- Basert på årets snømengder er det større sannsynlighet enn normalt for stor vårflom i Sør-Norge, sier hydrolog og flomvarsler i NVE, Inger Karin Engen. Dette gjelder både for store vassdrag som drenerer fjellområder i Sør-Norge, og for lavereliggende områder på Sør- og Østlandet.

- Lavereliggende områder på Sør- og Østlandet er spesielt utsatt i år. NVE oppfordrer derfor både beredskapsapparatet lokalt og publikum - i første omgang i lavereliggende områder - til å gjøre tiltak for å redusere faren for lokale oversvømmelser når snøen der begynner å smelte, sier Engen. Aktuelle tiltak NVE anbefaler er å sørge for åpne avløpsveier som stikkrenner og kummer for å sikre at vannet får fri passasje.

Full uttapping av Mjøsa

Glommens og Laagens Brukseierforening har fulgt opp varslene. I påsken startet nedtappingen av Mjøsa.

- Alt er åpent, og vi tapper så mye vann som det lar seg gjøre, sa Hans-Christian Udnæs til Nationen.. Han er avdelingsleder for vassdragsdriften i Glommens og Laagens Brukseierforening,

Hva så med regulantene i Tinn og resten av Telemarksvassdraget?

Direktør Nicolai Østhus i Øst-Telemarkens Brukseierforening følger situasjonen.

- ØTB gjør i prinsippet det samme som våre regulantkolleger i Glomma og Gudbrandsdalslågen - Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB)- ved at vi på ettervinteren prøver å tappe ut så mye som mulig fra lavlandsmagasinene for å frigjøre plass for den kommende vårflommen. Men dette er ikke så enkelt som det kan høres ut, da vi ved uttapping av bunnmagasin tradisjonelt møter fysiske tappebegrensninger. Dette gjelder så vel for GLB i Mjøsa, spesielt Vorma - fra Minnesund til samløp med Glomma - som for ØTB i Tinnsjøen. For ØTBs del makter vi bare en sjelden gang å tømme hele Tinnsjømagasinet, mens vi i et normalt år bare makter å frigjøre ca. 75 prosent av Tinnsjømagasinets volum for akkumulasjon av flomvann. I kombinasjon med de øvrige magasiner i Skiensvassdraget er imidlertid dette normalt tilstrekkelig til å kunne håndtere vårflommen uten at omgivelsene påføres nevneverdige skader, sier Østhus.

Større kapasitet i Telemark

Han peker på at magasinene i Telemark har bedre kapasitet enn tilsvarende i Gudbrandsdalslågen

- Regulantenes evne til å håndtere flommer er generelt avhengig av reguleringsgraden, altså magasinprosenten – magasinstørrelsen i prosent av midlere årstilsig. Mens Skiensvassdraget har en magasinprosent ved utløp i Skien på 47, er tilsvarende magasinprosent, 16, for Glomma ved utløp i Fredrikstad. Regulantene i Skiensvassdraget er følgelig langt bedre i stand til å håndtere flommer enn våre regulantkolleger i Glomma og Gudbrandsdalslågen, simpelt hen fordi vi, relativt sett, har langt større magasiner å spille på, påpeker han.