Styret i Skirvedalen Utvikling har fulgt saken tett der Olav Eggerud har erfart hindringer i forhold til å drive persontransport og næringsutvikling mellom Skirvedalen og Vegglifjell. Samfunns og miljøutvalget sin innstilling i saken har vært positiv og vel begrunnet.

Villreinnemda har klaget på vedtaket i samfunns og miljøutvalget og ber om ny saksbehandling. Endrer ikke samfunns og miljøutvalget sin innstilling, trues det med anke til Stasforvalteren.

Hva snakker vi egentlig om her? En snøscootertrase på under 3 km som om sommeren er en til dels sterkt trafikkert bilvei, en strekning i randsonen der det ikke har vært observert reinsdyr de siste 50 år, der oppkjørte skiløyper gleder skiløpere fra begge sider av fjellet og en veistrekning som er anbefalt av NINA rapport 412 (Norsk institutt for naturforskning) som helårsvei mellom Numedal og Tinn.

Vi snakker i tillegg om overkjøring av lokalt valgte politikere, vi snakker om hindringer i forhold til å drive næringsvirksomhet og vi snakker i høyeste grad om forskjellsbehandling.

Styret i Skirvedalen utvikling henstiller til våre valgte politikere å engasjere seg i denne viktige saken for en bærekraftig utvikling på lag med naturen.

Tinns politikere og administrasjon har et ansvar for å tilrettelegge for næringsutvikling, også i Skirvedalen og med dette bidra til et tettere samarbeid mellom Tinn og Rollag.

Skirvedalen Utvikling

v/Knut Luraas, Øystein Skrindebakke og Ingebjørg Håvardsrud