Gå til sidens hovedinnhold

Tinn kommunes kommentar til påstander fra Rjukan Sykehus Venner i RA

Artikkelen er over 2 år gammel

Styret i Rjukan sykehus venner har sendt et åpent brev til Tinn kommune som sto på trykk i RA 11. mai.

Brevet er stilet til administrasjonen og politikere i Tinn kommune. I brevet kommer Sykehusets venner med en rekke påstander som vi ønsker å kommentere fra administrativ side. Vi mener det er viktig at politiske valg tas ut fra korrekte fakta.

Påstand 1:

Rjukan Sykehus Venner ser med bekymring på et stadig svekkende helsetilbud i Tinn Kommune. Dette gjelder de lovpålagte tjenestene og moralsk ansvar. Årsaken er økonomiske innstramninger og organisering.

Kommentar:

Vi kan ikke se at det kommunale helsetilbudet er svekket. Budsjettene innenfor pleie og omsorg er styrket de siste årene. Fra 2015 til 2019 er budsjettet økt med 18%. Dette er mer en lønns- og prisvekst og dermed en reell styrking av tjenestene. En langtidsavdeling er vedtatt nedlagt, men dette er bare delvis gjennomført nettopp av hensyn til forsvarlige tjenester. Faglig forsvarlighet går foran vedtatt budsjett og er derfor en årsak til merforbruk innen sektoren. Vi jobber likevel aktivt for å organisere og samlokalisere tjenestene slik at vi også kan overholde vedtatte budsjetter uten at det går ut over tjenestekvaliteten.

Påstand 2:

Dette berører alle aldersgrupper og mennesker som ofte har mer enn nok med sin egen situasjon. Vi har imidlertid et bredt kontaktnett og blir regelmessig kontaktet av bekymrede innbyggere.

Kommentar:

Alle som får vedtak om tildeling av tjenester, eller avslag på søknad, har anledning til å klage. Dette blir det opplyst om i vedtaket. Kommunen skal også bistå den enkelte i å fremme klage om det er behov for det. Kommunen mottar svært få klager på tjenestetildelingen. Det er i tillegg anledning til å ta kontakt med pasientombudet i Telemark. I følge pasientombudet er Tinn kommune ikke overrepresentert i antall henvendelser dit. Dersom Sykehusets venner blir kontaktet av bekymrede innbyggere, vil vi anbefale at dere oppfordrer dem til å benytte klageadgangen eller henvise til pasientombudet.

Påstand 3:

Rehabiliteringen på Rjukan sykehus og Eldres Hus har sprengt kapasitet.

Kommentar:

Kapasiteten varierer fra dag til dag og uke til uke. Periodevis kan kapasiteten sies å være sprengt, andre perioder har vi ledige plasser både på korttid og langtid. Når dette skrives er det 2 ledig korttidsplasser ved kommunal korttidsavdeling og vi har 2 ledig langtidsplasser.

Påstand 4:

Vi vet at det til enhver tid er pasienter som er utskrivningsklare på sykehus som det ikke er plass til i Tinn kommune. Dette betaler Tinn kommune betydelige beløp for til sykehusene eller andre institusjoner. Når det gjelder sykehusene i Skien og Notodden, vet vi at kapasiteten er sprengt og at det ikke lenger vil være mulig å la pasienter bli liggende på sykehusene mot betaling i samme utstrekning som før.

Kommentar:

Det er ikke korrekt at det «til enhver tid» er utskrivningsklare pasienter som Tinn kommune ikke har plass til å ta imot. I hele 2018 betalte Tinn kommune for 87 overliggerdøgn. Hittil i 2019 har vi betalt for 43 overliggerdøgn.

Påstand 5:

Vi får stadig meldinger om for tidlig hjemsendelser både fra rehabiliteringen og korttidsplassene på Eldres Hus.

Kommentar:

Før hjemsending fra korttidsavdeling og rehabilitering blir den enkelte pasient kartlagt nøye. I mange tilfeller får de med seg fysio- eller ergoterapeut på hjemmebesøk før de reiser for å se hvordan det fungerer. Vi er bare kjent med ett internt avvik knyttet til for tidlig hjemsending i 2019. Vi har ikke mottatt klager på for tidlig hjemsending internt i kommunene. Om det er klager fra pasienter til sykehuset på for tidlig hjemsending har ikke kommunen oversikt over.

Påstand 6:

Det er et politisk vedtak i Tinn kommune om enerom. Vi er kjent med at administrasjonen har forsøkt å omgå dette vedtaket ved å sette inn en ekstra seng på flere rom.

Kommentar:

Retten til enerom for langtidsplasser kommer fra den nasjonale kvalitetsforskriften og ikke fra et kommunalt vedtak i Tinn kommune. Det var en sak til kommunestyret for noen år siden der 3 dobbeltrom ved Tinn Helsetun ble gjort om til enkeltrom. Saken gjaldt helt spesifikt de 3 plassene og ikke noe generelt om enerom i Tinn kommune.

Påstand 7:

Tinn kommunens administrasjon hevder at det ikke er ventelister på Eldres Hus og rehabiliteringen. Det er nok riktig i den forstand at det ikke føres lister, men det gis avslag på opphold. Vi har grunn til å tro at det er et antall som bor i egen boenhet som burde hatt en fast plass. Vi har derfor liten tro på at bygging av eldreboliger løser alle problemer.

Kommentar:

Tinn kommune fører ventelister slik det er lovfestet. Avslag gjøres kun ut fra en faglig vurdering, økonomi er aldri tema når det gjelder å innvilge en langtidsplass. Alle som står på en venteliste i kort eller lengre tid får forsvarlige tjenester mens de venter. Dersom de kan ivaretas hjemme med mer bistand mens de venter på plass får de det. Når det ikke er faglig forsvarlig at de er hjemme, legges de inn på korttidsavdelingen i påvente av langtidsplass. Tinn kommune mangler omsorgsboliger med bemanning. Vi jobber målrettet for å realisere dette. Det er et viktig tiltak for å imøtekomme behovet for omsorgstjenester både på kort og lag sikt. Vi har i dag brukere med vedtak om langtidsplass på sykehjem som kunne ha klart seg med en omsorgsbolig med heldøgns bemanning.

Påstand 8:

Vi hører fra Tinn kommune og også fra Sykehuset Telemark HF, at det er vanskelig å rekruttere fagpersonell. Det synes vi ikke er rart når stadige innsparinger legger igjen et budskap om at dette er usikre arbeidsplasser.

Kommentar:

Ja, det er vanskelig å rekruttere fagpersonell. Dette er en utfordring over hele landet har vi kunnet lese i media den siste tiden. Kommunenes arbeidsgiverorganisasjon har derfor prioritert sykepleierne ved årets tariffoppgjør. Behovet for fagpersonell vil øke i årene som kommer, og det er ingen ting som tilsier at en jobb i kommunens omsorgsektor er usikker. Alle ansatte i kommunen må være forberedt på endringer i arbeidets innhold på grunn av samfunnsutviklingen.

Påstand 9:

Vi registrerer at Tinn kommune i år som tidligere år, sender ut varsler om innskrenkninger / oppsigelser.

Vi vet at oppgradering av vann og kloakk kommer på nærmere kr. 1 milliard. Det planlagte nye helsehuset som ordføreren sier skal stå ferdig i løpet av en 10 års periode med trinnvis utbygging med beboere boende i huset under hele byggeperiode, vil komme til å koste nærmere kr. 1 milliard.

Kommentar:

Tinn kommune opererer ikke med kostnadsrammer knyttet til vann/avløp og nytt helsehus på 1 milliard hver.

Påstand 10:

For det første har Tinn kommune et kapasitetsproblem som må løses nå og ikke om 10 år og for det andre stusser vi på at kommunen har råd til en investering på nærmere 1 milliard, når andre viktige investeringer og ikke minst etterslep vedlikehold også skal finansieres.

Kommentar:

Vi er enige i at vi har et kapasitetsproblem. Vi har det i dag, - noe som innebærer at vi ikke får redusert med det antall plasser som er vedtatt – og vi har det i et langsiktig perspektiv når antall pleietrengende vil øke. Vi er de avhengig av samlokaliserte tjenester for å utnytte ressurser og kompetanse på en effektiv måte. Avslutningsvis vil vi beklage at Sykehusets venner gjennom å fremme uriktige påstander står i fare for å skape bekymringer blant kommunens innbyggere. Vi håper vi gjennom våre kommentarer kan berolige Tinn kommunes innbyggere med at kommunen har gode tjenester tilpasset den enkeltes behov, selv om det i enkelttilfeller ikke alltid er mulig å gi eksempelvis langtidsplass med en gang behovet er der. Vi vil ta initiativ til et møte med Sykehusets venner – med ønske om at de også vil være den kommunale helse- og omsorgstjenestens venner.

Med hilsen

Rune Engehult

rådmann

Gry Anja Gundersborg

kommunalsjef