Det er med noe undring jeg har observert debatten som foregår rundt sykehus kjøp eller ikke, og hva vi skal gjøre med Eldres Hus.
Som jeg forstår, er det knyttet stor usikkerhet til Eldres Hus bygningsmessige kvaliteter.
Kan vi «pusse» på det gamle eller må vi rive og bygge nytt? Så har vi dette med ras, flom og verdensarv da….
Når det snakkes om Sykehuset er det en dag slitt og ubrukelig og lite egnet til noen form for helserelatert bruk, for så neste dag å være et topp moderne bygg, som ikke har noen begrensninger i så måte. Vi må jo også nevne at bakken opp til sykehuset synes å ha blitt brattere i årene som har gått etter at det ble nedlagt som et fullverdig sykehus.
Ja, det er ikke lett å følge med på alle uttalesene i denne saken for den menige mann og kanskje heller ikke for de som styrer og steller i dag. Det har vært saklige og etter min mening usaklige argumenter for og imot i begge saker.
Jeg har hele tiden undret meg litt over, at i en kommune som Tinn har vi så liten plass at vi må bygge på områder som er ras utsatt, flom utsatt og vernet av Unesco.
Det var først etter ett leser innlegg av Per Lykke jeg øynet et håp om fornuft fra våre garvede politikkere. Han mente at det måtte være mulig å kjøre fra Rjukan og til bygdene, og om vi gjorde det ville vi se at vi har ett annet alternativ. Tinn Helsetun med sine institusjonsplasser og omsorgsboliger ligger i vakre omgivelser med sol hele året, og om de som bor der måtte ønske det, så er det kort vei til butikk. Det må da være et alternativ å se på muligheter for å utvide både med institusjonsplasser og omsorgsboliger her.
Nå har jeg vært litt sarkastisk og kanskje noen mener jeg ikke har satt meg skikkelig inn i saken, det kan de sikkert ha rett i, men….

Jeg mener hele saken rundt helse og eldre har blitt en sak om bygg og fasiliteter, og synes ikke å bry seg om de som er brukere av tjenesten, pårørende og de som jobber i sektoren.
Hva om vi istedenfor å bruke millioner av kroner på eksterne konsulenter begynte å bruke våre egne konsulenter? Våre konsulenter er brukerne (altså folk i Tinn) og de som har fagkompetansen og tar seg av våre syke og eldre hver dag. Hva med en enkel spørreundersøkelse?
Ofte når vi snakker om våre eldre så bruker vi pleie og omsorg i et ord, som om det skulle være et og samme.
Jeg mener at det store flertall av våre eldre er oppgående og friske mennesker som ønsker å bo hjemme lengst mulig, men de vil da trenge litt ekstra omsorg, noen som ser til de, og hjelper de med enkelte oppgaver som de ikke mestrer selv lenger.
Siden det heldigvis bor mennesker innerst i Tessungdalen og ute i Hovin, vil det noen ganger være riktig å tilby de eldre på disse stedene, en omsorgsbolig litt mer sentrumsnært.

Videre må vi sørge for at de som trenger pleie får den institusjonsplassen de har krav på uansett hvor bygget måtte ligge i Tinn. Vi kan i hvert fall ikke sende de ut av kommunen fordi vi ikke har noe å tilby her hjemme.
Vi må slutte å legge mennesker inn på institusjon som egentlig bare trenger en omsorgsbolig. Når vi gjør det, går det bare kort tid før de er instituert og pleie trengende de også.

Rjukan Sykehus bør kjøpes av Tinn Kommune og brukes til rehabilitering. Vi må også kunne se på muligheten for å kunne bygge opp et helsesenter bestående av både kommunale og private tilbydere. Her burde det være mulig for kommunen å få til mange arbeidsplasser.

Om jeg skulle få en plass i kommunestyre, vil jeg jobbe for følgende.
1.Bygge ut antall omsorgsboliger og styrke hjemmetjenesten.
2.Sørge for nok institusjonsplasser for de som trenger det.
3.Sørge for at de eldre får de hjelpemidlene de trenger for å bo hjemme lengst mulig. Det være seg tekniske hjelpemidler eller menneskelige ressurser.
4.Se mulighetene som er i hele Tinn, ikke bare på Rjukan.
5.Kjøpe Rjukan Sykehus og bruke dette til Rehabilitering og se på muligheten for et helsesenter i bygget med både kommunale og private tilbydere.
6.Slutte å bruke dyre konsulenter og heller bruke de ressursene og kompetansen som allerede finnes i kommunen.

Nå trenger vi politikere som ikke lidere av beslutningsvegring og som ser muligheter utenfor Unesco sonen.
GODT VALG