Mye taler vel for at champagnekorken spratt i taket i administrasjonen ved Sykehuset Telemark etter opsjonsavtalen med Tinn kommune. Det er bare å sitte rolig til kommunestyret vedtar kjøpet.

Men kjære Tinn kommune; det er fortsatt tid til å avstå fra å gjennomføre dette kjøpet. Det at sykehuset Telemark forplikter seg å levere tjenester i noen år er jo selvsagt spill for galleriet. Vi har jo allerede erfart at når det er «hull» i legeturnusen, så blir Skien og Notodden prioritert fremfor Rjukan. Da blir undersøkelsen din utsatt eller du likevel må til Notodden.

Utfordringen med å skaffe leger med spesialkompetanse er jeg redd bare vil fortsette og vil forplante seg til distriktene. Vi ser allerede at vi sliter med å skaffe fastleger i vår kommune. Hvordan skal vi da få tak i leger med kompetanse innen for fagfelt som utvalget antyder.

Gruppen sier i RA at avtalen er god både for Tinn kommune og Sykehuset Telemark, men det klarer vel de fleste å se at det bare er en vinner i dette spillet.

Jeg opplever at Tinn kommune starter i feil ende. Først må en se til å ha økonomi til å drifte lovpålagte oppgaver i kommunen. Gjennom de siste årene har en strammet inn på budsjettene i de forskjellige sektorene i tillegg til innsparinger og nedleggelse av skoler. Snakk med ansatte i de forskjellige sektorene for å få oversikt på hvilke handlingsrom de har. Slik jeg forstår det kan dette være svært utfordrende.

Det er vel dessverre slik at partipisken er sterkere en fornuften og at politikere som ser uforstanden i å kjøpe bygget ikke har ryggrad til å stemme mot. Det er trist for innbyggerne i kommunen dersom kommunen skal bruke dine / våre penger til å drifte og vedlikeholde en bygningsmasse som allerede har et etterslep av vedlikehold på flere titalls millioner kroner.

Du som stemmer for kjøp av bygningsmassen, er du like rak i ryggen når vi evt må gi dårligere rammevilkår for våre eldre, skole, psykiatri, rusomsorg og andre kommunale oppgaver bare fordi at det er viktigere å få gjennomført et prestisjeprosjekt som er et luftslott uten innhold.

Gruppen har tidligere uttalt at de ønsker lettere kirurgi som er oppgaver som spesialisthelsetjenesten ( sykehusene) har ansvar for. Både Bent Høye og Helse Sør Øst har tidligere uttalt at de ikke har planer for det ved tidligere Rjukan sykehus.

Derfor har jeg headingen Exit Rjukan sykehus. Det som er av tilbud ,slik jeg ser det, vil ha en langsom død fordi det ikke er vilje til å drifte spesialisthelsetjeneste på Rjukan og at sykehusene utenfor Oslo allerede strever med å skaffe sykepleiere,spesialsykepleiere og leger til de etablerte sykehusene. Da kommer ikke spesialisten til Rjukan enn så mye du roper

Opp i disse utfordringene sykehusene har er det likevel slik at utvalget mener de skal få helserelaterte oppgaver, drevet av kommunen, inn i disse lokalene. Det finnes ikke kostnadsoverslag over drift, personell, vedlikehold (både etterslep og daglig drift) krav om evt rassikring, oppgradering av uteområdet og tilgang.

Jeg opplever at denne gruppen bare kan øse ut forslag uten å stå ansvarlig for økonomiske konsekvenser for Tinn’s befolkning i uoverskuelig tid

Det denne kommunalt oppnevnte gruppen burde ha som mandat er å sørge for rekruttering av fastleger i tillegg til tannleger, jordmødre , sykepleiere, psykiatri etc som Tinn kommune har ansvar for.

Skal vi lykkes med å få fagfolk til vår kommune er det viktig med samlokalisering hvor en får etablert større fagmiljøer på tvers av fag.

På tross av stor innsats ser vi at kommunen sliter med å få fastleger. Snart sitter vi igjen med noen få fastleger pga naturlig avgang og spesialisering.

Dette kan vi også oppleve innen tannlegetjenesten. Skal vi klare å skaffe nye tannleger så er det nødvendig at de har et kollegialt miljø og ikke spredt på flere plasser.

Derfor er det viktig at vi tenker samlokalisering for det er nå en gang slik at uansett hva du er av profesjon så går en « ut på dato» dersom en ikke har fagmiljø rundt seg. Har vi ikke fagmiljø så er det heller ikke faglig interessant for fagfolk å etablere seg i kommunen

Tinn har gjennom mange år vært heldig som har hatt fagfolk med adresse i kommunen, men vi er nok nå kommet til et veiskille. Håper det ikke blir slik at vi må til Notodden når vi f.eks trenger tannlege?

Med andre ord; vi må først å fremst sikre oss personell som vi trenger i hverdagen og ikke strebe etter tjenester som ikke er kommunens ansvar, men som Sykehuset Telemark er pålagt å gi oss.

Du som er politiker; Ikke fall for fristelsen for å stemme for kjøp av tidligere Rjukan sykehus, men jobb videre med samlokalisering. Legevakt og korttidsavdeling er et kommunalt ansvar og vil fortsatt drives uavhengig av lokalene på Rjukan sykehus.

Eller er du villig til å la denne arbeidsgruppen få gjennomslag i kommunestyret får å kjøpe en bygningsmasse som kan koste dine barn og barnebarn redusert tilbud fordi noen få personer sitt prestisjeprosjekt kan sette kommunens økonomi over styr?

Jeg bare spør.