Muligheter for en god rypehøst

Foto: Per Skotvedt

Foto: Per Skotvedt

Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

(Aura Avis) - Slik det ser ut nå kan vi spå en fin høst med en del ryper i fjellet. Dette forutsetter gode forhold for kyllinger og voksne fugler i ukene framover, sier rådgiver Torgeir Lande hos Norges Fjellstyresamband.

Mange småviltjegere følger nøye med på forholdene i fjellet disse dager. Det er nå grunnlaget for høstens jakt legges. For å få bra med småvilt i fjellet er man avhengig av godt vær, god mattilgang, lite rovdyr og mye smågnagere. Fjelloppsynet i mange statsallmenninger har gitt en kort oppdatering fra sitt område om hvordan småviltjakta i 2017 gikk og sine spådommer for 2018. Flere fjellstyrer takserer sine terreng i august og setter på bakgrunn av dette dagskvoter, jakttider samt totalt antall kort som skal selges.

Sunndal fjellstyre

Småviltjakta 2017 var som et normalt år i Sunndal de siste årene. Mange fornøyde fjellrypejegere, en god del fugl, men vanskelig å komme innpå. Utover vinteren er det observert bra med stamfugl, så om været og temperaturene er bra når eggene klekkes håper fjellstyret på en bra sesong i 2018. Det er mye smågnager i fjellet og stor snøsmelting. Eventuelle fangstbegrensninger sette etter taksering.

Dovre fjellstyre

I følge jegernes egne inntrykk av rypebestanden var 2017 et middels år. For hare var 2017 et godt over middels år. Fjelloppsynet har nå sett bra med stamfugl i fjellet. Forholdene for kyllingene etter klekking vil virke inn på hvordan høstbestanden av fugl blir. Fra 2019 vil Dovre fjellstyre benytte Inatur.no til søknad og trekning av småviltjakt.

Ulvik fjellstyre

Statsallmenningen i Ulvik har vært fredet i 5 år, men det blir åpnet for jakt i 2018. Det er bra med stamfugl (fjellrype),så det kan bli bra. Fritt kortsalg, men med baglimit. Jaktkort er lagt ut på Inatur.no og det er mange ulike utleiehytter i området, blant annet langs Rallarveien.

Øvre Numedal fjellstyre

- Fra øst på Hardangervidda, kan vi melde om svært god jakt ifjor høst , sier Fjelloppsyn Hans Jørgen Jahren.

- I en periode har vi vært bekymra for fjellrypa, men også den viste godt oppsving, nesten All Time High, legger han til.

elv om det ble endel fellinger, har våren vist at det er flust med fugl igjen. Det er alltid vanskelig å anså mengden fordi det hver vinter og vår er store flokker som beiter i liene. Alt tyder på at det er et godt utgangspunkt for årets sesong og vårens klekking vil gi det endelige svaret. Naturlig nok fører god jakt til økt interesse. Det har alltid vært stor interesse for fjellstyrets jaktfelt med lett tilgang og kanskje spesielt fra de som jakter med hund. Fjellstyret er optimistiske før årets sesong.

Rauland og Røldal fjellstyre

Det var fredet for småviltjakt i områdene i 2017 da det har vært lite fugl i områdene de siste årene. Det ser imidlertid svært lovende ut mht stamfugl på Hardangervidda i år. Fjelloppsynet har observert mer fugl enn på mange år. Går det bra med årets klekking så bør det bli et brukbart år på Hardangervidda.

Eidfjord fjellstyre

Eidfjord fjellstyrer melder om at det er ok med stamfugl i statsallmenningene. Dersom klekkinga blir bra er det god grunn til å tro at det blir vekst i bestanden i 2018.

Aursund fjellstyre

Rypejakta 2017 var forholdsvis normal og det ble skutt 0,72 rype per jegerdag som var litt under gjennomsnittet. Det var lite hare i fjellet, men brukbart i skogen. Fjellstyret har sett noe stamfugl og det forventes et normalår. Fritt kortsalg fra 15.09. Trekning for utenbygds med hund ca 20/8

Ålen og Haltdalen fjellstyre

Sesongen 2017 var positiv med større andel ungfugl av ryper og noe økende bestand. Skjær fugl gjennom deler av sesongen førte til at jegerne så mye fugl selv om resultatet ikke ble det store. Det synes å være færre rev som kan være et resultat av økt jakttrykk på smårovvilt over hele kommunen. Nå på våren synes det å være bra med stamfugl selv om det nok varierer noe mellom områdene. Dersom klekkinga går bra og overlevelsen av kyllingene også blir god så ser det lovende ut for kommende høst. Takseringene vil imidlertid være avgjørende for dagskvote og videre salg av kort etter begrenset periode. Det ser også ut til at smågnagerne har hatt det godt under all den løse snøen i vinter og det er også en del lemen å se.

Fjellstyrene i Midtre Gauldal

Jakta 2017 var brukbar og det var et "normalt" år med stamfugl. Det ble ganske gode forhold for rypekyllingene i 2017, som førte til en fin høstbestand før jakt. Det ser ut til å ha vært bra med stamfugl i vinter og man håper det klaffer med klekking og vær. Det er også bra med smågnagere i fjellet og Fjelloppsynet har også sett noen lemmen i vinter/vår. Fjellstyrene kjører fortsatt stramt med begrenset kortsalg i tidligjakta. Takseringsresultatene i august er avgjørende for salget av sesongkort og dagskort.

Fjellstyrene i Stjørdal


Rypebestanden og ikke minst skogsfuglbestandene hadde en positiv utvikling i 2017. Utover våren kan det se ut som stamfuglsituasjonen er bra for rypa. Det er også observert bra med skogsfugl på leikene nå utover våren. "Vi har tro på en fortsatt økning i 2018 men dette forutsetter en fin juni slik at det blir varme og mat til kyllingene" sier Fjelloppsyn Ivar Rimul. "Avisene skriver at det er lemmenår på gang, men dette har foreløpig ikke sett noe til, vi får bare krysse fingrene og håpe på et bra smågnagerår også", avslutter han.

Harran fjellstyre

Småviltjakta 2017 i Brennmoen statsallmenning viste at det var en liten oppgang i rypebestanden i forhold til de to foregående årene. Tettheten var noe varierende i terrengene med enkelte store, fine kull, mens det tidlig i jakten også ble funnet kull som tydelig bar preg av at det hadde vært omlegging. Det ble observert lite smågnagere i terrengene i løpet av sesongen, samtidig som det observeres en del rovfugl. Både sportegn og observasjoner i terrenget i vinter tyder på at det er brukbart med stamfugl.Utsiktene for småviltjakta 2018 virker lovende. Harran fjellstyre har fortsatt ledige kort og hytter i 2. periode av småviltjakta 2018, fra 20. september, samt ledige kort etter de regulerte periodene av jakta, fra 25. september.

Røyrvik fjellstyre

Småviltjakta på Namsvatn statsallmenning har vært noenlunde stabil de siste årene, uten de helt store svingningene som det har vært ellers rundt omkring i landet. Selv om det ble solgt færre jaktkort i 2017 enn i 2016, var jaktuttaket større. Dette avspeilet seg også i tilbakemeldingene fra jegerne. Spesielt ble det gitt tilbakemelding på store fjellrypekull, men at det var lengre mellom de store lirypekullene. "I vinter har det vært observert mye rypeaktivitet, og godt med stamfugl, men det er våren som avgjør hvordan kyllingproduksjonen blir. Det ser imidlertid ut til at vi får en tidlig og mild vår, så det lover godt for kyllingoverlevelsen" sier Fjelloppsyn Helene Grytbakk Lillevold. Røyrvik fjellstyre har i år besluttet å åpne for «først til mølla» på jaktkort i regulert periode. I tillegg vil jaktkort etter regulert periode bli lagt ut på inatur.no, men vil fortsatt selges på Visit Børgefjell (Røyrvik Auto), som tidligere. Det har tidligere ikke blitt utført rypetakseringer på Namsvatn statsallmenning, men det kommer fjellstyret til å starte med til høsten.

Snåsa fjellstyre

Takseringa i Snåsa viste en liten nedgang i rypebestanden i fjor og noe ujevnt med fugl i terrenget. Samtidig ble det observert store kull med mange kyllinger, men også noe sen omlegging. Fangstrapporteringer viste at det ble felt noe færre fugl enn siste år, spesielt utover høsten. Det var også færre jegere etter regulert periode enn året før. "Det er i vinter observert bra med stamfugl i fjellet, men det er ennå tidlig å si noe om årets bestand. Det vil som tidligere foregå taksering i august" uttaler Snåsa fjellstyre.

Lesja fjellstyre

Rypejakta 2017 var en av de bedre på mange år, basert på tilbakemeldingene fra jegerne. Det ser ut til å være bra med stamfugl, og under våren er det observert mye fjellrype jevnt fordelt over arealene. Det har vært mye smågnagere i vinter og på vårparten har Fjelloppsynet observert noe lemen på Dalsida og Snøhettaområdet. Med håp om et bra smågnagerår er utsiktene gode for en bra rypehøst.

Vågå fjellstyre

Sesongen 2017/18 viste en oppgang i småviltbestandene i Vågå, både for lirype og fjellrype. Det ser i vår bra ut med stamfugl, og Fjelloppsynet har sett store flokker med både lirype og fjellrype i vinter. Dei store snømengdene var nok medvirkende til at rypa flokket seg. Angående årets produksjon er det flere faktorer som må klaffe for at produksjonen av rype skal bli god, men det ser bra ut så langt. Det er en del smågnageresom har hatt fine forhold under snøen.

Lom fjellstyre

Småviltjakta i 2017 var middels god. Trenden er at bestanden er økende, og dette gjelder spesielt for fjellrype. Observasjoner gjort av Fjelloppsynet i vår tyder på at det er veldig bra med stamfugl. Spesielt gledelig er det at det er bra med rype på område som har hatt lav bestand i mange år. Utgangspunktet er bra for småviltjakta 2018, men mye kan skje. Vinteren tilseier at smågnagarane har hatt det bra under et stabilt snødekke, uten mange mildværsperioder.

Vestre Slidre fjellstyre

Sesongen 2017 var et veldig godt år for rypejakt i Vestre Slidre. Fjellstyret fikk gode takseringsresultat, og dette slo ut i gode jaktmuligheter for jegerne. I Vestre Slidre valgte man å heller tildele flere kort, enn å øke kvotene til de som allerede hadde fått tildelt jakt. Dette da flere får muligheten til rypejakt, som er en begrenset ressurs i dag. Det var sesongkvote på 4 ryper for en 5-dagers periode, og da fjellstyret åpnet for dagskort i oktober hadde vi en ny sesongkvote på 4 ryper. Det observeres mye stamfugl i fjellet denne våren. De som har hatt treningskort har vært veldig fornøyde med muligheten til å trene i et område godt med fugl. Det gir et håp om en god høstbestand, dersom været ikke påvirker klekking/kyllingoppveksten for mye. Blir det en fin sommer, kan det tyde på at man kan få en god rypebestand til høsten 2018. Det var en forholdsvis liten kyllingbestand i 2017, så hvis man får en bedre klekking i 2018 kan det gi en endra bedre bestand enn 2017 – som var et toppår. Det er imponerende at man kan gå fra stengt for rypejakt i 2015, til et veldig godt år nær opp til de beste årene fra tidlig 2000-tallet bare 3 år etterpå. Vestre Slidre fjellstyre valgte å høste mer av bestanden i gode år, med de muligheter det gir for flere jegere som får ta del i de flotte opplevelsene som rypejakt gir. For orrfugl og hare er det noe svingninger, men med forholdsvis gode forhold. For 2018 har vi valgt å holde fast ved samme tildeling som i 2017, og vurderer om man skal åpnes for flere kort etter gjennomført taksering.

Hol fjellstyre

I Hol kommune var det varierende bestandsforhold, men generelt betydelig oppgang i forhold til foregående år. Periodevis god jakt på Skorpa og Hallingskarvet da mye rype hadde trukket opp.

Årdal fjellstyre

Småviltjakta i Årdal gikk bra i 2017 og det vær svært bra med fugl i området. Det er registrert mye fugl i hele vinter og nå i vår. Fjellstyret er spent på reultatene fra klekkingen, men slik det ser ut nå, ser det ut til å bli et bra år. Det er også mye smågnagere.

Engerdal fjellstyre

For statsallmenningen i Engerdal sin del er man optimister. Det har man vært tidligere også - og blitt skuffet - så man venter spente på hvordan våren og sommeren blir. Det har vært sett bra ut med stamfugl i vinter. Dette gjelder både for skogsfugl og ryper. Takseringen sist høst viste en bra bestandsoppgang på ryper, dog noe mer moderat på skogsfugl. Det var begrenset jakt mtp antall kort og fangstbegrensinger, så jakttrykket skulle evt ikke ha bidratt til noen bestandsnedgang etter fjellstyrets bedømming. Tilbakemelding fra jegerne var positive både i forhold til tilgangen på fugl og jaktopplegget (ukeskort september og periodekort okt-nov). Får man en bra vår og sommer, skulle det være duket for en høst med bra tilgang på fugl. Det er observert en del smågnagere nå i vår. Fjellstyret har solgt et begrenset antall kort på forhånd til septemberjakta. Fangstbegrensinger samt hvorvidt vi kommer til å legge ut flere kort vil besluttes etter taksering i august. Det er også bra mer hare i Engerdal. Dette, i kombinasjon med ulv i en del andre områder på østlandet, gjør at det er flere som søker seg til Engerdal for harejakt med hund. For alt jaktbart småvilt unntatt ryper og skogsfugl har fjellstyret et eget småviltkort (fritt kortsalg på Inatur.no). Fjellstyret tilbyr også treningsmuligheter for alle typer jakthunder f.o.m. 21 august. Treningskort ligger på Inatur.


Artikkeltags