Vestfold og Telemark er slått sammen, og vi er alle innbyggere i et nytt og innholdsrikt fylke. Vårt nye fylke har det meste- med sandstrender og høye fjell, byer og bygder, varme somre og barske vintre. Og med et svært mangfoldig kulturliv og en unik kulturarv.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal jobbe for et levende kulturliv i hele fylket. Vårt mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til gode kulturopplevelser. Et velfungerende kulturliv er en forutsetning for utvikling av demokratiet, god helse, trivsel, inkludering og verdiskaping. Få andre områder kan på samme måte som kultur, bringe mennesker sammen, skape møteplasser og dialog, gi nye ideer og perspektiver, og bidra til utviklingen av både individer og samfunn.

For å kunne skape en ny, regional identitet – må vi kjenne vår historie. Her har kulturinstitusjonene et viktig ansvar. Ulike arkiv- og museumsinstitusjoner i fylket vårt arbeider med å sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon hver dag. Det vil si å ta vare på arkiver etter både offentlige og private aktører, og tilgjengeliggjøre og formidle denne dokumentasjonen. I et demokratisk samfunn basert på rettsstatlige prinsipper, er det et grunnleggende krav at det offentlige dokumenterer sin virksomhet. Det sikrer åpenhet og transparens, og at beslutninger kan etterprøves. Det er en forutsetning for rettsstaten og for tilliten til demokratiet vårt.

Såkalte «privatarkiver» - arkiver etter næringsliv, organisasjoner, frivillige lag og foreninger og personer, er like viktige som arkivene etter offentlige organer. Disse supplerer det offentlige perspektivet på hendelser som har skjedd, og har samfunnsmessig betydning for forskning og kulturell virksomhet i generasjoner etter at de er skapt. Privatarkiver med internasjonal, nasjonal og regional relevans, må tas vare på og formidles. Det er viktig både av hensyn til demokratiet, men også sett i et kultur-, reiselivs- og verdiskapingsperspektiv. Hvordan skulle for eksempel verdensarven Rjukan-Notodden Industriarv vært formidlet uten arkivene etter Norsk Hydro? Hvordan skulle vi hatt kunnskap om norsk hvalfangsthistorie uten arkivet etter Svend Foyn og andre hvalfangstarkiver?

Nylig lanserte Vestfoldarkivet en ny utgave av tidsskriftet ARKIVERT, med overskriften «Vestfold + Telemark = sant». Tittelen illustrerer vår nye hverdag, og peker også på en viktig oppgave for fylkets kulturliv: Å bidra til å bygge en ny, felles regional identitet som kan eies og føles av den enkelte innbygger, og være representativ for samfunnet vi ønsker å utvikle.

Hva vi bevarer, er avgjørende for hva vi husker og identifiserer oss med. Arkivene er en viktig del av vår felles kulturarv. En kulturarv som vi må bære med oss når vi nå skal bygge vår nye, regionale identitet.