Tinn Eldreråd beklager sterkt at en så viktig sak for framtidig utvikling av Helse – og omsorg utbygging får så kort varsel før behandling i kommunsstyret.

En er klar over at dette ikke er sluttbehandling, men det er en sak som vil forårsake ytterligere utsettelse av utbygging av eldreomsorgen. Noe som gjør Eldrerådet sterkt bekymret. På Eldrerådets siste møte blei vi orientert om aldersprognosene framover, som viser en stor økning av eldre i årene framover. Dette viser viktigheten av å komme igang med utbyggingen snarest. Vi kan ikke sette de eldre på vent lenger.

Eldrerådet går ut fra at det er enighet i kommunen at utbyggingen av Helse- og omsorg skal være moderne og framtidsrettet , og ikke minst økonomisk forsvarlig. De to rapportene Tinn kommune har fått utarbeidet fra Agenda Kaupang viser det med tydelighet at forutsetningen for det er samlokalisering av tjenestene!! Eldrerådet er av den formening det haster å komme i gang med utbyggingen. De eldre har ikke all verdens av tid.

En kan ikke se at det er noen økonomiske analyser om hva kostnadene blir ved kjøp av sykehuset. I avtalen står det at kommunen skal overta hele bygningsmassen. Hva vil dette bety med hensyn til framtidige vedlikeholdskostnader? Eldrerådet er redd for at ved kjøp av sykehusbygningene kan bety økte driftskostnader noe som igjen ytterligere innsparinger, i verste fall mer nedskjæringer av helserelaterte tjenester.

En ser heller ikke at avtalen gir flere arbeidsplasser,bare flytting av de vi allerede har.

Eldrerådet ber derfor om at alle driftsmessige og økonomiske konsekvenser av et kjøp blir grundig undersøkt.

Tinn Eldreråd