Høie svarer Sem - Jacobsen

Utfordrer: Åslaug Sem Jacobsen  (Sp) utfordrer helseminister.

Utfordrer: Åslaug Sem Jacobsen (Sp) utfordrer helseminister.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

- Mener ministeren som meg at dette ikke samsvarer med utviklingsplanen for Rjukan sykehus som helt tydelig sier at man skal utvikle et styrket - ikke svekket - desentralisert spesialhelsetilbud?

DEL

Rjukan sykehusReduksjonen i tjenestetilbudet ved Rjukan sykehus har fått opposisjonen på Stortinget til å reagere. Temaet var oppe nylig da Terje Aasland (Ap) og nesteleder i helse – og omsorgskomiteen Kjersti Toppe stilte spørsmål ved tjenestetilbudet i spørretimen. Telemarkrepresentanten Åslaug Sem-Jacobsen (Sp) utfordrer også helseministeren med et skriftlig spørsmål.

Åslaug Sem-Jacobsen: Sykehuset i Telemark har fått innsparingskrav. Nok en gang skal det ramme tilbudet på Rjukan sykehus. I alle fall mener sykehusledelsen det og vil redusere driftsdagene til kun tre. Dette skjer samtidig med at STHF heller ikke ansetter i stillinger som blir ledige grunnet naturlig avgang.

Mener ministeren som meg at dette ikke samsvarer med utviklingsplanen for Rjukan sykehus som helt tydelig sier at man skal utvikle et styrket - ikke svekket - desentralisert spesialhelsetilbud?

Begrunnelse

Sykehusledelsen begrunner avgjørelsen med lite pasientgrunnlag. Men når man ikke har nok folk ansatt lenger så kan man naturlig nok heller ikke ta i mot like mange pasienter som før. Derfor er det ikke rart at pasientgrunnlaget er litt synkende. Og nedgangen i antall ansatte skyldes altså at det ikke ansettes nye arbeidstakere i stillinger som skal fylles etter naturlig avgang. Jeg håper og tror at ministeren ser nærmere på denne praksisen også, i tillegg til å gjøre godt greie for at vedtatte utviklingsplaner er planer man skal følge opp, ikke gå imot.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie: Alle helseforetakene arbeider med å revidere sine utviklingsplaner. Utviklingsplanene for de ulike helseforetak må ses samlet og sikre det totale helsetilbudet i regionen. Jeg har derfor bedt de regionale helseforetakene innen desember 2018 utarbeide regionale utviklingsplaner med tidshorisont fram til 2035.

De regionale planene skal sammenfatte helseforetakenes utviklingsplaner opp mot regionens samlede «sørge for»-ansvar og kapasitetsbehov. Sykehuset Telemark har arbeidet med oppdateringer av utviklingsplanen fram til 2035. Jeg har bedt Helse Sør-Øst og Sykehuset Telemark redegjøre for saken. Sykehuset Telemark opplyser:

«Innholdet i tjenestetilbudet på Rjukan er det samme som tidligere. I Utviklingsplanen er det ikke lagt opp til akuttfunksjoner innen spesialisthelsetjenesten på Rjukan, men et poliklinisk tilbud for planlagt aktivitet tilpasset behovet i befolkningen.

Den planlagte polikliniske aktiviteten innenfor indremedisin, dialyse, radiologi, kirurgi og ortopedi fortsetter som før, men tilbudet konsentreres over tre dager i stedet for fem dager i uken. Samlet sett er vår vurdering at det polikliniske tilbudet har fungert godt, spesielt har Tinn fått et svært godt resultat når det gjelder desentralisert dialysebehandling. I tillegg har det vært private øye- og øre-nese-hals spesialister og audiograf som også fortsetter.

Bakgrunnen for endringen er at vi til enhver tid må tilpasse driften vår til det reelle pasientbehovet. Det er naturlig at behovet for polikliniske undersøkelser endres over tid. Vi ser at vi nå samlet sett har aktivitet til tre dialysedager, tre røntgendager og en til to fulle poliklinikkdager i uka. Det at vi ikke skal ha akutte undersøkelser gjør det mulig å samle driften til tre dager i uken i stedet for å spre den ut over flere dager. Dette er hensiktsmessig i forhold til ressursbruk, samtidig som man ivaretar muligheten til å samordne for pasienter som skal ha flere typer undersøkelser.

Vi vil også nevne at vi samtidig har startet opp desentralisert dialysebehandling i Vinje, nettopp for å ha pasientnære tilbud der det er mulig.

Det har ikke vært et ønske fra kommunen om å utvikle et felles helsetilbud i de gamle sykehusearealene, noe som kunne gitt grunnlag for en bedre utvikling av det totale tilbudet over tid. Vi synes totalt sett vi har hatt en god dialog med kommunen om det lokale helsetilbudet og mulige samarbeidsområder.»

Helse Sør-Øst opplyser videre at Sykehuset Telemark har oppgitt at de har rekrutteringsutfordringer knyttet til en ledig stilling som overlege i indremedisin og at det arbeides med å finne en god løsning for å dekke befolkningens behov.

Behovet for spesialisthelsetjenester vil endres over tid. En utviklingsplan skal peke på ønsket utviklingsretning for sykehusene i helseforetaket og hvilke tiltak som er nødvendige for å møte framtidens utfordringer, og støtte opp om et overordnet felles formål.

Jeg legger til grunn at eventuelle endringer i tjenestetilbudet på Rjukan er basert på en faglig vurdering av hva som er hensiktsmessig i forhold til behovet i befolkningen.


Artikkeltags