Å ha en sak ute på høring vil si at en offentlig instans ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som det offentlige arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere alle sider av en sak

Høringsfristen skal normalt være tre måneder og ikke mindre enn seks uker. Høringsfristen skal tilpasses omfanget av tiltaket og hvor viktig det et er. Jo flere som blir berørt av tiltaket som foreslås i utredningen, jo flere bør oppfordres til å delta i høringen. For tiltak som man vurderer som viktige og omfattende, kan man også sette en lengre frist enn tre måneder.

Ikke bedre enn jeg har forstått så har det blitt sendt ut 13 januar med frist til 3 februar. Den fristen skulle i så fall vært minimum mot slutten på februar.

Hvorfor har en valgt å ikke følge fristene for en høring? Det vil fort bli tatt til inntekt for at en har lagt en strategi for at de som ønsker å uttale seg skal få så liten tid som overhodet mulig for å få minst mulig innspill. Hadde det vært motsatt så hadde en valgt en annen frist. For meg så virker det som spill for galleriet og at en har bestemt seg uansett.

Det har kommet inn 16 høringsuttalelser tross kort tidsfrist som er under minste frist. Det viser et stort engasjement, og alle høringsuttalelsene går ikke inn for posisjonens løsning av helse- og omsorgsarbeidet i Tinn kommune.

Jeg håper dere tar til fornuft og følger fagmiljøene og brukerrepresentantene i kommunen. Det er faginstansene som har kompetansen ikke dere politikere om den fremtidig løsning på eldrebølgen som innhenter oss.

Dere politikere må leve med de beslutningene dere tar. Dersom beslutningen er på tvers av det høringene inneholder og det viser seg i ettertid at beslutningen var helt feil, så har Tinn kommune og dere som er folkevalgte politikere et stort problem. I særlig grad når dere har et knapt flertall.