Gamle naturskoger blir hogd i et rasende tempo, og det skjer uten at unike naturverdier blir fanget opp. Hvis skognæringen får fortsette slik den gjør i dag, frykter vi at det som er igjen av gamle naturskoger skal bli borte. I en reportasje fra Vermedalen i Telemark avslørte nylig NRK store mangler i registreringen av naturverdier. Registrantene som var med journalistene fant det mangedobbelte av de opprinnelige registreringene, som var foretatt av skognæringen. I vår rapport Skognæringens grove tillitsbrudd dokumenterer vi 100 teiger fra 33 forskjellige skoger som skulle vært fanget opp, men som registrantene har gått forbi. Over hele landet hogges nå uerstattelige gammelskoger som følge av dette. Kan vi ha det slik? Fram til årtusenskiftet var det uavhengige biologer som framskaffet kunnskap om skogens naturverdier. Etter 2001 har skognæringen selv i praksis hatt monopol på dette arbeidet. Sannheten er at de bare har registrert utvalgte deler av skogen – valgt ut av dem selv. At de i 20 år har hogd ned en stor andel av de siste naturskogene under dekke av at verdiene er registrert. Den helt grunnleggende forutsetningen for en bærekraftig forvaltning av skogen er at man kjenner naturverdiene. Da kan vi ta vare på de mest verdifulle skogene og sikre truede arter og naturtyper en plass i norsk natur. Det NRK og Naturvernforbundet har avslørt er at hverken skognæringen eller myndighetene har denne kunnskapen. Naturvernforbundet har i flere år bedt om innsyn i de såkalte MiS-registreringene (Miljøregistrering i Skog), både fra forvaltning og næring, uten å få noen dokumentasjon. Derfor blir vår påstand om juks stående. Inntil vi får svar, vil vi fortsette å hevde at registrering ikke er foretatt og at hogst og andre inngrep foregår i blinde. Bevisbyrden påligger næringen. La allmennheten få innsyn! Etterprøvbare naturregistreringer er en forutsetning for et skogbruk innenfor naturens tålegrenser. Som følge av registreringsjukset har mye svært verdifull natur gått tapt de siste 20 årene. Naturlig gammelskog er redusert med 27 prosent fra midten av 90-tallet og fram til 2021 på landsbasis. I lavlandet østafjells er det bare drøyt 15 prosent igjen av disse svært viktige levestedene for trua arter. Naturvernforbundet krever nå at det innføres søknadsplikt for hogst, at uavhengige registranter foretar ny registrering av den eldste skogen, og at de siste naturskogene får ligge i fred inntil denne registreringen er gjennomført. Først da vet vi med sikkerhet noe om naturtilstanden i våre skoger og hva som skal til for at næringen drives bærekraftig.