Med fare for å gjenta ting som er sagt flere ganger, og kanskje fremstå både destruktiv og negativ. Så tenker jeg allikevel at det er verdt å prøve en gang til – med et lite håp om at flere andre, også fagpersoner kommer på banen for å kanskje til og med blir hørt.

Du bruker store ord i din «refs» av Arild Standal, og du poengterer at dere har faglig dekning i kraft av dere har én (1) erfaren overlege og én (1) sykepleier med lang fartstid i ryggen. Skal ikke trekke hverken Øygarden eller Linnerud sin helsefaglige kompetanse i tvil, men kanskje det kan stilles spørsmåltegn om hvor stor innsikt de to nevnte har om drift av kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er relevant at begge fagområdene er på plass, fordi det er en kjensgjerning at faglighet og drift hører ubønnhørlig sammen. Kunnskapen om drift har til gjengjeld kommunedirektøren, men det velger dere blankt å overhøre. Hadde dere spurt en annen lege og en annen sykepleier – eller aller helst flere, og i tillegg noen som kan si noe om drift, så hadde resultatet i sykehusutvalget antakeligvis blitt annerledes. Det peker imot at sammensetningen av utvalget er gjort for å få de svarene dere ønsker å finne. På prosjektlederkurs læres det at når et utvalg og en arbeidsgruppe nedsettes, så er det bra å ha personer som har mange visjoner og evner til å se muligheter. Men også personer som kan holde litt tilbake og beholde bakkekontakten.

Utvalgets fokus er rettet mot hva vi kan få av tilbud og tjenester fra Sykehuset Telemark. Dere gir ikke uttrykk for hvilke konsekvenser dette får for resten av kommunens pålagte tjenester. Eller nei forresten, dere flytter alle tjenester fra Handelshuset i Storgata til sykehusbygget, og sparer derved husleie til Handelshuset. Og de som tjener på dette er utelukkende korttidsavdelingen, som får leger og fysioterapeuter for hånden til enhver tid, ingen andre fordeler finnes ved denne løsningen. Er det dette dere kaller for samlokalisering?

Men dette handler ikke bare om tenkte muligheter for helserelaterte tjenester i regi av STHF. Og det handler ikke bare om korttidsavdelingen og dens lokalisering. Dette handler i stor grad om Tinn kommunes øvrige pålagte tjenester som skal foregår på – og rundt Eldres Hus og Tinn Helsetun. Nemlig sykehjem, dagtilbud, omsorgsboliger, mattilbud m.m. De har også god bruk for fysioterapeuter og leger mer en én dag i uka.

På Tinn Helsetun er det (eller rettere sagt, skulle ha vært) lege tilgjengelig som kan se til beboerne på meget kort varsel. Men på Rjukan må ofte pasientene transporteres med drosje til legesenteret fordi det ikke er forsvarlig å vente til den ene dagen det er legevisitt på huset. Dette kan fort være dårlige og skrøpelige beboere fra Eldres hus som trenger lege. Denne løsningen blir ikke enklere ved å flytte legetjeneste og fysioterapi langt opp i Sykehusveien. Det blir også mye tyngre og mer upraktisk for Rjukans innbyggere som får lengre og vanskeligere vei til de kommunale tjenestene.

Per Lykke har ved flere anledninger sagt at vi ikke har økonomi til å drifte mer én – toppen to institusjoner, og det har han helt rett i. Dette ble også konstatert under utarbeidelse av helse-og omsorgsplanen i 2017-18. Det kom også frem at det ble alt for kostbart å drive korttidsavdeling og legevakt for seg selv. Løsningen med plassering på det nedlagte sykehuset, var vel utelukkende av plassmangel andre steder i sin tid, kun i påvente av en samlokalisering av sykehjemmet, korttidsavdeling, dagtilbud, omsorgsboliger, legetjeneste og fysioterapi. Og nå velger dere altså å gjøre det stikk motsatte og fortsette den unødvendige pengebruken.

Planen fra 2017 ble vel utarbeidet av oppegående representanter fra samtlige helse- og omsorgstjenester og alle brukergrupper. Alle steiner ble snudd – også mursteinene på det nedlagte sykehuset. Planen den gangen var basert på et bredt faglig og driftsmessig grunnlag, med meget gode forarbeider. Nå balansers avgjørelsen på et særdeles spinkelt grunnlag og det ser ut som at alle innspill fra utsiden blir bare avfeid, ja det kan tenkes at utvalgets medlemmer sitter inne i et ekkokammer.

Til dere som er beslutningstakerne. Mange innbyggere og bekymrede fagpersoner i Tinn begriper ikke at dere tør å treffe en så viktig beslutning som i så stor grad berører driften av lovpålagte kommunale helsetjenester i mange år fremover – uten å ha en bred oppbakking fra befolkningen og hele kommunens fagmiljø og brukerrepresentanter. Vel vitende om at det vil bli store investeringer å bygge ut ved Eldres hus, så står det uomtvistelig svart på hvitt at den løsningen vil bli betydelig mer økonomisk og brukervennlig å drifte i årene fremover. Så om dere ønsker å bygge ut i Tinn med søkelys på den beste moderne fremtidsrettet eldreomsorg og med øye for fremtidige driftsutgifter så er denne saken veldig enkel.

Tinn Austbygd 24/7- 21

Olaf Nikolai Hansen