Vinjeordfører Jon Rikard Kleven mener Øst-Telemarkens brukseierforening (ØTB) for andre året på rad bryter konsesjonsreglene for Møsvatn. Reglene sier at fra 1. mai skal alt av tilsig beholdes i Møsvatn til man når kote 914 (meter over havet). Denne koten skal aldri være under 914 helt frem til 1. desember.

Fredag 24. september er vannstanden nede på kote 913,55 – og ØTB har innrømmet at vannstanden vil synke med to til fire centimeter hvert døgn frem til det kommer mer nedbør.

Manøvreringsreglementet i Møsvatn er fra kote 900 til 918,5 – der den siste halvmeteren er flomdemping. Det nye konsesjonsreglementet ble fastsatt i 2015.

Uaktsomhet?

Ordfører Kleven leverte i 2020 en formell klage til NVE på hvordan ØTB da håndterte at det var for mye vann i Møsvatn, men har fremdeles ikke fått noe svar, sier han. Noe han tolker som at det er fritt frem for ØTB å gjøre hva de vil uten at det får konsekvenser.

Konsekvenser får det uansett for de 46 – veiløse – fastboende langs Møsvatn. Er det for mye vann blir vannspeilet på Møsvatn enormt stort med påfølgende store bølger og det oppstår store erosjonsskader. I tillegg blir ferdselen vanskelig og direkte farlig. Er det for lite vann får de fastboende store problemer med å bruke innsjøen.

Les mer om det lenger ned i saken.

– Det er lett å tro at de kraftprisene som har vært dette året har fristet ØTB til å tjene penger og tapper mest mulig. Vi registrerer at NVE til nå ikke har vurdert om ØTB har vært uaktsomme når det gjelder dagens lave vannstand og brudd på konsesjonen. Jeg vil tro at en gjennomgang av dokumentasjon fra NVE sin side når det gjelder det ØTB kaller «nødvendig tapping» i 2021 vil avdekke dette, sier Kleven.

Tinnsjøen må mates

ØTB søkte i høst om å få dispensasjon til å endre kotegrensen fra 914 til 913, men NVE svarte at de ikke hadde hjemmel til å godta en slik søknad.

Dette er hva ØTB ved direktør Nicolai Østhus har svart på påstandene til Kleven.

– ØTB fremmet søknad om dispensasjon fra manøvreringsreglementet for Møsvatn i brev til NVE 31. august 2021. Søknaden, som omfattet rett til å gå under det pålagte fyllingsnivået (kote 914,00) frem til 1. desember, ble begrunnet i den langvarige tørken. Av NVEs svarbrev til ØTB, 10. september 2021, fremgår det at NVE har ikke hjemmel til å gi dispensasjon fra manøvreringsreglementet for Møsvatn i dette tilfellet. NVE kan ikke se at situasjonen som er beskrevet vil kunne medføre noen uvanlig fare. For øvrig bemerker NVE at kraftsituasjonen i området vurderes som normal for årstiden.

– ØTB vil bemerke at vannstanden i Møsvatn, søndag 12. september 2021, kom under det konsesjonspålagte minimumsnivået (med en vannstand på kote 913,97). Forutsatt at nedbørsvikten fortsetter de nærmeste dager, antas Møsvatns vannstand å gå ytterligere ned, anslagsvis 2–4 cm hvert døgn. For ordens skyld nevnes at tappingen fra Møsvatn er begrunnet i hensynet til etterlevelse av manøvreringsreglementet for Tinnsjøen.

– Etter at vannsituasjonen i vassdraget er normalisert, vil ØTB komme tilbake til NVE med en nærmere redegjørelse om magasindisposisjonene i vassdraget sommeren 2021.

I søknaden til NVE opplyste ØTB at det var nedbørssvikt som var årsak til at de i år ikke ville klare å etterleve manøvreringsreglementet. De opplyste at de hadde fått et dilemma – fordi de også har krav på seg til å etterleve Tinnsjøreglementets minstevannføring.

De valgte å etterleve kravene for Tinnsjøen.

– Det egentlige spørsmålet her er hvordan ØTB kom i denne situasjonen, sier Kleven.

To prisnivå – to vannivå

Ordfører Kleven synes det er påfallende at da problemet i fjor var overfylling, var strømprisene superlave, mens man i et år med skyhøye strømpriser har tømt hele Møsvatn.

(saken fortsetter under bildet)


– I fjor slapp de så lite at vannet sto over parkeringsplassen på Skinnarbu. Toppkoten er 918,5 meter over havet – der den siste halvmeteren er til flomdemping, men Møsvatn ble fylt opp høyere enn det. Vi spurte både ØTB og NVE om hva som foregikk, men fikk aldri noe ordentlig svar. Slik jeg tolker tilbakemeldingene vi fikk, mener ØTB at kote 918,5 ikke er noe ØTB nødvendigvis må forholde seg til når det gjelder høyeste vannstand. Dette har ikke NVE funnet ut av enda, noe som er lite imponerende. I fjor var prisene dårlig og jeg mistenker at de holdt vannet tilbake av rene økonomiske motiv. Jeg vet det ikke for sikkert, men har grunn til å tro det, sier Kleven.

Når det gjelder årets situasjon, med et høsttomt Møsvatn, har Kleven på nytt fått tilbakemeldinger fra de fastboende.

– Nå er problemet omvendt, det er ikke nok vann til å ferdes der de skal – og i år er strømprisene svært gode. Det tjener kraftprodusenter som ØTB mye penger på, men konsesjonsvilkårene er klare – Møsvatn skal ikke være under kote 914 fra 1. mai til 1. desember – med mindre det må gjennomføres «nødvendig tapping» (overholdelse av minstevannføring).

Møsvatn skal når den ikke er islagt egentlig alltid være mellom 914 og 918 meter over havet. Alt annet er unntak.

Veien til arbeid og skole

– ØTB har innrømmet at de bryter konsesjonen og dette skaper problemer for de fastboende. Møsvatn er deres ferdselsåre til arbeid, post, handling og skolevei. Her ligger de to høyestliggende gårdsbrukene i Norge med aktiv drift. Husk at det er disse som bor her som allerede har ofret store deler av eiendommene sine til storsamfunnet. Det er derfor Vinje kommune krever svar og oppfølging fra NVE, sier Kleven.

Kleven sier Vinje kommune nå vil sende en ny klage på ØTBs magasinhåndteringer til NVE.

– Dette er et nytt brudd på konsesjonsvilkårene – det andre på de få årene de nye konsesjonsreglene har vært gjeldende. Vinje kommune vil be NVE se på om ØTB har opptrådt uaktsomt, altså undersøke hvor mye vann som er tappet siden 1. mai 2021 – og undersøke om dette var nødvendig tapping. Har den ikke vært nødvendig, men gjort på grunn av høye priser, mener vi det er en uaktsomhet fra regulantens side. Slik vi ser det må det få konsekvenser, sier Kleven.

Et hjertesukk

En av de fastboende har sendt ordføreren denne beskrivelsen av dagens situasjon.


– For meg som fastboende betyr dagens vannstand nokså mye, med så lite vann er det vanskelig å legge fra seg båten slik at den kan ligge i le, den skulle egentlig ikke ligge i steinene heller. Jeg er avhengig at vinden ikke står inn når jeg skal ha båten ut fordi jeg må stake meg ut på dypere vann for å slippe ned motoren, jeg kan love at det er tungt i motvind. Med så lite vann tør jeg heller ikke legge til i mørket, det er ikke mye å manøvrere på her i havna. Det samme gjelder i havna på Varland, lite å manøvrere på. Det fører til en del begrensninger for sosialt liv. Slik det er nå er det ingen som får slangen fra tankanlegget ned til båten, det betyr at vi alle bærer drivstoff, min båt har ingen inngang foran så jeg er blitt en rev til å balansere med bensinkanner. Dette er mitt lille hjertesukk, det er flere konsekvenser – for dyre og planteliv, og ikke minst de som driver næring. Jeg syns det er synd at vi må betale prisen for at ØTB ikke kan holde sin del av avtalen.

Har ikke vurdert det

NVE sitt foreløpige svar rundt dette temaet er sendt til både ØTB og Vinje kommune. Der heter det blant annet at en vannmengde tilsvarende gjenværende magasin i Møsvatn per 1. mai, kan tappes i fyllingsperioden. Om dispensasjonssøknaden om å senke koteregelen med en meter sier de at de ikke har hjemmel i loven til å gi en dispensasjonstillatelse med utgangspunkt i denne typen problemstilling.

– Det er regulanten som er ansvarlig for manøvreringen av vassdraget og at de aktuelle vilkår til enhver tid overholdes. Dette gjelder også de eventuelle fravik som regulanten i dette tilfellet mener er fornuftig å gjennomføre. NVEs miljøtilsyn vil vurdere å følge opp saken når situasjonen er tilbake til normalt nivå. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at vi ikke har vurdert hvorvidt ØTB har opptrådt uaktsomt når det gjelder hvordan Møsvatn og de øvrige magasinene er disponert hittil, heter det.

Det forlanger altså vinjeordfører Kleven at NVE nå setter seg ned og vurderer.