Det er mange mulige årsaker til det alvorlige problemet og mye kunnskap mangler. Vestfold og Telemark KrF går inn for økt forskning for å kartlegge årsakene til problemet herunder forskning på:

 situasjonen vedrørende overgjødsling, nitrogen nivå og oksygen nivå i de ulike deler av Skagerak og fjordene.

 betydningen av de lokale fiskestammenes rolle i formeringen

 motorstøyens betydning for parring og gyting i fjordene

 de lokale forholdenes betydning for gytingen

 fiskestørrelsens betydning for gytingen

 betydningen av fiske i Skagerak og Nordsjøen for gytingen i fjordene (hvilken betydning har det at de virkelig store fiskene fanges?)

Vi kan imidlertid ikke vente på resultatene av all forskning før tiltak iverksettes. Den forrige regjeringen iverksatte en «Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv”.

Planen har innarbeidet en rekke tiltak for å redusere utslipp av organisk materiale og næringssalter fra kommunalt avløp, avløp fra spredd bosetting og fra landbruket. Det synes stadig klarere at det høye nivået av nitrogen i Ytre Oslofjord og i Skagerak fører til oppblomstring av visse mikroorganismer, som igjen fører til død fisk og døde sjøplanter (tang, tare, ålegress) og dermed lavt oksygen nivå som igjen fører til fiskedød.

I juni 2021 la Miljødirektoratet fram en forskningsrapport som dokumenterer denne problemstillingen. Rapporten dokumenterer også at andre land har gjort store investeringer for å redusere nitratnivåene i Kattegat og Østersjøen og at problemene med høyt nitrogen i Ytre Oslofjord og Skagerak først og fremst skyldes norske utslipp, og ikke som tidligere, tilførsel fra Kattegat og Østersjøen.

Nitrogenrensing er svært kostbart og kommunene langs Oslofjorden og Skagerak har ikke økonomiske ressurser til å klare dette aleine. Vestfold og Telemark KrF mener derfor at nasjonale myndigheter i større grad må ta ansvar for disse oppgavene.

Vestfold og Telemark KrF ber regjeringen legge fram en oversikt over hva sentrale myndigheter vil bidra med slik at nitrogenrensinga i områdene rundt Skagerak kan gjennomføres.

Vedtatt på fylkesårsmøtet Vestfold og Telemark KrF 19.mars 2022.