Dette blir sikkert det lengste innlegget Rjukan Arbeiderblad noen gang har mottatt, men jeg tror det vil være nyttig lektyre for folk som bryr seg om framtida til Tinn kommune. Hvis vi i Tinn skal få befolkningsvekst og få til en god kombinasjon av klima- og næringstiltak for å få til det grønne skiftet også lokalt, samtidig som vi støtter opp under kulturlivet, sosiale tiltak og gode kommunale tjenester, så har Venstre en sentral rolle å spille for å få det til. Derfor håper vi at flest mulige som er utålmodige med politikken som føres i Tinn kommune blir med på det grønne laget som skal skape mer bolyst, flere arbeidsplasser, støtte opp om kulturlivet og de kommunale tjenestene, og samtidig sette klima og miljø sentralt for å oppnå dette. Bli medlem og bli med på lista som skal ta Tinn framover: https://www.venstre.no/blimedlem/

Jeg legger ved valgprogrammet til Tinn Venstre for forrige valg, og selv om Miland skole nå er nedlagt og det framstår som helt åpenbart at kommunen ikke kan kjøpe Rjukan sykehus, så tror jeg at innbyggerne i Tinn hadde hatt god nytte av et parti som står opp for sakene i programmet som er vedlagt nedenfor:

Program for Tinn Venstre 2019-2023

Venstre er Tinns liberale parti. Liberalismens mål er å gjøre folk i stand til å ta egne frie valg, samtidig som vi tar ansvar for fellesskapet og naturen vår.

Venstre ønsker et Tinn som ser framover. Mye går bra i Tinn. Vi har en framtidsretta industriutvikling på Rjukan, et landbruk som produserer produkter i verdensklasse, og et voksende reiseliv. Vi må støtte opp om det som går godt, og sørge for at det finnes handlingsrom for mer utvikling og vekst.

Men, vi stiller ikke til valg fordi at alt bare går bra i kommunen vår. Vi har et synkende folketall, og en aldrende befolkning. Vi stiller til valg for å få til en vending, slik at flere unge folk og fastboende ser og velger framtida si her i Tinn.

Venstre vil satse på skole og oppvekst fordi alle barn fortjener en best mulig start i livet. Vi må ha barnehager og skoler nær der folk bor, og vi må ha kvalifisert personell som kan gjøre en tidlig innsats, og for å hjelpe dem som trenger det mest. Vi må også sørge for at alle barn og unge har muligheter til å delta på både organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter og kulturtilbud.

Vi vil satse på grønn, helsebringende og framtidsretta infrastruktur, og ha fokus på attraktive grøntarealer i nærheten av der folk bor. I Tinn trenger de fleste bilen til daglige gjøremål, men vi satser på å gjøre det enklest mulig for folk å velge elbil, og vi vil gjøre det enklest mulig for folk å være myk trafikant ved å knytte boområder sammen og sette trafikksikkerhet i sentrum for de som velger å gå eller sykle.

Vi vil gjøre det enklest og rimeligst mulig å energieffektivisere boliger, og vil sette miljøkrav til nye offentlige bygg. Vi må også satse på å bygge ut nye boliger i Tinn tilpasset folk i alle aldre.

Venstre vil jobbe for gode rammevilkår for det lokale næringslivet gjennom å holde offentlige avgifter lavest mulig, satse på god infrastruktur, og på trivsel i hverdagen for de som bor i kommunen.

Vi må ta godt vare på våre eldre, og sørge for at de som vil bo hjemme kan bo hjemme så lenge det er mulig, og at de som ikke kan det får plass på sjukehjem. Venstre vil se på hvilke muligheter sjukehuset kan tilby for kommunale og interkommunale helsetjenester, og se det i sammenheng med om vi skal oppgradere eksisterende sjukehjem eller bygge nytt.

Venstre er en garantist for åpenhet i lokaldemokratiet. Vi mener det er viktig at folk kan bruke ytringsfriheten sin, også når det gjelder egen arbeidsplass. Det skal være lett for folk å finne dokumenter og informasjon de søker etter i Tinn kommune, og alle kommunale nettsteder må være oppdaterte og gi folk relevant informasjon.

Venstre er landets eldste parti. Venstrebevegelsen startet som et opprør mot den konservative embetsmannsstaten, og har siden hatt som mål å fremme liberale rettigheter. Det betyr at vi verdsetter privat eiendomsrett og at folk skal ha makt over sine egne liv.

Vi vil jobbe for et Tinn som ser framover, et Tinn som er mer enn bare kommuneorganisasjonen, og der vi spiller hverandre gode for å skape det gode liv her hvor vi bor.

Dette dokumentet er vår kontrakt med deg som stemmer på oss. I løpet av perioden 2019-2023 vil vi være i gang med punktene under — og for å kunne gjøre det ber vi om din støtte slik at vi kan jobbe for frihet, framtid og fellesskap her i Tinn. Vi håper du blir med oss på det!

Skole og oppvekst

Venstre vil:

 • Bygge oppvekstsenter på Miland med barnehage og 1-7-skole.
 • Opprettholde barnehage- og skoletilbud i Hovin.
 • Bygge flerbrukshall på Rjukan og kunstgressbane med miljøprofil i Atrå.
 • Innføre fritt skolevalg.
 • Bygge lekeplasser og støtte opp om initiativ som skaper aktivitet i barns nærområder, inkludert skoler og barnehager.
 • Sikre at alle elever i grunnskolen får undervisning av høy kvalitet gjennom å satse på rekruttering av høyt kvalifisert undervisningspersonell.
 • Styrke de praktiske- og estetiske faga i skolen.
 • Styrke helsesjukepleiertjenesten i skolen.
 • Rekruttere flere menn til barnehagene og grunnskolen.
 • Tilby fleksibelt opptak i de kommunale barnehagene.
 • Sørge for at kommunen skal ha en språkbruksplan som regulerer språkbruken i kommunen og sikrer nynorsken og nynorskbrukerne på en god og forutsigelig måte.
 • Inntektsgradere SFO-betalingen og innføre søskenmoderasjon mellom barnehage og SFO slik at alle barn kan være en del av fellesskapet.
 • Innføre foreldrebetalt skolemat med en sosial profil på skoler der foreldrene selv ønsker det.
 • Utdele mammapakke etter finsk modell til familier som venter barn, og velkomstpakke til alle nye innbyggere.

Miljø og infrastruktur

Venstre vil:

 • At FNs bærekraftsmål skal inn i alle kommunale planer.
 • Bygge gang- og sykkelvei mellom Atrå og Austbygde.
 • Utbedre veien mellom Miland og Dale med gul midtstripe, inkludert gang- og sykkelvei.
 • Etablere hurtigladestasjoner for elbil i Austbygde, Mæl, Tessungdalen og Hovin og sørge for at det er ladepunkter på parkeringsplasser tilknytta kommunale bygg.
 • Etablere tilskudd til ladeinfrastruktur for elbil for private husstander.
 • Fjerne omlastningsstasjonen for avfall ved Rjukan kirkegård og samlokalisere avfallsdeponeringen i Tinn.
 • Sørge for at det er nok parkeringsplasser for biler, og å bygge låsbart sykkelskur i Rjukan sentrum.
 • Sørge for at Rjukan sentrum har en moderne konsesjonsdrevet bobilplass.
 • Sørge for at kommunen snakker med kommunen når man graver opp vei og fortau for opprusting av ledningsnettet, slik at man ikke graver to eller flere ganger.
 • Innføre pant på gamle vedovner ved kjøp av nye rentbrennende ovner.

Kultur og folkehelse

Venstre vil:

 • Støtte opp om initiativ for å fremme kultur, frivillighet og folkehelse, og sørge for at alle som tar initiativ til lavterskeltilbud får støtte til dette.
 • Innføre aktivitetskort for barn i lavinntektsfamilier til fritidsaktiviteter i kommunen. Skal gjelde avgifter for alle organisasjoner som mottar kommunal støtte, slik som fotballgruppa, Rjukanbadet, kulturskolen osv.
 • Støtte særskilt opp om arbeid som fremmer vår lokale kulturarv.
 • Gjenopprette et aktivt samarbeid med kommunens nordiske vennskapskommuner for å styrke det nordiske samarbeidet og det nordiske kultur- og språkfellesskapet.
 • Anlegge hundepark på Rjukan.
 • Gjøre Rjukan til friby for forfulgte forfattere.

Næring, utvikling og innovasjon

Venstre vil:

 • Si nei til eiendomsskatt på boliger og fritidsboliger.
 • Sørge for at det skal være enklest mulig å bygge seg ny bolig i Tinn, og fjerne saksbehandlingsgebyr for bygging av passivhus og plusshus til boligformål.
 • Gi kommunalt tilskudd til utarbeidelse av reguleringsplaner for boliger.
 • Samarbeide med lokale utbyggere for å etablere en boligplan som inneholder utbygging av livsløps-boliger på Rjukan og i bygdene, for på den måten å hjelpe eldre i kommunen til å bo hjemme lenger for å avlaste eldre- og sjukehjemsplassene.
 • Sørge for kommunen har attraktivt næringsareal til disposisjon og optimale reguleringsplaner.
 • Sette krav om at alle nye kommunale bygninger blir bygd som passivhus og plusshus.
 • Arbeide aktivt å synliggjøre Tinn som en bo- og arbeidsplass innenfor Norden og EØS-området for å tiltrekke folk med skapervilje og kompetanse til kommunen.
 • Sørge for at offentlige arealer framstår som attraktivt for innbyggere, turister og fremmer næringslivet i kommunen.
 • Gjøre det enklest mulig å være bofast student i Tinn ved å samarbeide tett med USN, og ta i bruk de muligheter som nettbaserte studier gir.
 • Arbeide for å etablere folkehøgskole i Tinn.
 • Jobbe for å etablere et nasjonalt kompetansesenter for verdensarv i Tinn.
 • Styrke Landbrukskontoret i Atrå, og sørge for at det fortsatt har kompetanse for å utvikle primærnæringen og etablere nye arbeidsplasser innen jordbruket i kommunen.

Helse

Venstre vil:

 • Få ned sjukefraværet i Tinn kommune ved å satse mer på tilrettelegging og ansvarliggjøring av ansatte og ledelse.
 • Utarbeide veteranplan for Tinn kommune.
 • Jobbe for å få base for luftambulanse til Vinje.
 • Utrede alternativer til et nytt sjukehjem.
 • Se på mulighetene for drift av kommunale og interkommunale helsetjenester ved Rjukan sjukehus.

Lokaldemokrati og åpenhet

Venstre vil:

 • Sørge for at ansatte i kommunen ikke hindres i å ta i bruk ytringsfriheten sin.
 • Praktisere meroffentlighet, og ha som mål at Tinn skal være en av landets mest åpne kommuner.
 • Sørge for at alle stillinger i kommunen lyses ut.
 • Lagre videoopptak av kommunestyret, og gjøre det tilgjengelig på nett.