Ordfører Bjørn Sverre Birkeland (Tinn Sp) og Tinn SVs ordførerkandidat Jørn Langeland sendte ut denne pressemeldingen fredag kveld:

"Det er med stor bekymring ledelsen i Tinn Senterparti og Tinn SV nå ser hvordan den lokale valgkampen i Tinn utvikler seg.
Det er svært uryddig at sentrale politikere opptrer på sosiale medier og i media generelt, i en sak de definitivt er inhabile i på bakgrunn av private eierinteresser, og dette like før et kommunevalg.
I manges oppfatning dras en sak inn i valgkampen av fremtredende politikere i kommunen vår. De ønsker sentrale posisjoner etter valget, samtidig som de har sterke eierinteresser i et lovlig fattet vedtak i kommunestyre knyttet til gjenoppføring av Rallarhuset.
Tre av eierne er medlemmer i formannskapet (formannskapet har fem medlemmer), kommunestyret og en av dem er leder av Samfunns- og miljøutvalget, som behandlet saken før den kom til kommunestyret. To av dem er ordførerkandidater for neste kommunestyreperiode, fra henholdsvis Høyre og Arbeiderpartiet.
Vi mener det er dårlig dømmekraft og en rolleblanding mellom partipolitikk, etiske retningslinjer og egen økonomisk vinning, når kommunen blir ansvarliggjort for de økonomiske konsekvensene det er at Rallarhuset må gjenoppbygges i henhold til lovverket.
Kommunestyrevedtaket innebærer et realistisk og rasjonelt samarbeid mellom lovverk og skjønn, og at gjenoppføring av bygningen IKKE skal bli uforholdsmessig store økonomisk sett.
Vi registrerer på Facebook at det blir uttalt at valget er på mandag, og at et vedtak ikke gjelder lengre enn at et nytt vedtak kan fattes.
Er det da slik at sentrale politikere nå driver valgkamp med denne saken for å komme i posisjon til å endre vedtaket i kommunestyret, for egen vinnings skyld på bekostning av skattebetalernes penger?"

Rjukan, 6. september, 2019

Jørn Langeland Bjørn Sverre Sæberg Birkeland
Ordførerkandidat, Tinn SV Ordførerkandidat, Tinn Senterparti