Opprinnelig var kommunedirektørens innstilling at Rjukanbadets søknad om nødvendig vedlikehold og utbedring av Rjukanbadet innenfor en totalramme på kr. 16,35 millioner ikke kunne imøtekommes uten mer forberedende saksbehandling og avklaringer, og at de planlagte tiltak og arbeider om rehabilitering som kvalifiserer for tilskudd gjennom spillemiddelordningen ikke kunne iverksettes før søknad om spillemidler er avklart gjennom normal saksgang.

Men en ny endring i spillemiddelordningen når det gjelder rehablitering sørget for at administrasjonen kastet seg rundt og leverte en ny positiv innstilling i saken, som ble gjort ferdig dagen før, og ettersendt politikerne på ettermiddagen dagen før formannskapets møte. Det førte til positivt vedtak og en svært fornøyd avtroppende styreleder for Rjukanbadet Bjørn Næset, som også midlertidig har trådt inn som daglig leder etter at Charlotte Van sluttet i jobben i mars.

- Det var veldig gledelig at formannskapet fikk til en tverrpolitisk enighet om å oppgradere og skifte ut det over 20 år gamle utstyret som er utslitt. Vi er veldig glade her nå, så nå venter vi bare på kommunestyrevedtaket, og da skal vi feire med kake her, sier Næset.
- Badet er helt modent for å skifte ut dette utstyret, og regelendringen som gjør at vi kan gå i gang snart, kom som manna fra himmelen, sier Næset.

- Veldig gledelig

Kathrine Haatvedt var den eneste som ba om ordet til saken.

- Ordfører. Det var veldig gledelig å få en ny innstilling til den saken. Det må jeg bare si. Rjukanbadet har jo et behov for oppgradering og vedlikehold, og badet er jo 20 år nå, så det er jo ikke rart at det er nødt til å gjøres noe. Vi burde sikkert gjort mye mer underveis. Men jeg tenker at dette her er bare en veldig bra sak, og at den regelendringen om spillemidler kom nå, som gjør at vi kan starte på prosjektene før man søker, det gjør jo denne bevilgningen veldig gledelig å gjøre. Så en veldig, veldig positiv sak!
Så håper jeg at hele formannskapet er med på det, sa Haatvedt.

- Ny sak kom på ettermiddagen i går, så her er det en annen stasjon som snur seg rundt og leverer, sa ordfører Steinar Bergsland og gikk til votering.

- Da er det i det ettersendte dokumentet og kommunedirektørens innstilling under punkt 1, 2, 3 og 4. I og med at den er ettersendt, så leser jeg punktene i sin helhet.

Vedtatt innstilling

Kommunedirektørens innstilling i utvalgssak 42/23, Rjukanbadet bevilgning til utbedring.

Punkt 1. Søknad fra styret i Rjukanbadet om eier sin medvirkning til utbedring av Rjukanbadet. Innen kostnad, stor kr. 13.522.437, inkludert mva, imøtekommes.
Punkt 2. Tiltaket er en kommunal investering og dekkes ved en tilleggsbevilgning, stor kr. 13.522.437 fra disposisjonsfondet.
Punkt 3. En kommune søker om spillemidler til prosjektet som vil gå til fradrag i investeringskostnadene. Ved mottak av spillemidler tilbakeføres disse til disposisjonsfondet.
Punkt 4. Den delen av søknaden fra Rjukanbadet som omfatter vedlikehold med en kostnadsramme stor 2.831.437 gjennomføres energiøkonomiseringstiltak av Rjukanbadet og finansieres gjennom en omdisponering av tidligere bevilgete midler.

Saken ble enstemmig banket igjennom, og arbeidene kan starte etter at saken er vedtatt endelig i kommunestyret om en ukes tid.

Vedlikeholdsbehovet

Rjukanbadet er organisert som et kommunalt foretak og er heleid av Tinn kommune, det åpnet 23. januar 2003 for 20 år siden. Rjukanbadet har hatt en økonomi som ikke har gjort det mulig å foreta løpende vedlikehold og utbedringer, da vedlikeholdsmidlene som opprinnelig skulle følge badet er blitt redusert ved politiske vedtak. Dette har resultert i et betydelig akkumulert vedlike-/ og oppgraderingsbehov.

Styret i Rjukanbadet har engasjert Sweco til å bistå seg i arbeidet med faglige vurderinger, og man har kommet fram til at det trengs re-flising i svømmehallen på 485 kvadratmeter i tillegg til at alle aggregatene i kjelleren som driver Rjukanbadet er modne for utskiftning.

Nye aggregat har langt bedre overflate behandling og vil ikke ha noen problemer med rustdannelse fra klor produsert med salt. Det kommer frem fra servicerapporter at det en del diverse feil på komponenter på aggregater. For eksempel ødelagt og utslitte spjeld motorer. Befaring, servicerapporter og tilbakemeldinger fra driftspersonalet gir klart bildet av at automatikk er utdatert. Det finnes ikke reservedeler til automatikk-tavle og regulator. Videre er det en rekke følere som termostater og trykksensorer rundt på aggregat defekte. Sannsynligvis må en del av ledningsnett byttes.

30% spillemidler

I sum fører dette til dårlig styring av aggregater som fremtvinger midlertidige nødtiltak slik at svømmehallen kan holdes i drift. Det innebærer fare for dårlig luftkvaliteten i hallen. Varmepumpe i det ene aggregatet er defekt og det ble avdekket lekkasje ved veskeutskiller. I sum tilsier dette ny komplett varmepumpe for skulle dette aggregatet stoppe, mister man all varmegjenvinning, og badet vil måtte stenges. I tillegg er det snakk om sandfiltre, ventilasjonsanlegg og elektriske pumper.

I innstillingen begrunnes saken fra kommunedirektøren med forsømt løpende vedlikehold gjennom hele badet sin levetid.

Det kan maksimalt oppnås inntil 30% av totale kostnader som spillemidler. Hvor mye/stor andel som de aktuelle tiltak i Rjukanbadet kan regne med av spillemidler, er ikke vurdert eller avklart, men det er snakk om flere millioner kroner.

Saken skal endelig vedtas i kommunestyret i neste uke.