Gå til sidens hovedinnhold

Store løfter – tapte muligheter

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sp tok over den politiske styringen av Tinn kommune etter valget i 2015. Et av løftene de hadde i sitt program var å utvikle/utvide driften ved Rjukan sykehus til å omfatte mer enn det utviklingsplanen lovet. Sp lovte sine velgere og Tinns innbyggere at de skulle… (Utklipp fra Sp sitt program for denne perioden):


«Arbeida for eit betre og større innhald i sjukehuset enn det som er vedtatt og gjennomført av helseforetaket. Me vil arbeida vidare mde tanken om ÅL-modell, Friklinikk og/eller private aktører Passe på at pleiefaktoren ( antall sjukepleiar- og hjelpepleiar årsverk) er i tråd med pleiebehovet, slik at brukarane får den hjelpa dei har behov for, samt at pleiarane får betre tid til brukarane»


I kommunestyret 22 juni 2016 vedtok den politiske ledelsen å si opp leieavtalen de hadde hatt med sykehuset Telemark hvor legevakt, ø-hjelpsplasser, rehab og korttidsavdeling har vært stasjonert. Dette medførte at jobben for å få til videre og eventuelt utvidet drift ved sykehuset stagnerte og stoppet helt opp. Dette ville ikke Tinn Arbeiderparti være med på og ba derfor om et møte med ledelsen i sykehuset Telemark for å prøve å få til dialog og samarbeid om framtidig drift ved sykehuset. Dette stilte de mer enn gjerne opp på og etter meget konstruktive samtaler ble det tatt kontakt med Ibsen sykehuset som har vært aktuell aktør helt siden akuttdelen ved sykehuset ble lagt ned. Prosjektleder Steinar Bergsland var også med på denne delen av samtalene og vi fikk fram en løsning om meget gunstig leieavtale mellom STHF og Ibsensykehuset. Dette betydde at Ibsensykehuset ble klare til å starte opp sin virksomhet på Rjukan som ville være med på å styrke videre drift ved Rjukan sykehus.

Vi var også i konstruktiv dialog med STHF om muligheten for at Tinn kommune kunne få kjøpe Rjukan sykehus. STHF ville da forplikte seg til leie lokaler i sykehusbygget i en periode på 10 år til en pris på 1 mill pr. år. Dette ville gi en forutsigbar og sikker leieinntekt for Tinn kommune og ville da utgjøre 10 mill i løpet av perioden. Når da Ibsen sykehuset også ville forholde seg til en leieavtale så ville det gitt ytterligere leieinntekter til kommunen. Tanken var også å la legevaktordningen som er etablert i sykehuset skulle forbli der og gi en ytterligere besparelse på 1 mill pr. år. Når det da i tillegg var bevilget 20 mill i omstillingsmidler til kommunen så ville vi være på plussiden ved kjøp av sykehuset til en betydelig lavere sum enn de takstene som forelå. For å få til dette så måtte det en ny behandling til i kommunestyre hvor vedtaket fra juni 2016 som omhandlet oppsigelse av leieavtalen mellom Tinn kommune og STHF for å huse legevakten måtte reverseres.

Når vi i tillegg så hvor stor dagaktivitet det var ved sykehuset ville det være meget uheldig og direkte uansvarlig av den politiske ledelse i Tinn kommune å ikke fortsette driften og fornye leieavtalen som forelå og også videreforhandle og sluttforhandle kjøp av sykehuset.

Når det gjelder den tenkte flyttingen av legevakt og rehabiliteringstjenesten til Eldres hus som i dag er lokalisert i sykehuset vil det bety meget store, unødvendige kostnader i forhold til å beholde det som var da. Kostnadene for disse tjenestene var på ca 2,7 mill. Av dette betalte kommunen ca 1 mill i husleie for lokalene som blir brukt til dette.

Nå var alle muligheter for å lykkes i utvidelse og utvikling ved sykehuset på plass uten de store kostnadene. Det var kun for den politiske ledelse å videreføre og godkjenne det disse samtalene hadde ført til. Alle de tingene vi greide å diskuteres oss fram til med STHF ble videreformidlet til ordfører. Han valgte da og ikke gå videre med dette. Tinn Arbeiderparti ønsket et samarbeid mellom Tinn kommune, STHF og andre aktuelle aktører. Men en ting var sikkert, akuttfunksjonene som tidligere var en del av Rjukan sykehus var ikke og er ikke lenger tema. Det er et avsluttet kapittel og hvis vi skal oppnå noe som helst ved sykehuset så betinger det samarbeid og dialog, ikke slik det har vært, ingen dialog og heller ikke noe samarbeid.


Hva gjorde posisjonen i Tinn kommune? Jo, de stengte døra og låste den for videre samarbeid med de som kunne hjelpe oss og få til dette. De ville ikke ha noe med sykehuset å gjøre lenger. Ordføreren nærmest oppfordret til boikott av Sykehuset Telemark og etter hvert forsvant både arbeidsplasser og aktiviteter, noe STHF var på tilbudssida med for å prøve å holde i gang så mye som mulig med så mange som mulig tilstede. Men når kommunen ikke lenger var villige til å samarbeide så har de redusert det de kan og vi vet ikke hvor lenge de vil bli på Rjukan så lenge kommunen ikke vil samarbeide.

Var det dette velgerne ville i 2015 da de stemte fram de som påsto de skulle redde sykehuset?

Jeg synes virkelig vi som innbyggere har fortjent bedre og at vi fortjener bedre enn det de leverer i dag. Skal vi bare godta at de planene som foreligger med tanke på Eldres hus overskygger det reelle behovet som er pr. i dag? Skal vi bare godta at de bruker massevis av penger på et prosjekt som overstiger alle estimater, hva er det rådmann mener når han sier de ikke opererer med rammer knyttet til nytt helsehus på 1 milliard? Siden han sier det på den måten så tolker jeg det dit hen at det ikke foreligger noen økonomisk oversikt over hvor mye dette vil koste. Og det er jo ingen tvil om at det vil komme på langt over en milliard når byggetiden er estimert til 10 år. Dessuten så er det så mye som er uavklart rundt dette så bare planleggingen går allerede inn i sitt fjerde år. Det verste med akkurat det er at det ikke er noen plan på hvor beboerne som pr. i dag tilhører Eldres hus skal plasseres under denne perioden. Og hvor er den politiske ledelse oppi alt dette? Hvorfor svarer ikke de på skrivet fra Sykehusets venner? Er det blitt slik at de siler ut det de ikke ønsker å bli konfrontert med og isteden velger å forholde seg tause? Jeg føler jeg alltid har hatt et godt forhold til ordføreren og ønsker også å fortsette med det, men det skuffer meg virkelig dypt at han ikke kommer på banen og gir Sykehusets venner et ærlig og redelig svar. Og at rådmann uttaler at han synes det er beklagelig at Sykehusets venner fremmer uriktige påstander som kan skape bekymringer blant kommunens innbyggere....skape bekymringer blant kommunens innbyggere? Hva er det for beskyldninger når rådmann ikke engang forklarer situasjonen slik den er i dag? For meg virker det som at det eneste rådmann her gjør er å prøve å forsvare seg og vri seg unna et problem og det er vel større fare for at det skaper bekymringer blant innbyggerne enn skrivet fra Sykehusets venner. Sykehusets venner tar opp en problemstilling og gir uttrykk for hva de har erfart og opplevd. Hvis det er feil måte og gjøre det på så har vi et stort problem i administrasjonen og politisk ledelse i Tinn kommune. Jeg håper og tror at innbyggerne i Tinn kommune ikke ønsker å ha det slik i framtida.


Nå har det snart gått 4 år siden denne situasjonen oppsto og det har ikke skjedd noe som helst på dette området. Sykehuset forvitrer, pasientene står på vent og overliggerdøgn ved andre sykehus er nå, i følge rådmann, allerede oppe i 43 liggedøgn. I 2018 var antallet 87 liggedøgn. Kostnadene ved dette blir etter hvert meget store og slike liggedøgn bare øker og øker. Litt underlig at rådmann benekter dette i sitt svar til Sykehusets venner. Rjukan sykehus og Eldres hus har sprengt kapasitet selv om rådmann mener det ikke er slik. Selvfølgelig er det litt opp og ned på antall pasienter men at det ikke er sprengt er vel å ta litt hardt i. Rådmann sier selv at det er 87 overliggerdøgn i 2018 og 43 i skrivende stund… det blir vel da sannsynligvis betraktelig mer enn 87 døgn i løpet av 2019. Og så påstås det at kapasiteten ikke er sprengt? Det er jo akkurat det den er og det føles ganske så fortvilende for de det rammer. At syke pasienter og pårørende ikke orker å ta kampen opp er en ganske forståelig og samtidig en fortvilet situasjon for de det gjelder og det er ingen som fortjener å ha det slik.

Dette er helt klart et resultat av den politiske situasjonen vi har vært i de siste fire årene.

I RA 1.juni 2019 forsvarer kommunalsjef Gry Anja Gundersborg overliggerdøgn med at det hadde en kostnad i 2018 på ca 400.000 kr. og at det vil koste mellom 2-3 millioner i året å ha plasser tilgjengelig hele året. Selvfølgelig må vi regne med en slik kostnad men hvis Tinn kommune hadde gått inn og kjøpt sykehuset for 10-12 mill så hadde det ikke vært noen kostnad å snakke om for kommunen. Hvis jeg ikke tar helt feil så sto det i 2018 ca 15 millioner igjen av ca 20. De pengene har stått på konto for omstillingsmidler som vi fikk fra statlige myndigheter nettopp til bruk til slike ting. Da hadde vi ikke lenger hatt utgifter til leie av lokaler til legevakt og rehab pasienter, vi hadde heller ikke hatt utgifter til leie av overliggedøgn. Vi hadde hatt plass til alle de pasientene vi skal ta vare på og i stillere perioder kunne vi ha leid ut plass til andre som har behov og fått inntekter på dette også. Vi hadde også hatt et flott opptreningsalternativ til pasienter ved å kunne ta i bruk toppetasjen i den ene fløyen hvor det er en stor, inntakt treningssal som også har noe treningsutstyr stående. Men denne vil ikke Tinn kommune pr i dag leie for det blir også for dyrt. Det bør ikke være noe problem for Tinn kommune om det vil koste de 2-3 millionene som kommunalsjefen her referer til. Tvert i mot, alle pasienter og pårørende er verdt det og tryggheten for oss innbyggere blir straks bedre. Og pasienter som trenger opptrening og rehabplasser er i alle aldre og har ulike behov som vi kan være i stand til å takle med en slik løsning. Og det er mange andre løsninger rundt bruken av sykehuset som hadde styrket helsetjenestene ytterligere. En annen side av denne saken er at det ville bli flere stillinger med en slik ordning som igjen vil gi mere sårt trengte skattekroner til kommunen. Og samarbeid med Sykehuset Telemark kunne også gitt oss mer med tanke på de mulighetene som ligger i de tjenestene de i dag leverer. Og til slutt vil jeg bare nevne Gaustaområdet. I den sammenheng vil det være store muligheter for videreutvikling av mange helsetjenester med tanke på alle som til en hver tid vil befinne seg i det området og som vil kunne gi positiv tilvekst til Rjukan sykehus.

Odd Martin Landstad

3.kandidat Tinn Arbeiderparti til kommunevalget 2019.