Gå til sidens hovedinnhold

Slik er de nye munnbindreglene for Rjukan og Tinn

Tinn kommunestyre vedtok torsdag kveld at det skal være tvungent munnbindpåbud i Tinn fra klokken 15 fredag 26. mars og fram til 9. april. Her er de vedtatte reglene.

MUNNBIND PÅBUDT FRA I DAG

Tinn kommunestyre vedtok enstemmig de nye reglene etter at kommunedirektørens innstilling var klar etter et møte mellom kommuneoverlegen og krisestaben.

Begrunnelsen er som følger:

Smittesituasjonen i landet er alvorlig og smittetallene er høye. I høytider og perioder med mange tilreisende har Tinn kommune erfart en økning i smitte. I påsken kommer mange tilreisende til Tinn. Det er mange tilreisende fra områder rundt i landet med mye høyere smittetrykk enn det er i Tinn i dag. Det er overvekt av tilreisende fra østlandsområder hvor det er en særlig alvorlig smittesituasjon med høye smittetall.

Økt tilreising

Økt tilreising og endret sosial omgang blant folk i forbindelse med påsken gir grunn til bekymring for den kommende smittesituasjonen i Tinn.

Smittevernfaglig vurderes det som sannsynlig med mange nye påviste koronatilfeller og/eller utbrudd.

Dette er basert på smitteforekomsten der hvor tilreisende kommer ifra og antall tilreisende som forventes i løpet av påsken.

Smitteutbrudd kan forekomme også der hvor smittevernråd følges eller der forebyggende tiltak er iverksatt. Forebyggende tiltak er viktig for å redusere risiko og alvorlighet ved utbrudd.

Vurderes som nødvendig

Det ble anbefalt bruk av munnbind i Tinn kommune der det ikke er mulig å holde tilstrekkelig avstand for en uke siden.

Selv om mange benytter munnbind erfarer vi fortsatt at bruken flere steder er for lav sett opp mot smittesituasjonen. Det vurderes nødvendig med ytterligere smitteverntiltak.

Restriksjoner vurderes nødvendig i tillegg til råd og andre forebyggende tiltak.

Gitt nødvendige unntak for barn og personer som av medisinske grunner ikke kan benytte munnbind vurderes ulempen ved tiltaket å være begrenset.

En plikt om bruk av munnbind vurderes forholdsmessig i dagens situasjon.

Det foreslås derfor plikt om bruk av munnbind når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand i de situasjoner og unntak som angitt i forslag til forskrift. Tiltaket skal gjelde i hele Tinn kommune og med varighet som angitt i forslag til forskrift.

Vedtatt påbud om munnbind

Vedtatt forskrift:

Forskrift om forebygging av koronasmitte i Tinn kommune:
Fastsatt av kommunestyret i Tinn kommune 25. mars 2021 med hjemmel i Lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1.

§ 1. Plikt til å bruke munnbind

Når det ikke er mulig å holde minst to meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, i tros- og livssynshus, på kollektivtransport og innendørs stasjonsområder, og i lokaler for kultur-, sports- og fritidsaktiviteter.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Munnbindet skal tas på før passasjeren setter seg inn i taxien, og skal ikke tas av før reisen er avsluttet og passasjeren har gått ut av taxien. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind i første ledd gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst to meters avstand fra besøkende. Dette gjelder ikke ansatte på steder hvor det er iverksatt andre smitteverntiltak for de ansatte som bruk av visir, skillevegger o.l. i henhold til folkehelseinstituttets anbefalinger.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind.

§ 2 Ansvar

Tinn kommune påtar seg ikke økonomisk ansvar som følge av pålagte tiltak.

§ 3 Ikrafttredelse og varighet

Forskriften trer i kraft 26. mars 2021 kl 15.00 og gjelder til 9.april 2021 kl 15.00.