Som valgte ombudsmenn for Tinns innbyggere mener vi det er vår plikt å sette fokus på forringelsen av beredskapen ved legekontoret i Tinn Austbygd. I kommunestyret 26. april ble det enstemmig vedtatt å opprettholde legekontoret ved Tinn helsetun. Like etter dette vedtaket kan vi lese at nettopp dette legekontoret blir stående ubemannet i en periode på to måneder, noe som bidrar til usikkerhet blant innbyggere og dårligere tjenester for brukere av dette kontoret. Samtidig reduseres også beredskapen for beboere ved Tinn helsetun.

Vi registrerer at det i RA har kommet flere leserinnlegg som tar opp denne problematikken og vi må gi vår støtte ut fra vårt syn, om at mye av det som har vært skrevet er berettiget kritikk.

Det virker for oss som om informasjon ut til innbyggere og brukere av tjenesten har vært noe mangelfull og mye av dette kunne vært unngått ved tidligere varsling og en informasjon som var mulig å forstå. God informasjonsflyt til alle impliserte parter er viktig slik at usikkerhet og misforståelser kan unngås. Vi møter stadig innbyggere som stiller spørsmål uten at vi som ombudsmenn kan gi gode svar, da vi selv er like undrene.

Vi er veldig klar over at det er mangel på fastleger i så godt som hele landet og også at vi lokalt manglet leger ved kontorene både i Tinn Austbygd og på Rjukan. Spørsmålet blir da: Hvorfor blir allerede innleid vikarlege plassert ved Rjukan legesenter og hva er den faglige begrunnelsen for at man velger en løsning som resulterer i at legekontoret i Tinn Austbygd blir stående ubemannet?

Sett i sammenheng med pandemisituasjonen ville det vel kanskje vært smart ut fra et beredskapssyn å splitte leger på to kontorer, slik at om det skulle oppstå en smittesituasjon, så ville det være mulig å tilby tjenester fra ett av kontorene. Slik det nå blir lagt opp, gjør vi oss unødvendig sårbare.

Andre relevante spørsmål er om det har vært gjort nok for å få legen som var i Tinn Austbygd til å forlenge sitt vikariat med to måneder? Eller kunne man gitt dispensasjon fra alderskrav til tidligere fastlege for samme periode?

Leder for helse- og omsorgsutvalget går ut i RA og maner til ro blant innbyggerne og ber oss ta hensyn til økt arbeidsbelastning på helse med bakgrunn i pågående pandemi og at helseledelsen derfor fortjener skryt i denne tiden. Vi kan også gjerne skryte av ledelsen og ikke minst av alle innen helse for deres håndtering av coronapandemien. Vi har mye å takke de for at Tinn foreløpig har kommet så godt ut, og har stor forståelse for at arbeidsbelastningen har vært stor på hele tjenesteområdet. Så langt var vi enige, men at det fremstår nærmest som et ønske om å frata innbyggere ytringsfriheten i en så viktig sak som angår deres egen helse har vi mindre forståelse for.

Når innbyggere i Tinn står igjen med flere spørsmål enn svar i en sak som har så direkte inngripen i deres liv og helse, så må man også tåle å høre kritiske røster. Kanskje det til og med kan ligge læring i dette.

Nå er rekrutteringsprosessen til de to legestillingene i Tinn Austbygd på nytt i gang, og vi håper vi er heldigere denne gangen. Og kanskje kan det gjøres en enda bedre innsats enn tidligere. Kan man for eksempel invitere potensielle søkere på et besøk i Tinn for å gi de et innblikk i hva hele kommunen har å tilby i form av natur, friluftsliv, kulturliv, aktiviteter, skole, barnehage og jobbmuligheter for en eventuell partner? Kanskje kan det vurderes å tilby fri bolig et år mot en eventuell bindingstid i en periode? Det sies at hver stein skal snus og da må man være kreativ og det har også ledelsen vist at de kan være og da fremheves spesielt ordningen som gjorde at Tinn kunne beholde legevaktsordningen.
Kanskje vi kan være kreative sammen til beste for Tinns innbyggere.

For Tinn Senterparti

Annbjørn Lurås, Barbro Stordalen, Stian Lauluten, Svein Bakka og Tor Dale Svendsen