Samhandlingsutvalget DNT Vestfold-Telemark sendte forrige uke ut et brev til fylkespolitikerne som starta som følger:

Kjære fylkestingskandidat!

For de fleste av våre 25 000 DNT medlemmer i Vestfold – Telemark, er deres engasjement for natur – friluftsliv og frivillighet avgjørende for deres valg av stemmeseddel ved årets kommune og fylkestingsvalg. DNT Vestfold – Telemark vil bidra til et enklere valg for våre medlemmer, og har derfor en utfordring til deg for å gjøre valget enklere. På side to finner du seks spørsmål som vi håper kan hjelpe både deg og oss til å ta det rette valget. Vi kommer til å gå bredt ut og åpent dele spørsmål og svar med vår anbefaling torsdag 5. september, og ber deg derfor besvare denne innen onsdag 4. september kl 23:00.

Nå har politikerne svart. Under finner du alle svarene:

1.I kampen om arealene, hvordan vil du samarbeide med kommuner og andre fylker om å ta vare på større sammenhengende naturområder fra kyst til fjell?

AP v/Tone Berge Hansen 4. kandidat Vestfold og Telemark:

Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for å ha gode arealplaner som følges og hvor naturområder er ivaretatt. Så er det viktig å samarbeide på tvers av fylker, blant annet i fjellnettverk mm. I arbeid med nasjonalparker må vi samarbeide med andre kommuner og fylker som har nasjonalparker for å sørge for at disse ivaretas og er tilgjengelig for folk. Det er viktig å se en sammenheng utover egne kommune- og fylkesgrenser. Vi ser også at allemannsretten utfordres kraftig. Ap vil grunnlovsfeste allemannsretten. For tiden ser vi svært triste eksempler på hvordan for eksempel strandsonen er så nedbygd at folk ikke lenger har tilgang mange steder i Vestfold og Telemark.

Venstre v/– Kåre Pettersen Fylkesvaraordfører Vestfold 1.kandidat for Vestfold og Telemark Venstre:

Dette er et svært viktig arbeid som må samordnes mellom regionale myndigheter, stat og fylke samt den enkelte kommune. Referanse kan gis til Vestfolds prosess knyttet til i sin tid Kystsoneplan og Regional Plan for Bærekraftig arealpolitikk (RPBA). Planene må forankres bedre som styringsdokumenter og for å lykkes med det må det skje i et samarbeid mellom de tre nevnte parter.

Rødt v/Maren Njøs Kurdøl 1. kandidat Rødt Vestfold og Telemark:

Rødt er for et sterkt vern av naturområder og av strandsonen. Noen av de tingene jeg vil jobbe med er at fylkets regionale arealplaner legger opp til null utbygging i strandsonen og på matjord, og meget restriktiv utbygging i naturområder. Jeg vil også samarbeide med kommunestyrene i de kommunene som er berørt av NVEs vindkraftplaner med mål om å stanse utbyggingen.

SV v/Ådne Naper 1.kandidat SV i Vestfold og Telemark:

Sikre og styrke allemannsretten, og sikre fellesskapets tilgang til sjø, strandsone, skog og fjellområder. Støtte offentlig eie for å sikre fellesskapets tilgang til viktige eiendommer. Sikre tilgang til friluftsliv for alle, og tilrettelegge for mennesker med nedsatt funksjonsevne i friluftsområdene. Begrense hyttebygging og nedbygging av verdifullt areal. Og gi turisthyttene forrang foran utbygging av private hytter. Det skal være kontinuitet i de disposisjonene vi gjør for areal som overlapper på tvers av kommuner og fylkesgrenser. Være restriktiv til bygging i uberørt natur.

MDG v/Harald Moskvil. 1. kandidat Vestfold og Telemark Fylke:

Regional plan for bærekraftig arealpolitikk RPBA som ble laget for Vestfold i 2013 og revidert i 2019 må også utarbeides for Telemark. Denne planen må få større fokus på utmark. I arbeidet med planen må nabofylkes tas med for å sikre forståelse for verdiene i uberørt natur på tvers av fylkesgrensene.

Høyre v/Gunn Marit Helgensen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark Høyre:

Selvsagt må vi samarbeide godt med kommunene som har arealmyndighet. Det er viktig for allmenheten å ha tilgang til nasjonalparker og naturområder fra kyst til fjell og må værnes gjennom bærekraftig bruk.

Senterpartiet v/Terje Riis Johansen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark:

Jeg synes Vestfold sin «RPBA», (Regional plan for bærekraftig arealforvaltning) er et godt eksempel på hvordan fylke og kommuner kan samarbeide om arealspørsmål. Jeg synes vi skal følge opp dette arbeidet i det nye fylket.

2. Hva er ditt standpunkt til landbasert vindkraftindustri?

AP v/Tone Berge Hansen 4. kandidat Vestfold og Telemark:

Arbeiderpartiet er ikke prinsipielt imot vindkraft, men mener at dersom utbygging vurderes i noen områder kan det kun skje dersom viktige naturverdier ikke forspilles, og hvor det er støtte til utbyggingen lokalt. Det betyr at evt vurdering av nye prosjekter skal skje i nær dialog og tett på lokalsamfunn, kommune og de ulike interessegruppene.

Venstre v/– Kåre Pettersen Fylkesvaraordfører Vestfold 1.kandidat for Vestfold og Telemark Venstre:

Vi må si nei til all landbasert vindkraftutbygging som kommer i konflikt med klassisk naturvern.

Rødt v/Maren Njøs Kurdøl 1. kandidat Rødt Vestfold og Telemark:

Rødt og jeg sier nei til vindkraft på land. Dette er rasering av naturområder og skadelig for dyre- og fugleliv.

SV v/Ådne Naper 1.kandidat SV i Vestfold og Telemark:

Jeg er imot å bygge om natur og friluftsområder til vindkraftindustri.

MDG v/Harald Moskvil. 1. kandidat Vestfold og Telemark Fylke:

MDG har vedtatt at vi er i mot bygging av vindkraft i uberørt natur. Vi tillater bare landbasert vindkraft i nærheten av annen infrastruktur som veier, jernbane, næringsområder etc.

Høyre v/Gunn Marit Helgensen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark Høyre:

Her er det viktig at lokale interesser høres og at det ikke medfører grove inngrep i verdifulle natur- og friluftsområder. Den prosessen må foregå mellom lokale myndigheter og lokal befolkningen.

Senterpartiet v/Terje Riis Johansen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark:

Jeg ønsker å få ned bruken av fossil energi. Da trenger vi fornybar energi. Jeg har stor tro på solkraft og oppgradering av vannkraftanlegg. Jeg mener og at vi har mye å hente på energiøkonomisering. Men, jeg tror vi kommer til å trenge noe landbasert vindkraft også. Da trengs gode prosesser hvor vi finner de minst konfliktfylte prosjektene. Vi kan ikke bygge ut vindkraft i sårbare områder. Vi må og begrense omfanget.


3. Hva mener du er frivillighetens største potensiale og utfordring i fremtiden?

AP v/Tone Berge Hansen 4. kandidat Vestfold og Telemark:

Potensialet til frivilligheten er stort. Vi lever i stadig mer komplekse samfunn hvor nærhet til hverandre blir mer og mer viktig. Det å rigge arenaer hvor folk kan treffes og gjøre ting sammen er god folkehelse og meningsfullt for de som bidrar og deltar. Frivilligheten er en viktig samarbeidspartner for kommuner og fylker og bør benyttes, uten å utnyttes slik at det «frivillige» mister sin sjel. Utfordringer fremover vil nok være at folk ikke ønsker å binde seg/forplikte seg og at jaget etter folk og midler gjør at noen organisasjoner «knekker ryggen».

Venstre v/– Kåre Pettersen Fylkesvaraordfører Vestfold 1.kandidat for Vestfold og Telemark Venstre:

Frivilligheten er alfa og omega innen både friluftsliv og f.eks. idretten og andre organisasjoner. Uten frivillighet hadde det blitt dårlig med tilrettelegging for friluftslivet. Et sort pluss ved frivilligheten i tillegg til den selvsagte samfunnsdelen den utgjør, er det sosiale. En møteplass blant folk i ulike aldre og med ulike bakgrunner. Vi må ikke ta frivilligheten som en selvfølgelighet. Dersom det legges for mange offentlige/halvoffentli ge oppgaver på frivilligheten vil initiativet fort kunne brenne opp. Frivilligheten må også få økonomisk handlingsrom til å drive sine virksomheter. Derfor må det også gis full momskompensasjon, støtteordninger til friluftstiltak mm må blir bedre og samarbeidet mellom fylke, kommune og frivilligheten kan også bli bedre.

Rødt v/Maren Njøs Kurdøl 1. kandidat Rødt Vestfold og Telemark:

Det største potensialet ligger i hva vi kan bygge sammen og hvordan frivilligheten kan bidra til et bedre samfunn for oss alle. Enten det gjelder integrering, fritidstilbud, kulturopplevelser, vedlikehold av turstier, fysisk aktivitet eller noen av de andre fantastiske tilbudene som er drevet av frivillige. Det er lett å si at økonomiske rammevilkår er den største utfordringen, og vi i Rødt skal selvsagt kjempe for at frivilligheten får bedre vilkår. Men for å være helt ærlig så tror jeg den individualistiske kulturen og tidspresset mange opplever er det som kommer til å være mest krevende for frivilligheten. Unge i dag vokser opp med mantraet om at man er sin egen lykkes smed. De får høre at bare de jobber hardt nok, så vil de lykkes. Kulturen er veldig individfokusert. Dette merker vi på flere områder, og de unge merker det dessverre også ved at presset på den enkelte øker. Vi i Rødt mener at det beste vi kan gjøre for å motvirke dette er å skape sterke og gode fellesskapsløsninger. Dessverre har det motsatte skjedd i de senere årene. I stedet for å kjempe frem bedre pensjonsordninger så sparer mange til egen pensjon, man må ta individuelt ansvar i stedet for å ha en god felles løsning. Flere tegner privat helseforsikring i stedet for at vi kjemper frem bedre sykehus til alle. Rødt vil kjempe for en mer offensiv fellesskapspolitikk. Det tror jeg kan vise hvor mye mer vi kan få til sammen enn hver for oss. I tillegg ønsker Rødt at den fremtidige økningen i produktivitet tas ut i økt fritid fremfor økt lønn og profitt. Vi kommer til å bli mer og mer produktive, takket være ny teknologi. Spørsmålet er om vi skal ta ut den produktiviteten og det overskuddet i økt forbruk eller mer fritid. Hvis det kombineres med en god omfordelingspolitikk å kan lavtlønte få en lønnsvekst samtidig som vi gradvis kan innføre en sekstimers normalarbeidsdag uten at folk går ned i lønn. Det tror vi vil løse tidsklemma for mange og flere vil få tid til blant annet frivillighet

SV v/Ådne Naper 1.kandidat SV i Vestfold og Telemark:

Frivillighetens største utfordring ligger i nedbygging av det offentlige velferdsfellesskapet, en svekket organisasjonsgrad og en kommersialisering som også skviser ideell sektor. Frivillighetens kraft ligger i å være et supplement og ikke en billigløsning innen helse og velferdstjenester. Ingen skal sko seg på at andre jobber frivillig. Det største potensialet for frivilligheten ligger i livsmestring, kampen mot ulikhet og for inkludering. Her er rekruttering til organisasjonslivet en viktig nøkkel, og aktivitetene innen frivillighet og friluftsliv gir helt konkrete svar på livsmestring, bygger inkludering, og fremmer fellesskap.

MDG v/Harald Moskvil. 1. kandidat Vestfold og Telemark Fylke:

Frivilligheten har et stort og viktig potensiale i å fjerne fokus bort fra kjøpeog prestasjonspress. Videre å fokusere på fellesskap istedenfor kun på individ. Utfordringen ligger i å få folk til å være villige til å bruke av sin fritid. MDG ønsker å gradvis redusere arbeidstiden for fulltidsstillinger for at flere skal ha tid og overskudd til frivillig arbeid.

Høyre v/Gunn Marit Helgensen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark Høyre:

De frivillige organisasjonene bidrar til naturopplevelse, aktiviteter og er en fantastisk inkluderingsarena og bidrar til god folkehelse. For oss er det viktig at de frivillige kan drive på egne premisser, men vi ser at det kan være en utfordring og rekruttere frivillige til å være med.

Senterpartiet v/Terje Riis Johansen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark:

Frivillighetens største potensiale er ved å skape møteplasser for folk - og ved aktivisering. Folkehelse handler om både fysisk og psykisk helse. Flere må ut på tur! Utfordringen er å nå frem til de som trenger dette mest. Alt for mange isolerer seg holder seg borte fra positive frivillige aktiviteter.

4. Hvordan vil du bidra til bærekraftige rammebetingelser for fremtidens frivillighet?

AP v/Tone Berge Hansen 4. kandidat Vestfold og Telemark:

Lokalt og regionalt ved å beholde, inngå flere, og videreutvikle partnerskapsavtaler, følge opp frivillighetsmeldingen og være pådriver for at både kommuner og fylker forplikter seg avtalemessig og økonomisk i åra som kommer. Viktig også å opprettholde de gode samhandlingsarenae ne for frivilligheten slik at man også politisk kjenner godt til «hvor skoen trykker» og hvor utveksling av tanker og erfaringer kan føre til nye løsninger. Nasjonalt vil vi også sørge for full momskompensasjon og at økning i finansiering og hvor økningen er frie midler og ikke prosjektmidler.

Venstre v/– Kåre Pettersen Fylkesvaraordfører Vestfold 1.kandidat for Vestfold og Telemark Venstre:

Ved i enda større grad vite å verdsette frivillighetens betydning innenfor både friluftsliv men også mange andre arenaer. Jeg vil hevde at det har blitt noe bedre, men vi er langt fra i mål.

Rødt v/Maren Njøs Kurdøl 1. kandidat Rødt Vestfold og Telemark:

Gå i dialog med lag og foreninger. Se på mulighetene til å gi driftstilskudd og ikke bare prosjektmidler.

SV v/Ådne Naper 1.kandidat SV i Vestfold og Telemark:

De frivillige organisasjonene skal bli hørt i regionale saker som berører deres rammevilkår. Vi vil etablere strukturer som sikrer god dialog mellom regional frivillig sektor og fylkeskommunens administrasjon og politikere. Vi skal sikre gode rammevilkår for de regionale organisasjonene, og etablere/ videreføre samarbeidsordninger som virker positivt på driftssituasjonen.

MDG v/Harald Moskvil. 1. kandidat Vestfold og Telemark Fylke:

MDG vil arbeide for at kommunene gir stabile tilskudd til frivillige organisasjoner, det skal ikke være nødvendig å konstruere prosjekter for å få midler, en slik praksis gir stor usikkerhet. MDG har i sitt statsbudsjett foreslått økning av mva. kompensasjonen slik at man får igjen all mva.

Høyre v/Gunn Marit Helgensen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark Høyre:

Høyre vil gi økonomisk støtte til idretten og frivillige organisasjoner slik at de kan styrke sitt arbeid for gode lokalsamfunn og bedre folkehelse. Høyre vil støtte prosjekter som fremmer integrering, utjevner sosiale forskjeller og bedrer opplevelser og trivsel.

Senterpartiet v/Terje Riis Johansen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark:

Jeg ønsker meg forpliktende partnerskapsavtaler mellom fylkeskommunen og frivilligheten. Jeg er innstilt på å støtte frivilligheten økonomisk. Jeg ønsker og at fylkeskommunen skal ha kompetanse som kan bidra ulike frivillige organisasjoner med søknader o.l.

Fornøyde turjenter på Kom deg ut-dagen. Fornøyde turjenter på Kom deg ut-dagen. Foto: Amalie Lund Holth

5. Er du villig til å ta fra helsebudsjettet (reparasjonsbudsjettet), for å investere i forebyggende tiltak i regi av de frivillige friluftslivsorganisasjonene?

AP v/Tone Berge Hansen 4. kandidat Vestfold og Telemark:

Ja, dersom det er nødvendig er jeg det, men primært ønsker jeg at det skal brukes friske midler slik at ikke det forebyggende og helsefremmende arbeidet alltid blir satt opp mot andre viktigere oppgaver. Vi trenger et løft utenom det, og så kan besparelsene på sikt synliggjøres blant annet i helsebudsjettet.

Venstre v/– Kåre Pettersen Fylkesvaraordfører Vestfold 1.kandidat for Vestfold og Telemark Venstre:

Ja, det er jeg. Nå er ikke dette et område vi fylkespolitikere kan bestemme å ta noe fra men nasjonalt må det sees enda bedre på forebygging kontra reparasjon. Vestfold fylkeskommune ble et av Norges første til å ta del i det nasjonale løftet knyttet til forebygging og folkehelse gjennom å bli såkalt programfylke. Det ga oss i fylket friske 35 millioner i en 3års periode. I samarbeid med Vestfolds kommuner og frivilligheten skal kommunene og fylket gjennomføre ulike programmer med fokus på folkehelse. Kan man tidlig gjøre en liten innstas knyttet til forebygging betyr det i andre enden millioner spart i behandling og livskvalitet.

Rødt v/Maren Njøs Kurdøl 1. kandidat Rødt Vestfold og Telemark:

I en ideell verden er det sånn man burde jobbe. Vi vet jo at forebygging lønner seg mye mer enn å fikse problemene etter at de har oppstått. Utfordringen for mange kommuner i dag er dessverre at økonomien er veldig trang og man har krevende oppgaver å løse. Hvis det å flytte midler fra helsebudsjettet betyr at vi må kutte i stillinger på sykehjem eller på andre måter vil svekke dagens tilbud så kan jeg ikke gjøre det. Hvis staten innser hvilket enormt potensial som finnes i forebygging på alle nivåer og bevilger penge som skal til for å lykkes ed dette så stiller saken seg annerledes.

SV v/Ådne Naper 1.kandidat SV i Vestfold og Telemark:

I fylkeskommunen der jeg er politiker har vi folkehelse, kultur og friluft, og ikke helsebudsjett på samme måte som i kommune og stat. Men forebyggende tiltak er viktig folkehelse. Friluftsliv er virkningsfullt for psykisk helse så vel som fysisk helse og restitusjon. Så forebyggende tiltak i regi av friluftslivsorganisasjo nene har sin naturlige plass i vårt folkehelsearbeid, og bør få en mer fremtredende plass i våre videregående skoler.

MDG v/Harald Moskvil. 1. kandidat Vestfold og Telemark Fylke:

Ja. Å flytte penger fra helse til forebyggende er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

Høyre v/Gunn Marit Helgensen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark Høyre:

Vi har et lovpålagt ansvar for folkehelse ( vi har ikke ansvar for helsebudsjett) og vi har et mål å fremme forebyggende tiltak, blant annet i regi av de frivillige friluftsorganisasjonene.

Senterpartiet v/Terje Riis Johansen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark:

Som statsråd støttet jeg helhjertet opp om samhandlingsreformen. Hele ideen bak denne reformen var nettopp å omprioritere innenfor de offentlige budsjettene til fordel for forebyggende arbeid. Det gjør jeg fortsatt! Forebygging er lønnsomt.

6. Hvordan kan vi sikre en tydeligere kopling mellom skolen og fritidsaktivitet i de frivillige friluftslivsorganisasjo nene?

AP v/Tone Berge Hansen 4. kandidat Vestfold og Telemark:

Vi må invitere inn i skolen organisasjoner som har kompetanse på blant annet friluftsliv og bruke deres kompetanse inn i skolehverdagen, for eksempel rett etter endt skoledag. Det er vinn/vinn/vinn for både elever/skolen/organis asjonene. Mener også at det krever forpliktende og gjensidige avtaler som tydelig peker på fordelene for alle parter og avklaring på økonomi og ansvar. Mange barn og unge finner seg ikke til rette i typisk organiserte fritidsaktiviteteter. Det å verdsette «uorganiserte» aktiviteter og organisasjonene som står for dette og invitere dem inn, kan gi verdifulle bidrag til en aktiv hverdag for alle barn og unge.

Venstre v/– Kåre Pettersen Fylkesvaraordfører Vestfold 1.kandidat for Vestfold og Telemark Venstre:

Jeg er redd jeg ikke sitter på noe fasitsvar her. Noen av timene knyttet til øvrige fag i skolen, i tillegg til kroppsøving kunne med fordel ta for seg et samarbeid med friluftsorganisasjonen e i skolenes nærområde. Men dette vil kreve ressurser av personell og tilbake til spørsmål 3 ovenfor, må det ikke bli slik at dette blir en stor belastning på frivilligheten. En balansegang her bør være mulig å få til. Stikkordene er dialog, økonomi og samarbeid skole, kommune og friluftsliv.

Rødt v/Maren Njøs Kurdøl 1. kandidat Rødt Vestfold og Telemark:

Det viktigste her er å gå i dialog med skolene og spørre hva de trenger for å utnytte mer av tilbudet i lokalområdet. Kommunen og fylket kan også støtte tiltak som for eksempel friluftstreffet som vi nettopp har hatt på mitt hjemsted Eidsfoss.

SV v/Ådne Naper 1.kandidat SV i Vestfold og Telemark:

Ha faste friluftsdager i skolen, med overnatting. Vi må ha mer livsmestring og praktisk læring i skolen, og her er friluftsorganisasjonen e de med størst kompetanse. Fysisk aktivitet bør inn i skolen hver dag. Og i skolefritidsordningen (SFO) er det et stort behov for friluftsorganisasjonen e og organisert aktivitet.

MDG v/Harald Moskvil. 1. kandidat Vestfold og Telemark Fylke:

Skolene kan tilby friluftsorganisasjonen e samarbeid om aktivitetsdager etc. Friluftsorganisasjone ne bør gis innpass i skolen på lik linje med idretten.

Høyre v/Gunn Marit Helgensen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark Høyre:

Friluftsliv må bli en naturlig del av skolehverdagen. Kunnskap om naturog friluftsliv må tidlig inn barnehage og grunnskole. Vi ønsker mer fysisk aktivitet i skolehverdagen.

Senterpartiet v/Terje Riis Johansen Fylkesordførerkandidat Vestfold og Telemark:

Vi bør ha mer fysisk aktivitet inn i skolen. Det tror jeg i fremtiden vil kunne bli en slik viktig arena for kunnskapsoverføring av muligheter og gleder ved å være ute på tur.