- De norske partiene har fjernet seg fra virkeligheten. Vi kjenner oss ikke igjen i Arbeiderpartiet og Høyre, der de ikke lytter til hva folk mener, sier 2. nestleder Hege Strandhagen. Rundt dem nikkes det ivrig. Hun deltok sammen med en gruppe som har sagt ja til å lede fylkespartiene for det nye partiet som ble formelt stiftet på Rjukan lørdag, med undertegnelse av stiftelsesdokumentet i den store maskinhallen på Vemork i det som idag er Norsk Industriarbeidermuseum og UNESCO verdensarv. Etterpå dro de ned til Rjukan Admini Hotel, der industrigründer Sam Eyde spiste godt mens han bodde og arbeidet på Rjukan, og inviterte investorer og statsoverhoder for å imponere da han stiftet og ledet industrieventyret Norsk Hydro.

Partiprogrammet
I det første utkastet til partiprogram som er på om lag 40 sider går det fram hva partiet skal stå for. INP vil ha et klart skille mellom klimatiltak og industriens rolle i produksjon og tilbud. Man ønsker å skille miljø og klimadebatten som man mener er forsuret.

Partiet vil øke kampen mot plast i naturen, der 98% av kampen foregår i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Man ønsker en aktiv bistandspolitikk gjennomnorske organisasjoner.

Partiet vil bruke oljefondet til å videreutvikle norske næringer og ny industriteknologi. INP vil ha aktiv delaktighet i eierskap fra stat, fylke og kommune, og mener at Norges naturresurser skal tilhøre fellesskapet, som også skal eie og drifte naturresursene. Partiet er mot "salg av Norge" og at inntektene av norske ressurser kommer på utenlandske hender.

Det offentlige skal drifte tjenester og infrastruktur som utdanning, helsevesen, samferdsel og kommunikasjon. Partiet ønsker omfattende gjennomgang av det offentliges inntekter med ambisjon om å forenkle skatteregimet, og er skeptisk til at sysselsettingen øker for mye i statlig sektor.

For EØS og NATO
Partiet skal arbeide mot sosial dumping, jobbe med utvidet satsing på forskning er mot EU-medlemskap, men ønsker EØS, om enn å revidere EØS-avtalen. Partiet vil ha en grunnleggende debatt om hvordan Norge skal se ut i framtida, og vil jobbe aktivt med distriktspolitikk og vil at verdiskapningen skal bli der den reelle verdiskapningen finner sted. Partiet definere seg som næringsvennlig for alle næringer, både for industri og landbruksnæring, og mener at man ikke må bli fanatiske i miljøpolitikken. Klima og miljø er viktig, men Norge kan bare gjør sin del av jobben. De er positive til olje- og gassindustrien, og ønsker konsekvensutredning av nye leiteområder også i nord. Partiet er opptatt av en aktiv næringspolitikk.

Norske interesser
INP vil at norske eiendommer og ressurser skal holdes på norske hender. De ønsker like vilkår for transport og samferdsel i hele Norge, og vil bevare og videreutvikle Vinmonopolet og det salgssteder. INP er for søndagsstengte butikker, og en mer kontrollert dagligvarebransje, og vil legge bedre til rette for turistnæring. Partiet ønsker sterk statlig styring av økonomien, ønsker en lønnsutjevning som gir mindre forskjeller i Norge, og en omfattende gjennomgang av skatte og avgiftspolitikken. Man ønsker en desentralisert helsepolitikk, et desentralisert justis- og domstolsvesen, og er for en mer fagrettet skole, samt økt satsing på kollektivtrafikk, samt at man er mot bompengefinansiering.

Kultur, forsvar og klima
INP vil ha en forenkling av byråkratiet og ser store muligheter i digitalisering. Tannhelsen skal inn som en del av helsevesenet, og man vil at dagens samhandlingsreform i helsevesenet og helseforetakene skal skrotes, da dagens system med at pasienter skrives for tidlig ut av sykehus. IMP ønser en bedre rus og rehabiliteringspolitikk. Partiet er livssynsnøytralt men tuftet på kristne verdier, og skal jobbe for et samfunn fritt for kjønns- og legningsdiskriminering. Partiet ønsker å satse på et variert og godt kulturtilbud, og vil ikke ha skatt og moms på kultur, frivillighet og idrett. De ønsker et sterkt forsvar, og vil øke bevilgninger opp mot 2%-målet. Man er for NATO, men imot EU som forsvarsorganisasjon, og ønsker obligatorisk verneplikt på 3 måneder for alle.
INP vil ha en restriktiv men human og rettferdig asyl- og flyktningepolitikk. Familiegjenforening skal bare gjelde ektefelle og barn.
- Vi skal ta imot kvoteflyktninger åpent og varmt, heter det i partiprogrammet.