Uværet fredag 19.november rystet Tinn og kommuneledelsen fikk i ettertid kritikk for å ikke vært tilstrekkelig forberedt på en slik situasjon. Kommunedirektøren Anne Tove Sandal Teigenes var raskt ute med å si at kommunens håndtering underveis skulle evalueres- for som hun sa - så vi kan lære av det. Statsforvalteren i Vestfold og Telemark signaliserte at de også ville evaluere. Det mest dramatiske under stormen var at strømmen ble borte fra Tinn Helsetun og at aggregatet som ble satt inn ikke fungerte.

Her er utdrag fra rapporten som ligger i kommunestyret saksdokument som en referatsak:

KONSEKVENSER av hendelsen

• Ingen personskade

• Mye skade på strømnett

• Mye skade på skog

• Opplevd utrygghet i befolkningen

Alle tilbakemeldingene er systematisert i eget skjema. Tinn kommune har også fått Stannum sin evaluering


LÆRINGSPUNKTER – hva fungerte bra

• Kriseledelsen fungerte godt og god oppdatering på situasjon gjennom helgen

• God ansvarsforståelse for hva som var kommunens oppgave og ansvar

• Godt samarbeid med Politi, Statsforvalter og Stannum

• Har kapasitet til å håndtere hendelser

• Alle involverte inne og ute var løsningsorienterte (annet mobilabonnement mm)

LÆRINGSPUNKTER – hva fungerte mindre bra

• Kommunikasjonsbortfall var den største utfordringen, veldig vanskelig å kommunisere både interne og eksternt. La info ut på hjemmesiden, slik at man kunne lese det om man var i område med dekning. Delvis kommunikasjon via nødnett til ansatte i bygdene.

• Alle rutiner finnes i Compilo, men disse er utilgjengelige når strøm er borte

• For lite kjennskap til egne beredskapsprosedyrer, og for lite øving i de fleste tjenesteområdene

• BVA var ute i felt en og en, skal være to og to av HMS hensyn

• Svært vanskelig og kommunisere med befolkningen uten ekom.

• Demobiliserte KKL for tidlig, burde vært på, så lenge strøm og nett var borte.

• Burde søkt hjelp hos Røde Kors (Røde Kors stilte på kort varsel mandag morgen) og Sivilforsvaret (de ble spurt om skogryddemannskap, men hadde ikke det lenger)

• Befolkningen opplevde utrygghet. De fleste gardbrukerne har aggregat. Butikkene i Tessungdalen og Hovin har ikke det, trenger strøm også til drivstoffpumpene.

TILTAK på kort og lang sikt

(Her understreker kommunedirektøren at dette er påbegynt, men ikke ferdig)

KORT SIKT:• Gjennomgang og revidering av tjenesteområdenes egne beredskapsplaner innen en viss tid.

• Øving er avtalt den 17.03.2022, gjennomført, med en observatør fra Heimevernet tilstede.

• Varsle internt i tillegg til eksternt ved oransje værvarsel eller navn på uværet. Ved gult uvær kun på hjemmesiden.

• Folder / informasjonsbrosjyre ut til alle innbyggere og hytteeiere om hva som skjer når, dersom langvarigkommunikasjonsbortfall på nytt (holder på med detaljer her)

• Kan deltidsbrannmannskap benyttes i en situasjon som dette (holder på)

• Strømaggregater (Tinn helsetun er på plass)

• Vektlegge ansvar/roller hos energi, vei, telekom for å forebygge

• Nødradioer/nødnett (er innkjøpt og plassert ut)

• Opprette faste møteplasser, som Statsforvalter nå er opptatt av. Definere innhold i disse.

LANG SIKT:• Sikker strømtilførsel til bygdene (Rjukan er i en mye sikrere posisjon når det gjelder strømtilgang / redudans)

Tidslinje

EVALUERING

• Beredskap Tinn kommune

• Hendelser 19.11.2021-25.11.2021

Tidslinje

EVALUERING

Tidskjema

• 11:00 Knut Aas fra Politiet kom til kommunedirektør sitt kontor kl 1100, fordi nødnettet var uteav drift. Samtidig melding om det samme fra Statsforvalter.

• 11:05 Kommunedirektør beslutter og sette kriseledelsen (KKL)

• 11:30 Alle i KKL som var på Rjukan var på plass i kommunestyresalen kl 1130.

• 11:45 Nødnettet kom tilbake.

• 11:46 Avsjekk om noe hadde skjedd mens nødnett var ute, så ikke tilfelle.

• 11:54 Startet loggføring DSB-CIM

• 11:56 Brann i høyspentanlegg. Mye vind. Trefall.

• 11:57 Vinden er meldt sterkest kl 14:00 når skolen slipper elevene hjem

•11:58Kontrollavvanntilførseltilhøydebasseng

• 12:00 Vi sjekket oppdatert værmelding og vurderte situasjon, hva er viktigst

• 12:04 Taket på Atrå-hallen løsnet – melding ut til alle skolene om at elevene skalholders innendørs (sterk oppfordring). Barnehagene skal holde ungene inn. Hentes av foreldrene ved anledning. Melding Transponder:

• 12:11 Levekår melder at de følger egne planer og har kontroll på situasjonen.

• Levekår fulgte rutine og meldte behov for aggregat

• 12:14 Første melding ut på Tinn kommunes hjemmeside:

•12:42Pause i KKLfram til kl15:00

• 13:11 Epost fra NKOM via Statsforvalter om utfall i Telemark

• 15:01 Status fra alle i KKL – lang tekst som inneholder blant annet at det ikke er mobildekning i bygdene, mye trefall, veistenging, status på skolene, status vann og aggregat

• 15:44 Pressemelding 2 ut på TK hjemmeside

• 16:01 Ras Tinnsjøveien

• 16:15 Tre veltet over strømledning på Mæl

• 16:30 Tinnsjøveien stenges

• 17:05 Potensiell hendelse – Ammonia og Storegut sliter seg på Mæl, politiet sjekker situasjonen

• 17:15 Foreløpig oppsummering

• 18:39 Oppsummering

• Rjukan ok

• Hovin ikke strøm og mobil – Politi kjører ut. Skolen er ok.

• Austbygda – sliter med Aggregat Tinn helsetun, BVA og brannvesen følger opp

• 18:39 foreløpig oppsummering forts

• 19:04 Pressemelding 3 ut på TK hjemmeside

• 19:11 KKL er demobilisert

EVALUERING Tidsskjema lørdag 20.11.2021

• Lørdag med pent vær og rundt 0 i temperatur.

• Strøm og kommunikasjon er ute, men våre brukere i pleie- og omsorg skal være ivaretatt.

• Bekymret for alle andre, om noe skulle skje og man ikke får gitt beskjed/bedt om hjelp

• 18:15 Fra Statsforvalter om NKOM, bla Tinn fortsatt ute, men rettearbeid pågår gjennom kvelden

• 20:00 Nytt møte i KKL fra 20:00-21:00

Kommunedirektør innkalte krisesedelsen til teamsmøte da strøm, nett og telefon fortsatt er ute av drift øverst i Tessungdalen og i Skirvedalen.

Status fra alle enheter.

Vedtatt at ordfører og varaordfører tar turen ut i morgen og banker på dører. (Dette ble gjort allerede samme kveld).

EVALUERING Tidsskjema 22.11.2021 – 25.11.2021

22.11.2021 Kommunedirektør og kommunalsjef Samfunn var til Hovin, Tessungdalen og Atrå fra 1000-1400. Ingen hjemme der vi prøvde.

23.11.2021 Nett og telefon fortsatt borte i Gvæven – Hovin

25.11.2021 Alle i kommunen har fått strøm og mobil tilbake

EVALUERING Hva har skjedd etter hendelsen

Sitat slutt rapporten

Her en kopi av et brev fra rådgiver Statsforvalter som er lagt som vedlegg til rapporten :


Les disse sakene fra 19.november-stormen :