Det er et merkelig syn å se Møsvatn slik den fremstår nå, øverst i Skiensvassdraget, men nå er fjellsjøen tappet godt ned i påvente av at man får vårløsninga i fjellet. Etter tre dager med meget god varme i pinsen har det fulgt to dager til med gode temperaturer, før det er meldt fire dager regn fra torsdag. Da vil nok Møsvatn fylles ytterligere opp igjen, og samtidig vil man kontrollere vannmengdene nedover i vassdraget, slik at man unngår flom på Notodden og nedover i fylket.

I desember 2015 ble det fastsatt manøvreringsreglement for regulering av Møsvatn i Vinje og Tinn kommuner. I reglementet pkt. 2 står det at: «Fra 1. mai skal alt tilløp, bortsett fra nødvendig tapping for å holde minstevannføring i Måna, benyttes til å fylle opp magasinet til kote 914. En vannmengde tilsvarende gjenværende magasin i Møsvatn pr 1. mai kan likevel tappes i fyllingsperioden. Etter oppfylling til kote 914 må magasinet ikke tappes under dennekote før 1. desember»