Ja, konst. Kommunedirektør Svein Aannestad sa at Tinn kommune var en rik kommune i budsjettbehandlingen i november/desember i fjor, men han la også til et stort men;.

Det var spesielt 5 områder han og økonomisjef Åsmund Jensen påpekte:

-Kraftinntektene ser ut til å synke i fremtiden om 3-4 år.

-Tinn kommune har bare «en halv månedslønn på bok»

-Merforbruket har vært for stort i 2018 og 2019 og fondsmidler har vært brukt for å oppnå ønsket driftsresultat. 2018 med 1,3% og 2019 med 1,8%. Dette driftsresultatet dekker ikke inn budsjetterte avsetninger til fond, overføringer til investeringer og avsetning til drift. Dette fører til at det regnskapsmessige mindreforbruket for 2018 og 2019 er lik 0. (Dette har man ikke lov til å gjøre lenger etter ny kommunelov, og etter dagens regler ville disse resultatene vært 0 resultat etter dagens lovverk).

-Folketallet og elevtallene synker fra år til år og vi har en voksende andel av eldre.

Tinn kommune har store investeringsprosjekter foran seg, med utbedring av vann og avløp, nye renseanlegg, nye omsorgsboliger m.m. Innen områdene vann, avløp og renovasjoner er det et selvkost finansiert system som innebærer at det er abonnentene som betaler for alle kostnader. Med investeringer på flere hundre millioner kroner de nærmeste årene, vil avgiftene til abonnentene øke betraktelig. Når det gjelder investeringer innen helse og omsorg (anslått til mellom 500 og 700 mill. Kr., er det helt avgjørende at dette legges opp på en måte som muliggjør inntil 50% i statstilskudd.

Samlede investeringer for de neste 5-6 årene nærmer seg 1 500 mill. Kr. (1,5 milliarder kroner).

For å møte disse utfordringene ble vi av kommunedirektøren anbefalt å spare opp mot 30 mill. Kr i drift, øke avsetningene til disposisjonsfond og investeringsfond og det ble anbefalt et netto driftsresultat på 4,5%. Dette er nødvendig for å bygge opp igjen fondsmidler, samt ha en egenandel til investeringer som nærmer seg det nivået som er forutsett i handlingsregelen.

Posisjonen tok dette signalet fra våre egne fagpersoner på største alvor for å sikre fremtidige nødvendige investeringer med en egenfinansiering på 40%, samt bygge opp igjen fondsmidler til å møte svingningene i inntekter og uforutsette hendelser. For å få til dette la vi opp til et budsjett med et overskudd på 4,5 % slik som var sterkt anbefalt.

For å få til dette, jobbet administrasjonen (konst. Kommunedirektør, økonomisjef, kommunalsjefer m.fl) lange dager og sene kvelder for å finne gode løsninger på hvordan vi skulle oppnå målene i budsjettåret og budsjettplanperioden for de kommende årene. En fantastisk innsats som ga både posisjonen (H, Ap og FrP) og opposisjonen (Sp og SV) godt innblikk i og god forståelse av kommuneøkonomien, mulige løsninger, og et fremtidsperspektiv med store investeringer og god økonomi. Denne innsatsen fra administrasjonen står det respekt av, og politikerne i kommunestyre har vel sjeldent eller aldri vært så godt rustet til å ta valg i forhold til Tinn kommunes fremtidige økonomi basert på fakta.

Alikevel velger Tinn Sp og Tinn SV å ignorere fakta og anbefalinger fra Tinn kommune sine fagansatte ved å ikke følge anbefalingene eller prognosene i sine alternative budsjett. Vi har også sett at opposisjonen ikke forholder seg til anbefalingene fra Kommunedirektøren ved andre anledninger også, bl.a. når det gjelder lovlighetskontroll og habilitet.

Så ja Steinar A. Miland, Tinn kommune er en rik kommune, med mange utfordringer for fremtiden som ikke må feies under teppet i et kortsiktig perspektiv. Vi må legge forholdene til rette for en god kommuneøkonomi også for fremtiden, i en kommune med synkende folketall, elevtall og en voksende andel av eldre, om 5 år og om 10 år osv, og den jobben har allerede startet. Posisjonen tar ansvar og lytter til Kommunedirektør og økonomisjef og foreslår budsjett med visse politiske prioriteringer ut i fra dette til beste for Tinn kommunes fremtid.