjent og synlig for ungdom i hele fylket, som tar opp viktige saker som berører ungdom og som med en tydelig stemme snakker ungdommens sak der politiske beslutninger blir tatt, sier nyvalgt leder for VT Ungdomsråd, Marcus Røseth Isachsen.

Ungt og erfarent styre
Det nyvalgte interimstyret består av elleve unge, men allerede erfarne representanter.
- Alle som er valgt inn i interimstyret har erfaring fra lignende arbeid fra tidligere. Selv har jeg vært med i styret til Vestfold fylkeselevråd i tre år i tre år, og som leder det siste året. Her har jeg blant annet fått mulighet til å jobbe for å styrke arbeidet med psykisk helse i skolen, være en pådriver for miljøfyrtårnsertifisering av offentlige bygg og å forberede arbeidet med å etablere det nye ungdomsrådet i Vestfold og Telemark fylkeskommune. Jeg ser derfor frem til å være med på prosessen videre. Rådet er en viktig demokratisk arena for ungdom og en svært nyttig læringsarena for å oss som er engasjert i prosessen, sier Isachsen.

Digital ungdomskonferanse
I tillegg til å arbeide med organisering av rådet, ønsker interimstyret å jobbe for å nå ut til flere unge i hele fylket.
- Ungdomsrådet i gamle Telemark har hatt tradisjon for å samarbeide med ungdom på flere arenaer enn det vi tradisjonelt sett har hatt i fylkeselevrådet i gamle Vestfold hvor våre primære samarbeidspartnere har vært elevrådene ved de videregående skolene. Elevrådene vil fortsatt være viktige samarbeidspartnere, men når vi nå skal etablere og organisere et helt nytt ungdomsråd, er tanken bak samarbeidsmodellen til gamle Telemark noe vi vil ta med oss og bygge videre på, sier Isachsen.
Det nye styret har et samstemt ønske om å etablere tettere dialog med både organisasjoner og enkeltpersoner og inviterer derfor blant annet til digital ungdomskonferanse 1. - 2. oktober.
- Ved å være til stede på flere arenaer vil rådet kunne fange opp aktuelle saker som berører ungdom i ulike livssituasjoner. Vi vil jobbe for at disse sakene blir satt på den politiske agendaen slik at vi kan være med på å utforme ungdoms livssituasjon, muligheter og fremtid i fylket vårt, sier Marcus Røseth Isachsen.