I Tinn kommunestyre torsdag stilte Eilertsen følgende tre spørsmål til ordfører, som ble svart i etterkant, etter at spørsmålene også var lest opp av ordfører.

Spørsmålene:
Til Tinn Kommune ved ordfører, Fra Evy Eilertsen
På grunn av en stor gruppe i befolkningen vil jeg stille følgende spørsmål:
1. Er det satt noen dato for sluttføring for sykehusutvalgets arbeid med henblikk på kjøp av Rjukan sykehus?
Hvis ikke, hva fremstår som rimelig tid, med tanke på at bygningen iflg. nyere vedtak kan inngå som en del av Tinn kommunes samlokaliseringplan for helse og ormsorg?
2. Pga. usikkerheten om hvor saken står idag, er samhandlingplanen satt på vent? Hvis ikke er det mulig å konkretisere hvor langt det videre arbeidet er kommet? Ser da bort fra boligene som er planlagt i Tinngate.
3. Nye arbeidsplasser er begrunnelse for videre helserelatert virksomhet i Rjukan sykehus. Er det laget analyser for hvor mange poliklinikkdager som skal til for å skape en lokal heltidsstilling? Med slik stilling menes her personer som bor og skatter i Tinn. Idag består personalet som for stor del står for behandling på røntgen i dag tre dager i uken av personer som stort sett verken bor eller skatter til TInn kommune.

Ordførerens svar

Spørsmål 1:
Sykehusutvalget er oppnevnt av kommunestyret med et klart mandat.

1. Utvalget gis i oppdrag å gå i forhandlinger med Sykehuset Telemark om mulig inngåelse av en intensjonsavtale med rett til opsjon for kjøp av Rjukan Sykehus.
Utvalget skal arbeide for å sikre helsetjenester, herunder de polikliniske tilbud, og tilrettelegge for nye helsetjenester og aktivitet i bygningsmassen.

2. Resultatet av utvalgets arbeid forelegges kommunestyret til behandling.
Kommunestyret har ikke satt sluttdato for når utvalget skal være ferdig med sitt arbeid. Utvalgets arbeid er godt i gang med hyppige møter og fremdrift i forhold til det mandat som er gitt av kommunestyret. Siden utvalgets arbeid har betydning for det vedtak som ble fattet av kommunestyret i møte 10.12.2020 - sak nr. 156/2000 - om Utbygging av helse- og omsorgstjenesten i Tinn kommune og det utredningsarbeids som dette foranlediger, er det en fordel at Sykehusutvalget sitt arbeid kan avsluttes innen rimelig tid.
Etter at utvalget har avsluttet sitt arbeid og lagt frem sin rapport, skal den på vanlig måte forberedes som sak av kommunedirektøren til behandling i kommunestyret.

Spørsmål 2:
Som nevnt under spørsmål 1, griper Sykehusutvalgets arbeid og rapport inn i utredningsoppdrag som kommunestyret har gitt kommunedirektøren når det gjelder utbygging av den fremtidige helse- og omsorgstjenester i Tinn kommune.

Kommunestyret har satt av midler å vedtatt en videre utredning og konkretisering av 3 alternativer hvor mulig bruk av sykehuset inngår i samtlige av alternativene. Kommunestyret vil først ved behandling av rapporten fra Sykehusutvalget ta stilling til mulig bruk av Sykehusbygget til kommunale helsetjenester.

Den uavklarte mulige fremtidig bruk av Sykehusbygget til kommunale helsetjenester, medfører at den utredningen som kommunedirektøren er i gang med vil måtte tilpasses alternativer både med og uten bruk av Sykehusbygget.

Det er først etter at kommunestyret har vedtatt om Sykehusbygget skal brukes til kommunale helsetjenester og i tilfelle til hvilke tjenester og i hvilket omfang at kommunedirektørens endelige utredning kan foreligge og behandles av kommunestyret.

Det oppdrag som kommunedirektøren har fått når det gjelder utbygging av den fremtidige helse- og omsorgstjenesten er et omfattende arbeid hvor det må brukes ekstern bistand med både arkitekt- og bygningsteknisk kompetanse. Den eksterne bistand må skaffes ved utlysing av anbud i samsvar med reglene i offentlige anskaffelser. Dette er regulert både når det gjelder prosess og tider for kunngjøring, antakelse av tilbyder, klagefrister mm. Dette medfører at bare selve anbudsprosessen vil ta flere uker.
Kommunedirektøren har siden nyttår arbeidet med grunnlaget og konkretisering for en slik anbudskonkurranse/anbudsdokumenter, og selve konkurransen vil bli utlyst i nær fremtid.

Spørsmål 3:
Ordføreren har tidligere gitt uttrykk for at Tinn kommunes mulige kjøp og bruk av Sykehusbygget må karakteriseres som en næringsutviklingsprosjekt.

Det arbeides med å sikre arbeidsplasser, tjenester og tilbud som befinner seg på sykehuset i dag, utover dette arbeides det med muligheter for nye helserelaterte tjenester i bygget.

For Tinn kommune og kommunens innbyggere og brukere er det viktig å sikre dagens tilbud og arbeidsplasser.

Et etablert fagmiljø og dagens tjenester er et viktig og godt grunnlag for samhandling, utvikling og nye tjenester og med det flere arbeidsplasser. Målet er å kunne tilby et så bredt helsetilbud til innbyggerne i Tinn kommune, hyttefolk og turister som mulig og med dette legge til rette for gode og attraktive fagmiljøer.

Det er ikke gjort noen analyser på hvor mange ansatte dette arbeidet kan føre til, ringvirkningene er store og mulighetene mange, etableringen av Rjukan Digital Arena er en potensiell aktør og samarbeidspartner. Rjukan Digital Arena utvikler ny teknologi og digitale løsninger, der miljøet/tilbudene på sykehuset kan bli en del av dette arbeidet.

Ordføreren kan imidlertid gjøre oppmerksom på at det må ligge en total vurdering til grunn om det blir aktuelt å kjøpe og/eller lokalisere kommunale helsetjenester i Sykehusbygget, det må gi økt helseverdi for kommunens innbyggere og det må være økonomisk forsvarlig for Tinn kommune.

Rjukan, 11.02.2021

Steinar Bergsland

Ordfører.