Helse- og omsorgsplanen: Ved forrige valg lovet jeg å jobbe for mer fremtidsrettet aktivitet i Rjukan sykehus, og se på muligheten for å overta bygningsmassen for å utvikle og sikre lokale arbeidsplasser og lokal kompetanse. Når vi nå ser hva som ligger an til å bli vedtatt i kommunestyret, så er spørsmålet om jeg som politiker ikke har lykkes? Mulig dette vedtas allerede onsdag uten at jeg får vært til stede, men det er uvesentlig.


Noen vil si det ikke er gjort nok for å lykkes når man nå sitter igjen med å samle alle helsetjenester i et nytt bygg ved Eldres hus. Helsetjenestene flyttes ut av sentrum, noe som blant annet handelsstanden har vært skeptiske til. Vil dette skade næringslivet eller klarer man å være løsningsorientert kontra problemorientert? Hva ville egentlig være å gjøre nok for å lykkes i folks øyne? Vil man noen gang kunne gjøre nok og virkelig lykkes i alles øyne?


Det hevdes at administrasjonen og et flertall av ansatte innen helse hele veien har vært imot å bruke sykehusbygget, og at man derfor nærmest var dømt til å ikke lykkes. Som det har blitt sagt: Om man blir spurt om å flytte inn i et bygg som vil være bra nok, eller å flytte inn i et flunkende nytt bygg hvor man selv kan bestemme hvor bindersen skal ligge og kan slippe å måtte kjøre sin bil opp sykehusbakken som har blitt usedvanlig mye brattere de senere år. Hvilket bygg velger man å jobbe i mon tro?


Som politiker må man forholde seg til de fakta man blir presentert ut ifra de bestillinger man gir administrasjonen. Det må herske full tillit til at beslutninger fattes på et så godt faktagrunnlag som mulig. Det å føle, synse eller påstå noe om skjulte agendaer eller annet uten noe fakta kan ikke man tillate seg som ansvarlig politiker. I denne saken har vi blitt presentert, at det aller beste alternativ for helse- og omsorgsplanen er å samlokalisere de helse- og omsorgstjenester som er på Rjukan i ett bygg der Eldres hus ligger i dag. Det har blitt framlagt en rapport som viser til at sykehusbygget ikke vil svare seg å være i kommunalt eie, iallfall ikke på kort sikt.


Hadde man hatt bedre tid så kunne man hatt muligheter til å lykkes i sykehusbygget. Det er et stort potensial med litt lengre tidshorisont. Det er noe man kan lese ut ifra rapporten som er laget av Tinkr. Så det finnes absolutt muligheter dersom man har tid til å utnytte disse, dog med usikkerhetsmomenter. Har vi så denne tiden? Faktagrunnlaget vi blir presentert sier at vi ikke har tid til å kunne utnytte potensialet, men at vi må bygge nytt på Bjørkhaug nå. Prisen på prosjektet på Bjørkhaug som vi har fått er med forbehold, og uten kostnader til blant annet inventar og utstyr. Hva skal jeg som politiker så gjøre? Be om utsettelse? På hvilket faktabasert grunnlag og hvor lenge isåfall?


Jeg er blant de som virkelig har hatt et stort ønske om å kunne få til noe i sykehusbygget. Jeg har hatt tro på at det er mulig å videreutvikle tilbudet som er der i dag ut ifra avtalen som ble signert i 2021. Jeg har hatt tro på at myndighetene vil kunne være på tilbudssiden til et tospann bestående av Tinn kommune og STHF. Dette kunne resultert i flere statlige arbeidsplasser, men det fordrer at det gjøres en helhjertet og målrettet innsats. En Tinn-modell kunne kanskje blitt en realitet?


Jeg er blant de som nå er bekymret for hva som vil skje med tilbudet som er på Rjukan sykehus. Vil vi nå miste alt av tilbud i løpet av kort tid? Hvorfor skal Sykehuset Telemark fortsette sin virksomhet i Tinn? Kan de ikke i praksis klare å få til en endelig styrt avvikling nå som legevakt og rehab flyttes ut? De og RDA tilbys til sammen 300 kvadratmeter i et nytt helsehus, men hvor sannsynlig er det at STHF lar egne lokaler stå tomme for å flytte til Bjørkhaug? Jeg har ikke svaret, og motstanderne av kommunal virksomhet i sykehusbygget vil nok si at det er noe kommunen ikke har noe med. Uansett vil det berøre våre innbyggere hva STHF velger å gjøre. Å måtte reise ut av Tinn for alt av spesialisthelsetjenester vil medføre mye plunder og heft mildt sagt dersom det verste vil skje. Er det greit?


Som høyrepolitiker er jeg opptatt av mest mulig kunnskap for å kunne fatte riktige vedtak. Det har derfor vært veldig viktig å se på mulighetene som kunne være ved å bruke sykehusbygget kontra å legge alt i et helt nytt bygg og da i en helt annen størrelsesorden enn tidligere foreslått. Meningsmotstanderne har hele tiden vært totalt imot, og temperaturen på eksempelvis sosiale medier har tidvis vært meget høy. Meningsmotstanderne mener de har majoriteten av innbyggene med seg, men dette er nok en sannhet med modifikasjoner. Det er veldig mange som har hatt og har de samme ønsker angående sykehusbygget som meg, men de aller fleste ønsker ikke å krangle i offentlighet. For det er dessverre ofte slik at diskusjoner blir opphetet på sosiale medier. Noen føler seg sågar betegnet som dumme om man ikke er enig i det som blir skrevet. Kan man ha forskjellige meninger i viktige saker uten å bli karakterisert som det ene eller andre?


Ut ifra den kunnskapen og det tidspresset som nå foreligger, så tror jeg det er rett å samlokalisere på Eldres hus. Jeg har ikke lykkes med mine ambisjoner, og det føles ikke ålreit. Som politiker må jeg opptre ansvarlig og sette innbyggerne i Tinn først. Alle politikere i Tinn vil det beste for innbyggerne, la det ikke herske tvil om det. Det forslaget som nå foreligger, er et mye mer gjennomtenkt og godt forslag i forhold til hva vi har blitt presentert for tidligere. Slik sett har vår hånd på rattet vært viktig. Dette var en slags stemmeforklaring fra min side.


Med vennlig hilsen


Bent Frode Bystrøm

Kommunestyrerepresentant Høyre