Tinn kommunestyre har endret navn fra "Kultur- og oppvekstutvalget" til "Utvalg for oppvekst, integrering og kultur".
Vedtaket kom etter at Bent Frode Bystrøm, leder i kultur- og oppvekstutvalget, i en e-post til Christine Kollenberg, kommunalsjef for oppvekst, inkludering og kultur, fremmet et ønske om å endre navnet på utvalget, og leder ba administrasjonen lage en sak på dette.

- Bakgrunnen for dette ønske er de nye ansvarsområdene som er tillagt utvalget i løpet av perioden. For å speile ansvarsområdene til utvalget, som er skole, barnehage, PPT, barnevern, NAV og kultur, fremmet Bystrøm et forslag om å skifte navn på utvalget til Utvalg for oppvekst, integrering og kultur.

Det var i 2011 at Oppvekstutvalget og Kulturutvalget slått sammen til det vi i dag kjenner som Kultur og oppvekstutvalget.
Kultur- og oppvekstutvalget er et folkevalgt organ oppnevnt av kommunestyret og faller inn under Kommunelovens § 5-1. Kommuneloven setter krav til at «utvalg» skal være en del av navnet. Dette kravet er oppfylt.