Disse 29 områdene ble vernet : 

To av områdene var eid av Statskog - de øvrige var private .