Regjeringen foreslår endringer i forskrift til opplæringsloven som handler om inntak til videregående opplæring.På vegne av yrkesopplæringsnemnda i Telemark, vil LO og NHO gi uttrykk for nemndas uttalelse i høringssaken. Vi mener at landets fylkeskommuner selv skal bestemme reglene. I en tid med regionreform som kalles en demokratireform, reagerer nemnda på at avgjørelser flyttes fra yrkesopplæringsnemnd og lokalpolitikere som kjenner sitt lokalsamfunn best, til sentrale myndigheter.

I tillegg reagerer yrkesopplæringsnemnda på innretningen i høringen. Den spør ikke OM det bør innføres fritt skolevalg der elevenes karakterer avgjør hvilken skole de blir tatt inn til, men HVORDAN det karakterbaserte inntaket bør innrettes. Dette gir ingen åpning for at høringsinstansene kan melde tilbake at de er imot både karakterbasert inntak, og at dette skal bestemmes sentralt istedenfor lokalt, slik det gjøres nå.

For NHO og LO handler valg av skole, og dimensjonering av skoletilbudet, om lokal nytenking og samhandling. Diskusjonen vi ønsker å ta i egen region med politikere og administrasjon, skal handle om hvordan vi i samarbeid kan gi elevene en arbeidsrelevant utdanning. Det handler om å knytte videregående skoler tettere til arbeidslivets fag- og kunnskapsmiljøer. Det handler om at utdanningstilbudet skal stå i forhold til antall læreplasser, så elevene kan fullføre og bestå utdanningen sin. Dette bestemmes best av regionens skoleeiere og lokalt arbeidsliv, ikke av sentrale myndigheter i Oslo.

Irene Bordier Haukedal

Regionleder LO Vestfold og Telemark

Vivil Hunding Strømme

Seniorrådgiver NHO Vestfold og Telemark