Med fare for at noen er oppgitt over at undertegnede nok en gang er i RA vedrørende kommunalt kjøp av Rjukan sykehus, så kan jeg love dere at jeg ikke gir meg så lenge det innen for demokratiske spilleregler er mulig å stoppe det.

Grunnen er selvsagt møtet i Helse- og sosialutvalget 3.mars hvor utredningen om den fremtidige helse-pleie-og omsorgsplanen gikk igjennom. Det som er urovekkende er at posisjonen samtidig vedtok forslag som likevel åpner opp for kjøp av sykehuset og at helse og omsorgtjenester kan lokaliseres der.

Min opplevelse etter møtet i Helse og sosialutvalget er at posisjonen ikke lytter til høringsutalelsene og innbyggerne. Slik som saksfremlegget framstår nå inneholder det et dobbeltbudskap. Det forvirrer folk om hva dette innebærer og hvilke konsekvenser dette får. Budskapet må være tydelig, og vi som innbyggere skal ikke sitte igjen med en opplevelse av å bli lurt.

Politikere må lytte til innbyggerne og jobbe for innbyggernes beste. Innbyggermedvirkning er viktig og kan gjøre folkevalgte i bedre stand til å være gode representanter for oss.

I denne saken har høringsuttalelsene vært entydige i at kommunen ikke skal kjøpe Rjukan sykehus. Likevel ser vi posisjonen legger opp til mulig kjøp av Rjukan sykehus ved å trekke inn RNU / RDA noe som ordføreren mener er helt naturlig å ta inn i denne prosessen. Det underlige er at en har en sammenblanding av fremtidig Helse- og omsorgsplan og næringsutvikling. At ordføreren ser store muligheter innen helse, og sikre sykehustjenester er ikke et kommunalt ansvar. Det er Helse Sør Øst sitt ansvar og kan når som helst starte opp med det på Rjukan sykehus dersom de mener det er pasientgrunnlag og økonomisk forsvarlig. Jeg er ikke i mot næringsutvikling, men å blande det inn i helsedebatten er fullstendig skivebom.

Jeg opplever at representanten Per Lykke ikke er interessert i kommunedirektørens fremstilling, men heller slenger ut momenter uten innhold. Han mener planen burde innholde tilbud om psykiatri og rus, at kommunelegene kan jobbe digitalt, har tanker rundt smittevern og ” mangel på fuglesang”.

Dette opplever jeg som et forsøk på å snakke ned et saksfremlegg som svært mange innbyggere har ønsket velkommen. For å ta det punktvis.

Rusbehandling: Hvor aktuelt er det med et slikt tilbud i Tinn? Vi har et lavterskeltilbud gjennom kommunens psykiatritilbud. I tillegg har vi Mestringshuset på Bolkesjø og DPS i Seljord og Notodden. Kan nevne at bygningsmassen på Rjukan sykehus ble vurdert før valget falt på Bolkesjø. Om RNU var inne i bildet er for meg ukjent, men det jeg vet er at sykehuset ble valgt bort. Så da er spørsmålet; Er situasjonen omkring rus og psykiatri så krevende i Tinn at tre institusjonsplasser innen en time kjøretid ikke er nok?

Leger jobbe digitalt: Dette er gammelt nytt. Det finnes allerede en rekke slike konsulentasjonstilbud fra rundt 300 kroner. Dessverre er ikke den eldre befolkningen veldig digitale enda. De fleste ønsker å treffe legen sin ansikt til ansikt og det er mange mennesker med kroniske sykdommer og sammensatte utfordringer som må møte opp på et legekontor. Samtidig er det slik at legene i Tinn er tydelig på at legesenteret må ligge på Rjukan for å kunne rekruttere leger i fremtiden. Tror ikke Lykke har spurt legene i forkant om hva de mener?

Smittevern: Hvordan kan han overse kommunelegen sin uttalelse vedrørende smittevern? Dette er så alvorlig sak at en ikke kan vri det til at bygningsmassen på Rjukan er bedre enn på Notodden

Når Lykke avslutningsvis i sitt innlegg igjen snakker om manglende grøntanlegg og fuglekvitter opplever jeg at det blir for useriøst. Han har jo tidligere snakket ned Rjukan for rasfare, flom, mangel på sol og en trang dal. Nå presterer han også å si at han som turmenneske, og dersom han skulle trenge sykehjemsplass en gang, så kunne han tenke seg fuglesang. Dette er å koke suppe på spiker.

Slik jeg opplever det er det så tydelig at denne mannen tror han besitter sannheten og ikke tar signalene fra befolkningen på alvor. Det bekymrer meg virkelig når han sier at alle alternativene er åpne og at ingen ting er avgjort i saken.

Når saken kommer opp i kommunestyret 10.mars og senere i juni, er det mye som taler for posisjonen har som mål at RNU skal kjøpe sykehusbygget. Et naturlig spørsmål er hvor kunnskapsbasert det er og om det er sykehusutvalget som er faginstansen. Jeg kan ikke se at det offentlig har fremkommet noe fra denne gruppen, men har registrert at Åsne Linnerud, som er medlem av gruppen, har på RA sin Facebookside uttalt at sykehuset på Notodden kan ” sende leger til poliklinikkbehandling, røntgen osv lokalt på Rjukan. En lege på Rjukan noen dager i mnd, kan gjøre mye for trykket på Notodden / Skien sykehus”

For det første regner jeg med at Sykehuset Telemark selv tar i bruk sykehuset dersom behovet er til stede. For det andre er det med respekt å melde at dersom gruppen mener det er greit å kjøpe sykehuset og at driften fra spesialhelsetjenesten er noen dager i måneden, ja da blir det dyrt for kommunen å være eier.

Om dette ikke er nok så har RA intervjuet Roger Hatlen som har vært fastlege i flere tiår og før den tid jobbet på Rjukan sykehus. Hvordan kan lokalpolitikere, uten medisinsk kompetanse, overprøve uttalelsene han kommer med i RA. Han ber innstendig om at dere som politikere lytter til leger og ansatte i kommunen.

Slik situasjonen er nå så kan det se ut til at endelig vedtak i saken ikke kommer før i juni. Da er det ett år til valg av nytt kommunestyre. Bare nevner det.

Avslutningsvis vil jeg skryte av ordføreren sitt engasjement ift næringsutvikling og jobben med å skaffe arbeidsplasser i Tinn. Likevel håper jeg at du snakker og lytter til fagfolkene når det gjelder sykehusbygget. Signalene er entydig og alle vi som mener at kommunen ikke skal eie dette bygget vil med stor respekt takke deg dersom du snur i saken. Vi har alle sammen et felles ønske om å utvikle gode helse og omsorgstjenester til innbyggerne i kommunen vår. Vi trenger tjenester som er framtidsrettet med gode løsninger både for brukere og ansatte.