I en tidligere RA-artikkel kommer det fram at barn i familier med vedvarende lavinntekt har større risiko for å falle ut av skole og arbeidsliv, har dårligere fysisk og psykisk helse og presterer ofte dårligere på skolen når familien har dårlige sosioøkonomiske forutsetninger. Det kommer frem i undersøkelser som er gjort i samarbeid mellom FHI, Bufdir., IMDI, Helsedirektoratet, NAV, KS og Utdanningsforbundet. FHI påpeker at kommunene etter Folkehelseloven skal rette sine virkemidler inn mot å redusere sosiale forskjeller.

Kommunalsjef for oppvekst og skoler i Christine Kollenberg fortalte at problemet er komplekst og at kommunen gjør en rekke tiltak for å bedre situasjonen for barn og unge i familier med lave inntekter.

- Dette gjør Tinn kommune for forebygge negative følger for barn og unge i lavinntektsfamilier.

- Utfordringene knyttet til barn og unge i lavinntektsfamilier jobbes med på en bevisst måte i skoler og barnehager som i flere år har hatt gode utviklingsprosjekter der inkludering og likeverd er vektlagt, forteller kommunalsjef for oppvekst Christine Kollenberg.

Samarbeid

- Tverrfaglig samarbeid mellom hjelpetjenester slik at rett tiltak kommer tidlig inn, og et ressursteam for likeverdig opplæring (RLO) der ulike temaer drøftes, forteller hun

Kommunalsjefen sier at Tinn har en vedtatt handlingsplan og har en nettside som heter Barn i Tinn (www.barnitinn.no ) som gir god informasjon til innbyggere, foreldre og ansatte om hva man må gjøre når man er bekymret for et barn.

- Kommunen jobber stadig med å videreutvikle samarbeidet mellom kultur, frivillighet, NAV, skolehelsetjenesten, barnevern, pedagogisk psykologisk tjeneste, politi, videregående skole, barnehage og skole med tanke på forebygging, fastslår kommunalsjefen som videre opplyser:

- Tilbudet til flyktningene har blitt utvidet og styrket gjennom voksenopplæringen, blant annet et tilbud om tre års kvalifiseringsløp for innvandrere med mangelfull grunnskoleopplæring der de får tilbud om å fullføre dette ved Rjukan videregående skole.

Aktivitetsplikt

Kollenberg påpeker at NAV Tinn fikk bevilget midler til å starte et prosjekt som skal få unge under 30 år ut i arbeid, utdanning eller annen aktivitet gjennom tett oppfølging og tilrettelegging.

- Prosjektet har fått navnet Horizon og skal bidra til å forebygge utenforskap og sosial arv. Og aktivitetsplikten som ble innført for dem under 30 år i 2017 bidrar til at NAV kan sette krav om aktivitet under stønadsperioden. Sommerjobbtiltaket er et tiltak for å rekruttere unge ut i sommerjobb i Tinn kommune, opplyser Kollenberg.