Rjukan sykehus (Rjukan medisinske senter), Eldres hus og Tinn helsetun av Per Lykke, leder av Tinn kommunes Sykehusutvalg og kommunestyrerepr. H.

1. Bakgrunn:

Flere partier herunder mitt eget parti H, hadde sykehuset og muligheter for aktiviteter i sitt partiprogram til kommunestyrevalget i 2019. I samarbeidsavtalen for posisjonen dvs. mellom H og Ap tltrådt og støttet av Frp, er sykehuset et sentralt punkt. Arbeide for mulig kjøp av Rjukan sykehus er derfor meget godt politisk forankret.

2. Uenighet mellom posisjonen (H;Ap og Frp) og opposisjonen (Sp og SV).

Jeg understreker at jeg hverken ønsker å harsellere med eller karakterisere mine meningsmotstandere. Selv om vi har ulike faglige og ikke minst økonomiske vurderinger, legger jeg til grunn at vi alle ønsker det beste for Tinn.

Opposisjonen har hele tiden tilkjennegitt at man ønsker å følge Kaupang rapportens anbefalinger fra 2018 og fremmet forslag om dette igjen ved kommunestyremøte den 17.6.21 om sentralisering av mesteparten av kommunens helsetjenester ved Eldres hus/Bjørkhaug, dvs nytt sykehjem,rehabiliteringsavd,legevakt,legesenter (fastleger), pyskiatritjeneste,fysioterapitjeneste, omsorgsboliger.

Etter Kaupang rapporten i 2018 har det aldri blitt ordentlig utredet arealbehov, utbyggingskostnader, ekspropriasjonskostnader, behov for rassikring evnt flomsikring. Vi snakker om den trangeste delen av hele Vestfjorddalen og en storstilt utbygging vil kunne medført at man måtte rive dagens Eldres hus (bygget rundt 1990) for å på plass ny bygningsmasse med verdiforspillelse av en fullt brukbar bygning. Det ville kunnet blitt nødvendig å ekspropriere en matvareforretning og evnt et par bolighus med de betydelige økonomiske kostnader dette ville innebære. På toppen ville en kunne bli påført større og ekstra kostnader iform av rassikringsskrav som følge av nye bygg. Etter posisjonens oppfatning snakker vi samlet om enorme summer hvorav større deler heller ikke gir refusjon eller dekning fra staten. I tillegg til at en meget kostbar utbygging ville man fått landets minste grøntareal til institusjonene pga plassmangel. Selv om opposisjonen også vil beholde Tinn helsetun som idag (det fremgår av opposisjonens forslag av 17.6.21) ,så tror jeg at en storstilt utbygging ved Eldres hus/Bjørkhaug ville medført at Tinn Helsetun etter noen få år ble avviklet og lagt ned. Både tidligere kommunedirektør og nåværende har gitt uttrykk for at kommunen med ca 5600 innbyggere bør kun ha ett sykehjem. Dette fremgår av innstillingen til sak om utbygging av helse og omsorgstjenester til kommunestyremøte den 10.12.20 og ble gjentatt i innstillingen til kommunestyremøte den 17.6.21 iforbindelse med behandling av opsjonsavtalen med Sykehuset Telemark. Jeg siterer fra kommunedirektørens vurdering:

"Ut fra et faglig og økonomisk ståsted" "bør ha kun ett sykehjem". Få kommuner om enn noen med vårt innbyggertall har to sykehjem. Notodden har ett sykehjem.

Det er store driftsutgifter å spare ved kun å ha ett. Flere eldre ønsker å bo hjemme lengst mulig ,noe som kan gjennomføres med god hjemmetjeneste, hjemmesykepleie og velferdsteknologi. Dersom man skulle skjære ned på kostnader i fremtiden og kun ha et sykehjem i fremtiden, hvilket ville man prioritert lagt ned?

Det "nye" på Rjukan samlokalisert med kommunens øvrige helsetjenester eller det gamle i Tinn Austbygd? Svaret sier seg selv. Opposisjonens forslag ble nedstemt i kommunestyremøtet den 17.6.21. I stedet vedtok flertallet¨(posisjonen) samtidig som man vedtok å tiltre opsjonsavtalen med sykehuset å utrede en desentralisert modell. Denne modellen innebærer at Rjukan får bemannende omsorgsboliger ved at Eldres hus kan bygges om innvendig. Rjukan får også nye ubemannede omsorgsboliger.Rjukan får rehabiliteringsavd. ved at denne vil kunne legges eller forsette på Rjukan sykehus sammen med legevakt, legesenter, kommunens psykiatri og fysioterapitjenester og samlokalisert med statlige polikliniske tjenester oa. Tinn helsetun bygges ut til et moderne sykehjem og får også nye omsorgsboliger. Dette vil styrke muligheten for fastlege lokalisering til Tinn Austbygd. Tinn helsetun med sine vakre omgivelser og områder rundt har arealer nok til utbygging uten ras problematikk og kan ha et stort hage- og grøntanlegg som er viktig for trivsel. Tinn helsetun og Tinn Austbygd ligger kun 30 min fra Rjukan og er ikke usentralt når man tenker på Tessungdalen og Hovin.

3. Opsjonsavtalen med Sykehuset Telemark:

Opsjonen gir kommunen rett til å kjøp av all bygnings og eiendomsmasse på Rjukan tilhørende Sykehuset Telemark for kr 1 innen 12 mndr. Opsjon er en rett men ingen plikt. Sykehusutvalget (forhandlingsutvalget) inkl. undertegnede har ikke fått noen særskilt godtgjørelse og vi har heller ikke benyttet konsulenter.

Undertegnede har reist opp og ned til Skien flere ganger i forhandlngsmøter uten å fremme bilgodtgjørelseskrav. Jeg understreker at det hadde jeg helt sikkert fått dekket, men jeg har sett på jobben som spennende" politisk dugnadsarbeide."

Samarbeidet i utvalget dvs med Vidar, Oddvar, Unni, Åsne og undertegnede har vært veldig bra. I opsjonsperioden skal partene sammen gjennomgå bygningsmassen nøye teknisk. Mangler som avdekkes skal i prinsippet dekkes av Sykehuset Telemark, men dersom disse er store har sykehuset tatt en reservasjon. Men benyttes den kan kommunen avstå fra kjøp, slik at i praksis kan det i så tilfelle bli ytterligere forhandlinger. Den tekniske gjenomgangen vil også avklare årlige driftskostnader. Iht opsjonsavtalen er sykehuset i tilfelle kjøp forpliktet til å opprettholde statlige spesialisttjenester i en 5 års periode med intensjoner om forlengelse og med en årlig leie til kommunen på kr 500.000 for disponering av lokaler. Dersom helsetjenester endres er sykehuset forpliktet til å opprettholde volumet. Jfr Opsjonsavtalens pkt. 4, 1. avsnitt siste setning.

Det er mulig jeg er for optimistisk anlagt av natur, men jeg ser store muligheter ved Rjukan sykehus eller Rjukan Medisinske Senter. Et godt fagmiljø kan fort generere andre aktiviteter og virksomheter. Helse er et av landets største vekstnæringer. Høy helsefaglg kompetanse vil kunne gi utvidet akutttilbud feks behandling av enkle benbrudd etter" røntgen kommunikasjon med større sykehus." Bemanningmessig kan man oppnå kostnadsbesparelser ved å legge rehab sammen med sykehjem. Men det er ikke alltid bare eldre mennesker som trenger rehabilitering. Sykehuset vil med heldøgnsplasser være et ideellt sted å ha "øyeblkkelig sengeplasser" som kommunen er pålagt å ha. Fremfor alt vil fortsatt heldøgns kommunal rehabavdelngen på sykehuset åpne mulighet for å stimulere nye statlge omsorgsplasser i spesialist helsetjenesten.

Det åpner seg muligheter i opsjonsavtalens pkt 6 "partene sammen vil jobbe mot de sentrale myndigheter for å etablere statlige heldøgns omsorgsplasser i bygget som feks innenfor rus og psykiatri, også annen aktivitet og arbeidsplasser er aktuelt". For første gang siden sykehusnedleggelsen åpnes det opp for heldøgns statlig aktivitet i bygget , noe som kan gi Rjukan sårt tiltrengte statlige arbeidsplasser. Jeg ser at noen på forhånd nærmest har avvist denne mulighet før det engang er prøvd. Sykehuset Telemark er underlagt Helseforetaket Helse Sør Øst og ikke Helse og omsorgsdepartementet.Høie har heller ikke avvist at nevnte statlig virksomhet kan etableres her i fremtiden. Det er et stort behov for flere behandlingstilbud innenfor rus og omsorg særlig for unge. Tinn kan med sin flotte natur og unike attraksjoner tilby mange gode fritidsaktiviteter og skape en meningsfull tilværelse for mange.

Per Lykke

Leder av sykehusutvalget og kommunestyrerepr H