Folk både så og merket på kroppen under de to siste regjeringene at Venstre var en aktiv medspiller i Høyre og Frps sentraliseringspolitikk og at det var i ferd med å miste det engasjementet de en gang hadde for andre steder i landet enn storbyene. Men det alternative statsbudsjettet de la fram denne uken, viser at Venstre nå faktisk har blitt regelrett distriktsfiendtlige:

1. Venstre kutter grunnskoletilskuddet med 1,25 milliarder. Regjeringen innførte grunnskoletilskuddet blant annet for at det skulle bli lettere å opprettholde grendeskoler i distriktskommuner. En fjerning av tilskuddet vil gjøre det mye lettere å legge ned de lokale grunnskolene som er viktig for bygder i hele landet.

2. Venstre kutter pendlerfradraget med 820 millioner(bokført) tilbake til 2021-regler, Sp mener det er feil å straffe folk fordi de har lang reisevei til jobb. Derfor økte vi pendlerfradraget når vi kom i regjering. Mange Telemarkinger pendler på jobb. Det bor folk over hele fylket, og mange kommuner er små i folketall. Mange av disse pendler med bil, og med høye drivstoffpriser vil et kutt i pendlerfradraget bli ekstra krevende å håndtere for mange

3. Venstre kutter bygdevekstavtalene med 15 millioner kroner. Venstre vil omprioritere pengene til utvikling av distriktshuber. Senterpartiet har utviklet og kjempet for ideen om prosjekter for bygdevekst som nå blir virkelighet. KDD har lyst ut midler, og mange kommuner har søkt om å få delta i piloten. Senterpartiet vil ta bygdevekstavtalene videre, mens V og SV har begge foreslått kutt i bygdevekstavtalene.

4. Venstre kutter i gratis ferjer og beholde takstnivået fra 2022.Senterpartiet har arbeidet for gratis ferjer i en årrekke fordi det gir mer økonomisk trygghet for folk og næringsliv langs kysten vår, ikke minst i Telemark. Vi har hatt oppslag med en bonde på Sandøya i Porsgrunn som sparer betydelige beløp på at ferga har blitt gratis. Det sikrer at jordbruksarealer blir holdt i hevd også på øyene, og gjør det billigere for folk å bo og leve.

5. Venstre kutter 1 milliard kroner til Nye Veier. Det er et stort kutt som skaper stor usikkerhet om prosjekter som binder Norge sammen fra Finnmark til Agder, og ikke minst utbyggingen av E18 i Telemark mellom Rugtvedt og Langangen

6. Venstre kutter 100 millioner i investeringstilskudd til jordbruk. Det er et kutt i jordbruksavtalen og det er spesifikt midler til investering for å nå målet om løsdrift som kuttes, noe som mange bønder særlig i øvre Telemark vil rammes av. Investeringstilskuddet er det som trengs for at ikke bønder skal gi seg. Dette forslaget vil derfor få store konsekvenser for mange bygdesamfunn, bl.a fordi jordbruket sysselsetter så mange andre bransjer. Senterpartiet vil styrke små og mellomstore bruk, derfor har vi etter vi kom i regjering lagt inn over 1 milliard til investeringsstøtte for å nå kravet om løsdrift.

7. Venstre kutter 75 millioner til opprettelse av nye tjenestesteder for politiet og vil ikke planlegge for nye tjenestesteder. Vi i Sp ønsker et politi nær folk i hele landet. Det er riktig å gjenopprette tjenestesteder hvor det er ønsket etter politireformen.

8. Venstre kutter tilskuddet til etablering av skogsbilveier med 35 millioner og tilskuddet til gjødsling av skog med 47 millioner. Eller som de skriver i merknaden «miljøskadelige» skogsbilveier og «miljøskadelig gjødsling av skog». Dette er et ekstremt dårlig forslag for skogbruket og for Telemark som er landets fjerde største skogfylke. Senterpartiet vil ta skogen i bruk, både som næring og som løsning i klimakampen, og forvalte disse naturressursene våre bærekraftig og langsiktig, også skogarealer uten stordriftsfordeler.

9. Venstre kutter ut drivstoffmilliarden. Vi venter på tallene som viser nøyaktig hva det betyr i pumpepris, men hvis Venstre fikk bestemme ville bilistene få store avgiftsøkninger på drivstoff. Det vil ramme sosialt og geografisk urettferdig. Ikke minst i et fylke som Telemark med store avstander. Derfor har Senterpartiet i regjering kuttet avgiftene med 1 milliard som særlig går til anleggsbransjen som har store kostnadsøkninger for drivstoff.


Åslaug Sem-Jacobsen

Stortingsrepresentant Telemark Senterparti