Gå til sidens hovedinnhold

Husleiesaken Tinn kommune

Artikkelen er over 1 år gammel

Det har i den siste tiden kommet avisinnlegg og vært skrevet mye om husleie- saken i sosiale medier. Det er reist krav om forvaltningsrevisjon av kommunens håndtering av saken. Som leder av kontrollutvalget, ønsker jeg å komme med informasjon.

Rådmannen er øverste administrative leder av kommunen og skal se til at administrasjonen følger lover, forskrifter og overordnede instrukser. Det ble foretatt en forvaltningsrevisjon 2017, hvor håndteringen av husleiekontraktene var tema . Konklusjonen i rapporten var at ingen i kommuneadministrasjonen har hatt fullmakt til å inngå langvarige, uoppsigelige avtaler som binder kommunen utover budsjettåret. Rådmannen beklaget at dette var gjort i kommunestyret 22.juni 2017. Kommunen tok på denne bakgrunn standpunktet at husleiekontraktene ikke var inngått på lovlig vis, og at de dermed var ugyldige. Huseierne var uenig i dette og reiste sak mot kommunen. Tinn kommune fikk medhold i tingretten, men saken ble anket .

Dommen i lagmannsretten gikk i favør av huseierne, og konklusjonen i dommen var at husleiekontraktene var lovlige og bindende for kommunen.

Dommen er som kjent rettskraftig, og kommunen må innrette seg etter den. Kommunens internkontroll har blitt revidert og skjerpet med hensyn til hvem som skal utøve retten til å inngå kontrakter på vegne av kommunen.

Det vil være et område hvor kontrollutvalget vil følge opp også i tiden som kommer, og vi som politikere må ta lærdom av saken. Men det er ingen grunn til at tidligere rådmann skal utsettes for den «kampanjen» han utsettes for nå, da spesielt i sosiale medier.

Rådmannen gjorde strategisk riktige valg i saken da disse husleiekontraktene ble oppdaget, og ba om at det ble foretatt videre granskning av saken i form av en forvaltningsrevisjon. Anbefalte tiltak ble umiddelbart satt i verk, og internkontrollen ble styrket.

I etterkant av saken, har det kommet mange usaklige kommentarer. Blant annet fra huseiernes advokat som omtaler et «vanstyre» i Tinn kommune. Som leder i kontrollutvalget, tar jeg sterk avstand fra slike uttalelser.

Jeg kan forsikre Tinns innbyggere om at kommunen følger lover og regler kommunen er pålagt.

Gunnar Odd Hagen leder av kontrollutvalget Tinn kommune