– Det har vore dyr i alle fylke, og dei har nytta større område enn vanleg i jakta. Dette gjer at det har vore ei god jakt, seier Lars Inge Enerstvedt.

Han er seniorrådgjevar i Statens naturoppsyn, og opplyser tysdag morgon at mesteparten av villreinstamma er på full fart mot Rauland. Samstundes står det nokre dyr att nord for Kvenna, og i Ullensvang statsallmenning.

– Det er lite folk i fjellet grunna elgjakt og dårleg vêr, kommenterer Enerstvedt som altså meiner det har vore ei god reinsjakt.

Etter funnet av skrantesjuke på Hardangervidda i fjor, ønskjer Mattilsynet at ein i haust skal fella 1500 vaksne simler og 700 bukk på Hardangervidda. Difor er reinsjakta utvida til 7. oktober, og 28. september var det registrert 1113 prøvar frå vidda.

Ingen av desse dyra har hatt skrantesjuke, og mange er no spente på korleis situasjonen vil verta handsama vidare.

Svein Erik Lund, som er sekretær i Hardangervidda villreinutval, har heile tida meint at myndigheitene sine krav om prøvar er urealistiske.

«Om det blir ekstra uttak i vinter/vår er umulig å vite. Mattilsynets anbefaling var nedskyting av bestanden uavhengig av prøver/nye funn, så da må en uansett starte. Miljødirektoratet og tidligere regjering ville vel avvente til etter jakta og ta ny vurdering da med hensyn til ekstra uttak», forklarar han til Hardanger Folkeblad.

Lund legg til at talet på felte bukkar truleg er det viktigaste, og at det difor er særs viktig at jegerane registrerer kjønn og alder på felte dyr i hjorteviltregisteret og at ein oppgir strekkode på cwd-prøven. Utan dette vil det kun verta cwd-prøve med ukjent kjønn og alder.

Villreinforskar Olav Strand opplyser at Norsk institutt for naturforskning (NINA) vil starta på strukturteljinga når jakta er over. Dei startar då med bakketeljing, men er avhengige av godt vêr.

– Me vil så nytta helikopter for å finna flest mogleg dyr, fortel Strand.

Han viser til at kvoten har lagt opp til at det no skal vera lite bukk att på vidda, men at teljinga forhåpentligvis vil slå fast meir om dette. Strand trur ikkje mangel på bukk vil ha mykje å seie for flokkane i vinter, men er spent på korleis dette vil slå ut på kalvingstida.

– Det bør absolutt vera ei overvaking som følger med på utviklinga av stamma. Dette gjeld både talet på dyr, mengda bukk og kalvingstida. Det er viktigare enn nokosinne, summerer villreinforskaren.

Han ventar ein del diskusjon kring emnet framover, og meiner at det då er viktig med god informasjon for å dempa konfliktnivået. Heller ikkje Strand vil spå noko om korleis myndigheitene vil handsama situasjonen vidare.

– Det vil framtida visa.