Gå til sidens hovedinnhold

En destruktiv opposisjon i Tinn kommunestyre

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Inneværende kommunestyreperiode har vært alt for mye preget av et splittet kommunestyre. 13 mot 12 i de fleste saker har vært vanlig kost. Gruppelederne har et felles ansvar for å ikke diskutere saker bedre før kommunestyremøtene. Selvsagt går det an å være uenige i politiske saker og prioriteringer, men når man til og med er uenige om saksbehandlingsregler og praktiseringen av formelle regler bør det ropes et lite varsko. I siste ekstraordinære kommunestyremøte på torsdag 25.2, valgte 9 representanter fra Sp og SV å stemme imot norsk lov. Ja du leste riktig.

Saken handlet om hvorvidt styremedlemmer og varamedlemmer til kommunens næringselskap var habile til å behandle en bevilgningssak som omhandlet et nytt selskap, Rjukan Digital Arena AS, en spennende ny næringsetablering. Kommunedirektøren hadde tatt en grundig vurdering av saken og mente de ikke var inhabile og hadde sågar innhentet to forskjellige advokatbetenkninger fra henholdsvis KS og advokatfirma Lund et velrennomert advokatfirma i Oslo. Begge advokater konkluderte med etter å ha vurdert både styremedlemskap, RNU og Rjukan Digital Arena AS, at det ikke forelå inhabilitet for aktuelle kommunestyrerepresentanter. Det fantes ikke noen egeninteresse, økonomisk vinning, hos noen av de berørte representantene.

Opposisjonen valgte allikevel å neglisjere kommunedirektørens vurderinger og to konkrete advokatbetenkninger, og stemte for at de var inhabile slik at ordfører måtte avgjøre saken i posisjonens favør ved bruk av sin dobbelstemme på grunn av stemmelikhet. En kommunedirektør skal nettopp veilede og rådgi kommunestyret om forståelse av saksbehandlings- og habilitsregler. Vår nytilsatte kommunedirektør har lang fartstid i kommunal forvaltning.

Opposisjonen begrunnet sitt standpunkt med, at opposisjonsleder hadde en generell annen forståelse av habilitets regler etter en samtale med tidligere jurist Stein Elseth hos fylkesmannen i Telemark for noen år tilbake på Gaustablikk Høyfjellshotell. Men Elseth har aldri vurdert den konkrete sak slik advokatene og kommunedirektøren nå grundig har gjort. Vi føler at opposisjonen dermed misbruker Elseths gode navn på en sak han ikke har vurdert. Opposisjonsgruppen valgte som flokk å følge gruppeleder for Tinn Sp sine oppfatninger, som også begrunnet sitt syn med praksis fra sin forrige periode som ordfører. Nå er det slik at det gjelder ikke en forvaltningslov med habilitetsregler for Tinn kommune og en annen for resten av Norge. Det er feil å erklære folk for inhabile som ikke er det, og det er også et brudd på demokratiske spilleregler.

Det hører med til historien, at samme sak også ble behandlet i et tidligere kommunestyremøte. Da var også kommunedirektørens tilrådning, at aktuelle representanter var habile etter at hun i forkant av møtet hadde diskutert saken med KS advokat.

Den gangen ble det også 9 mot 9 avstemning i kommunestyret, men ordfører ønsket ikke da å bruke sin dobbelstemme. Han valgte å sende saken tilbake til administrasjonen for å kvalitetsikre jussen. Dette ble han rost for av gruppeleder for Sp.

Det spilte jo ingen rolle til tross for solid og grundig juridisk utredning, for opposisjonen ville ikke akseptere dette. Hva slags politisk håndverk er det?

Med andre ord selv om Norges Høyesterett hadde erklært representantene for habile, ville vel representantene fra Sp og SV stemt imot uansett. Dette er ikke noe annet enn destruktiv opposisjons politikk påvirket av et overdrevent markeringsbehov. Innbyggerne og skattebetalerne har her blitt påført helt unødvendige omkostninger i form av ekstraordinært kommunestyremøte, unødvendige advokatsalærer, og unødvendig tidsbruk for administrasjonen. Man burde vært såpass ærlig og meddelt ordfører i forrige kommunestyremøte for cirka to uker siden, at uansett hva advokatene kom frem til kom man til å stemme imot.

I fjor høst opplevde vi noe lignende, da kommunestyret vedtok å oppnevne et forhandlingsutvalg som skal forhandle med sykehuset Telemark om en mulig opsjonsavtale. Opposisjonen mente dette vedtaket var ugyldig og i strid med et kommunestyrevedtak fra forrige periode. Akkurat som om ikke et kommunestyre kan endre et tidligere vedtak sågar fra forrige periode? Hva skal vi ellers med valg? Daværende kommunedirektør søkte å veilede kommunestyret, men ble ikke hørt.

Klage fra opposisjonen ble sendt fylkesmannen med innsigelser mot gyldighet, en såkalt lovlighetskontroll.

Klagen ble kontant avvist med tre setninger.

Saken i kommunestyret sist omhandlet en bevilgning som tilskudd på kr. 500.000 til Rjukan Digital Arena AS. Opposisjonen ville heller gi beløpet, som jo er relativt beskjedent, som et rentefritt lån. Kunne man ikke ønsket denne bedriften velkommen ved et enstemmig vedtak?

I forrige periode fikk man til omtrent ingenting. Ingen nye bedriftsetableringer, men fraflyttinger og befolkningsnedgang. I denne perioden jobber posisjonen (H/Ap/Frp) aktivt for å skape nye arbeidsplasser og tilflytting, og vi opplever en opposisjon som er mer opptatt av å legge ut "snubletråder" og lage støy ut av ingen ting.

Men vi kan ikke la oss påvirke av det.

Gunnar Odd Hagen, gruppeleder Høyre, Per Lykke, kommunestyrerepresentant Høyre og Bent Frode Bystrøm, kommunestyrerepresentant Høyre.