Tinnosbanen

Tinnosbanen er Norges første normalspora elektrifiserte jernbane fra 1911, men åpnet med damplok i 1909. Den gangen ble hele strekningen kalt Rjukanbanen og var eid av Norsk Hydro. Råvarer og produkter gikk med tog til og fra Notodden og derfra på Telemarkskanalen til Skien/Porsgrunn.

Seinere blei Rjukanbanen/Tinnosbanen koblet sammen med Bratsbergbanen som gikk fram til Skien/Porsgrunn. En gang var vel Tinnosbanen/Rjukanbanen Norges viktigste og mest lønnsomme jernbanestrekning som fraktet kunstgjødsel fra Rjukan/Notodden til Porsgrunn og videre ut i verden.

Rjukanbanen, som nå er banen fra Mæl til Rjukan, er godt vedlikeholdt, mens Tinnosbanen fra Notodden til Tinnoset har vært utsatt for omfattende kobbertyverier og et generelt forfall fra transporten blei avsluttet rundt 1990. Banen er ikke lagt ned og det påhviler både BaneNor som eier og Den norske stat et ansvar for vedlikehold.

Så seint som i 2009 hadde vi en 100 årsmarkering med diesellok og damplok på Tinnosbanen.

Banen blei permanent fredet i henhold til forskrift 22.11.2011, og i 2015 fikk Rjukan-Notodden Industriarv Verdensarvstatus etter søknad fra Den norske stat. Her er ferdselsåren Notodden- Rjukan med fergene Storegut og Ammonia trukket fram som veldig viktig for Verdensarvstatusen fra bl.a Riksantikvaren.

Telemark SV ber SV i budsjettforhandlingene løfte fram denne svært viktige banen. Det kan stå om å miste verdensarvstatusen. Dette er noe også Verdensarvrådet for Rjukan og Notodden, samt Riksantikvaren har påpekt.


Årsmøtet i Telemark SV

Styrk veistandarden mellom Dale og Miland

Fylkestinget har ikke vært i stand til å prioritere tiltak for å styrke trafikksikkerheten og vegstandarden mellom Dale og Miland i Tinn. Årsmøtet i Telemark SV er bekymret for vedlikeholdsetterslepet på fylkesveinettet.

Dale-Miland er en strekning som det i flere tiår har vært mange trafikkulykker også med dødelig utgang, anslag er på ca. 10 personer. Denne vegstrekningen har i årevis vært tatt opp med vegmyndigheter, både statlige og fylkeskommunale, uten at noe er skjedd. Vegkomiteen i Tinn kommune har tatt opp denne saken mange ganger, og har dette som sin førsteprioritet.

På grunn av den betydelige trafikken som er kommet i forbindelse med hytteutbyggingen i Gaustablikkområdet og den voldsomme byggeaktiviteten som nå foregår på Svadde-området med økt trafikk av store kjøretøyer er denne saken blitt enda mer aktualisert.

Årsmøte i Telemark SV vil henstille til vår kommende fylkestingsgruppe å sette denne saken på dagsorden.

Årsmøtet i Telemark SV