Miland skole ble nedlagt med 13 mot 12 stemmer i kommunestyret 29. april. Dette var en avgjørelse som noen føler som urettferdig og feil.

Ut i fra høringsuttalelsene var det stort engasjement for å beholde skolen. Vi leste alle uttalelsene før saken ble vedtatt. De fleste argumentene var også gjort kjent i perioden fra forslag om nedleggelse ble lagt fram som et av tiltakene i kommunedirektørens budsjettforslag for 2021 i november i fjor, og fram til siste kommunestyremøte.

I siste kommunestyremøte ble vi forelagt en grundig gjennomgang av «rikets tilstand». Vi fikk presentert fakta når det kom til utviklingen innen blant annet oppvekstsektoren. Det har de siste årene vært en dramatisk nedgang i antall barn i skole- og barnehage. I perioden 2008 til 2020 har antall barn i skolene i Tinn gått ned med 210 barn. I barneskolen var det en nedgang på 161 barn, og i ungdomsskolen en nedgang på 49 barn. Antall årsverk i skole har gått fra ca. 110 i 2008 til ca. 100 i 2020. Antall barn i kommunale barnehager har fra 2008 til 2020 gått ned med 86 barn. Antall årsverk har blitt redusert med 4,3. I samme periode har det ikke blitt gjort en nødvendig tilpasning når det gjelder skole- og barnehagestrukturen. Hvorfor har man ikke gjort det? Det å gjøre nødvendige tilpasninger er ikke nødvendigvis populært, det er enklere å skyve slikt foran seg. Skyver man dette for lenge foran seg, så blir kuttene store når man først gjør de.

Som politikere plikter vi å tenke helhet for Tinn kommune, og gi alle barn og unge i Tinn kommune et best mulig kvalitativt faglig skoletilbud på alle skoler. Vi må rigge kommunen for fremtiden. Med de tallene vi ble presentert i siste kommunestyremøte, samt de lave fødselstallene og kommende årskull på +/- 40 barn for hele Tinn, så måtte vi gjøre grep.

Driften av våre lovpålagte oppgaver må tilpasses innbyggertallet i kommunen. Vi kan ikke fortsette å skyve vanskelige og vonde avgjørelser foran oss og overlate dette til andre. Blant annet faller kraftinntektene sterkt de neste årene. Uavhengig av hvilken regjering vi får til høsten, så vil ikke Tinn kommune få betydelig økte inntekter fra staten. Vi må opptre ansvarlig og føre en bærekraftig politikk. Noen innvender at vi har store fond å ta av, men disse er i all hovedsak bundet opp gjennom politiske vedtak. De frie midlene utgjør ikke mye, og fondene er såkalte "engangspenger". Det vil enkelt forklart si, at for å kunne øke fondene og gi kommunen et økonomisk handlingsrom, så må man ha fokus på økonomi.

Ved å beholde skolestrukturen, ville alle skolene måttet kutte mer enn hva som allerede har blitt gjort. Skole og barnehage har allerede kuttet i drift så langt man mener er faglig forsvarlig, og ytterligere kutt ville gått utover kvalitet og tilbud for hver enkelt elev. Når vi ønsker fokus på et best mulig kvalitativt faglig tilbud for alle barn og unge i Tinn, så måtte vi ta innover oss situasjonen vi står i og gjøre nødvendige tilpasninger. Vi styrker nå fagmiljøene i Atrå og på Rjukan, og vi får to gode oppvekstsenter i kommunen.

Opposisjonen ville ikke nedlegge Miland skole. SP sa klart og tydelig at valgløftene de hadde gitt velgerne angående skolestruktur gjaldt. SP fikk samme orienteringen om «rikets tilstand» i kommunestyremøtet, samt i Partssammensatt utvalg (PSU).

Dette så vi forøvrig under behandlingen av budsjett for 2021 og økonomiplanperioden 2022-2024 sist desember. Teknisk beregningsutvalg har anbefalt et netto driftsresultat på minimum 1,75% dersom kommunen har masse frie midler på fond. I Tinn kommune har vi altså ikke masse frie midler på fond, mesteparten er bundet opp av vedtak. Allikevel mente SP at følgende netto driftsresultat var akseptabelt for 2022-2024:

1,9% - 1,39% - 1,25%

Kommunedirektøren ba politikerne gjøre nødvendige grep i økonomiplanperioden, for å kunne slippe dramatiske kutt når vi vet vi får et sterkt fall i kraftinntektene. I behandlingen av økonomiplanen i desember ba vi SP gjentatte ganger om å svare på hvordan man kan bygge et større fond med frie midler, og få en bærekraftig økonomi med økonomisk handlingsrom ved å følge deres forslag. Svar fikk vi ikke.

SV foreslo som et motforslag til innstillingen om å legge ned Miland skole, å beholde 1.-4. trinn på Miland skole. Dette ble ikke gjort kjent på forhånd, og ble heller ikke begrunnet eller argumentert for i møtet. Merkverdig fremgangsmåte. SV ønsker forøvrig å innføre eiendomsskatt i Tinn. Eiendomsskatt er ikke noe sittende posisjon ønsker å innføre, vi mener det å øke inntektene til kommunen gjennom økt skatt til de som eier bolig/fritidsbolig blir feil. Vi må tilpasse driften etter innbyggertallet, altså se på kostnader fremfor å pålegge ekstra skatt.

Tinn kommune trenger en langsiktig og bærekraftig politikk. Vi trenger å tenke lengre fram enn kun ett budsjettår. Politikerne må treffe nødvendige vedtak når situasjonen krever det, framfor å skyve vanskelige beslutninger foran seg og over på andre som kommer etter. Vi rigger Tinn for framtiden. Vi tar ansvar.

Bent Frode Bystrøm (H) og Bjørn Næset (AP). leder og nestleder i kultur- og oppvekstutvalget