I perioden 2. - 6. februar gjennomførte Fylkesmannen i Vestfold og Telemark en nettbasert kartlegging der alle kommunene i fylket svarte at de har slike planer. Det kommer fram i en pressemelding fylkesmannen har sendt ut.

Svarene er sjekket ut for åpenbare feilrapporteringer og sammenholdt med kunnskap Fylkesmannen har fra tidligere tilsyn og dialog med kommunene. Helseberedskap og smittevernberedskap har de siste årene vært tema på tilsyn, som er gjennomført i alle kommunene.

Roller og ansvar

Det er mange aktører som er involvert i håndteringen av korona-viruset. Under finner dere en oversikt over de ulike aktørenes viktigste roller og ansvar i håndteringen. Med håndtering menes smittevernansvar, pasientbehandling og informasjonsansvar, forebygging og beredskap.

Helsedirektoratet (H-dir.)

Helsedirektoratet har ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Direktoratet skal forestå overordnet koordinering av helse- og omsorgssektorens innsats og iverksette nødvendige tiltak når en krisesituasjon truer eller har inntruffet. Helsedirektoratet er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet.

Folkehelseinstituttet (FHI)

Folkehelseinstituttet er en nasjonal kunnskapsinstitusjon for hele helsesektoren.

Instituttet har ansvar for overvåkning av smittsomme sykdommer, mottak av meldinger og varsler, rådgivning, smitteoppsporing og vaksineberedskap.

Fylkesmannen (FM)

Fylkesmannen er bindeleddet mellom lokalt nivå (kommuner) og nasjonalt nivå (direktorater og departementer). Fylkesmannen skal bidra til samordning for effektiv håndtering av uønskede hendelser gjennom samarbeid med kommuner og regionale samfunnssikkerhetsaktører.

Helseberedskap er et av flere områder hvor fylkesmannen har en samordningsrolle. Fylkeslegen er leder for fylkesmannens virksomhet overfor helse- og omsorgstjenestene.

Regionale helseforetak (RHF) og helseforetak

Regionale helseforetak har ansvar for at helseforetakene tilbyr spesialisthelsetjenester slik som sykehustjenester, akuttmedisinsk beredskap, medisinsk nødmeldetjeneste (AMK).

RHF-ene skal sørge for at befolkningen i regionen er sikret spesialistundersøkelse, laboratorieundersøkelse, poliklinisk behandling og sykehusbehandling, forsvarlig isolering i sykehus og andre spesialisthelsetjenester.

Kommunen

Kommunene har ansvar for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester til alle som oppholder seg i kommunen. Kommunene har ansvar for å beskytte befolkningens helse og forebygge sykdom og skade, herunder smittevern.

Smittevern

Kommunene er pålagt å ha oversikt over omfang og art av smittsomme sykdommer i sin kommune, og ha en plan for helse- og omsorgstjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer. Smittevernplanen skal være en integrert del av den totale beredskapen i helse- og sosialtjenestene.

Kommunelegen (kommuneoverlegen) er medisinskfaglig rådgiver for kommunen.

Kommunene skal sørge for en legevakttjeneste og en allmennlegetjeneste (fastlege) i sin kommune. Kommunene utgjør gjennom sin smittevernberedskap, legevakt og fastlegeordning «1.linje- forsvaret» i forbindelse med oppdagelse, behandling og smitteverntiltak.

Legevakt

Legevaktstjenesten er et tilbud for alle som oppholder seg i kommunen. Kommunen har plikt til å etablere en legevaktsentral og er ansvarlig for organiseringen av legevakttilbudet. Legevakt er den delen av kommunehelsetjenesten som har beredskap ut over normal åpningstid på hverdager, i helger og på helligdager for å gi medisinsk hjelp fra allmennlege når slik hjelp ikke kan vente. Noen kommuner samarbeider om felles legevakt.

Fastlege

Kommunene skal sørge for en allmennlegetjeneste for eksempel gjennom en fastlegeordning.