Gebyr kan erstatte bot

Statens Naturoppsyn kan heretter gi bot for ulovlig scooterkjøring. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Statens Naturoppsyn kan heretter gi bot for ulovlig scooterkjøring. Foto: Vegard Grøtt / NTB scanpix

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Statens naturoppsyn (SNO) kan heretter gi gebyr til førere av snøskuter som bryter loven.

DEL

Hensikten er å kunne løse mindre alvorlige overtredelser, uten at saken blir anmeldt til politiet. Da motorferdselloven ble endret i 2015, fikk Miljødirektoratets feltpersonell i SNO hjemmel for å gi fører av snøskuter gebyr ved visse lovbrudd. En ny forskrift forteller hvilke overtredelser det gjelder, og loven er nå tatt i bruk av SNO.

Løsning uten politi

– Formålet med det nye virkemiddelet er å kunne løse enkle; og mindre alvorlige saker uten å til politiet. Hensikten er å bidra til å sikre at regelverket blir fulgt, og at veien blir kort fra forholdet avdekkes til det følges opp med en reaksjon, sier direktør Pål Prestrud i SNO.

Gebyr blir i utgangspunktet ilagt på stedet. Det er aktuelt å gi gebyr både for lovbrudd som fram til nå er straffet med forelegg, og for forseelser som er håndtert ved å informere om regelverket. Som før vil mer alvorlige lovbrudd bli anmeldt. Det samme gjelder gjentatte tilfeller av isolert sett mindre alvorlige tilfeller.

Fra 500 kroner til 3 000 kroner

Strafferettslige reaksjoner, hovedsakelig i form av forelegg, skal fortsatt være hovedregelen. Grensen for hvilke overtredelser som fører til overtredelsesgebyr er satt relativt lavt, og størrelsen på gebyrene spenner fra 500 kroner til 3 000 kroner.

- Sett deg inn i reglene

– Vi håper og tror at innføringen av overtredelsesgebyret kan bidra til å hindre en økning i ulovlig kjøring, og at det å ilegge gebyr kan supplere de virkemidlene som brukes i dag. Uansett råder vi alle som planlegger å bruke snøskuter til å sette seg inn i hvilke lover og regler som gjelder, sier Prestrud.

SNO vil være tilstede i terrenget i helger, ferier og på godværsdager i vinter og samarbeider med politiet om kontrollene.

- Det gjør at både fleksibiliteten og kapasiteten blir større. Hensikten er ikke å få tatt flest mulig, men å få folk til å følge reglene som gjelder for å kjøre snøskuter, sier Prestrud.

Beskytter naturen

For at skogen og fjellet skal være mest mulig fri for støy og forstyrrelser, har vi et regelverk som regulerer motorferdsel i utmark. Regelverket har også til hensikt å beskytte naturen mot andre skader. Når folk blir i stand til å ta seg langt inn i urørte områder, kan det få konsekvenser for vinterbeite til blant annet rein, rådyr og elg. Hovedregelen i motorferdselloven er at motorferdsel i utmark er forbudt. Det gjelder med mindre kjøringen omfattes av unntakene i loven eller at det er gitt særskilt tillatelse.

 Følgende overtredelser kan føre til at fører av snøskuter blir ilagt gebyr:

a) Unnlate å vise gyldig førerkort. (kr 500)

b) Unnlate å vise tillatelse du er pliktig å ha med. (Kr 500)

c) Unnlate å vise fram utfylt kjørebok, hvis du blir pålagt det, i tilfeller hvor det kreves kjørebok

for å ha lov til å kjøre. (Kr 3000)

d) Kjøring til tider på døgnet – eller på helgedager, helligdager og lignende – hvor vilkårene,

eller kommunale forskrifter, sier at det ikke er lov å kjøre.(Kr 3000)

e) Kjøring i løype til tider på døgnet eller på særskilt angitte dager (som helgedager og

helligdager) der kjøring er forbudt etter kommunal forskrift etter motorferdselloven § 4a.(Kr

3000)

f) Kjøring i strid med regler i kommunale forskrifter etter forskrift om bruk av motorkjøretøy i

utmark § 4a som angir hvordan man skal kjøre i områder hvor rasting er tillatt.(Kr 3000)

Artikkeltags