Her er teksten Evy Eilertsen leste opp fra talerstolen:

Til spørretimen ekstraordinært kommunestyremøte 10.03.22.

Den opprinnelige helse-, pleie- og omsorgsplanen ble enstemmig vedtatt 20.06.18 . Intensjonen var å samlokalisere kommunehelsetjenestene i ett bygg til glede for brukerne, og i tillegg få en mer rasjonell bruk av personalet og bedre bruk av de økonomiske ressurser man har til rådighet. Fagkompetansen utnyttes på tvers av avdelinger, og det blir lettere å rekruttere til de ulike fagmiljøene, samtidig som de svakeste brukere har nærhet til de kommunale tjenestene.

Kommunevalget høsten 2019 endte med et samarbeid mellom AP, Frp og H og som utgjorde et minst mulig flertall i kommunestyret. De startet straks arbeidet med å endre på helseplanen de hadde vært med på å vedta i 2018. I sept. 2019 ble Sykehusutvalget nedsatt. Formålet var å se på et mulig kjøp av gamle RS og hva man kunne bruke bygningene til.

Sykehusutvalget arbeidet i ca. 1 ½ år med å finne en god begrunnelse for å kjøpe de gamle bygningene., noe man fant ved å innlemme bygningene i Tinns framtidige helse-, pleie- og omsorgsplan. Offentlig ble det gjort kjent at sykehusutvalget gikk inn for å bruke de gamle bygningene til f.eks.

• fastlegekontor,

• legevakt med øyeblikkelig hjelpsenger,

• kommunal psykiatritjeneste,

• kommunal fysioterapitjeneste,

• palliativ avd. – i et mulig samarbeid mellom spesialhelsetjenesten og kommunen

• mulig andre kommunale helsetjenester som f.eks. rehabiliteringsavdeling.

Dvs. bli en del av Tinns kommunes helse-, pleie- og omsorgsplan, noe som ville resultere i at intensjonene i tidligere plan ble vraket. Ingen samlokalisering, ingen rasjonell bruk av helsepersonell og ingen økonomisk gevinst. Å lokalisere deler av Tinns framtidige helsearbeid til gamle RS, framstår kun som et forsvar for å eie de gamle bygningene. Planene for bygningene ellers, synes mer som ønsketenkninger enn konkrete avtaler, og dermed vanskelig å forholde seg til.

Sett i lys av at høringsuttalelsene stort sett kom fra medisinsk faglige grupper, bl.a fra fastlegene i Tinn, og at alle uten unntak gikk imot et slikt opplegg, mener vi det er på sin plass å stille følgende spørsmål:

Spm. 1 : Søkte sykehusutvalget råd/hjelp hos medisinsk fagpersonell i Tinn kommune for å underbygge sitt forslag om å innlemme bygningene til RS i vår framtidige helseplan? eller ble utvalgets forslag kun basert på gruppens egen kompetanse på området?

Så til fellesforslaget fra AP, Frp og H. Fremtidig lokalisering av helse-, pleie- og omsorgstjenester i Tinn kommune – behandling etter høring. Innholdsmessig framstår forslaget som 2 adskilte forslag. Ett om helse-, pleie- og omsorg i Tinn, det andre om næringsutvikling i kommunen. Her er bl.a. etablering av Rjukan Medisinske senter nevnt som en mulighet.

Del 1 pkt.1-7.

- Pkt. 1-7 omhandler i store trekk kommunedirektørens forslag, Alternativ X hva angår organisering/lokalisering av Tinns egne helsetjenester samlet i et nybygg, alternativt på Billagstomta, området/plassen ved Det Glade Hjørnet/bygget til Tinn Energi A/S samt nybygg/rehabilitering ved Eldres Hus.

- Pkt 1 D sier følgende: « Areal tilpasset RDA og Sykehuset Telemark sine tjenester». Dette punktet må forstås dithen at man ønsker å ta høyde for at arealet i nybygget gir plass for dette.

Pkt. 1-7 ble enstemmig vedtatt både i Helse og omsorgsutvalget og i Formannskapet.

Del 2 pkt.8, 9 og 10.

Disse pkt. tar for seg næringsutvikling, evt. kjøp av bygningene etter RS, etablering av Rjukan Medisinske Senter, og hører ikke hjemme i en kommunal helseplan. Punktene viser til fulle at AP, Frp og Hø fremdeles ønsker å eie bygningene etter Rjukan Sykehus. Man skal

- Pkt. 8 A. Gjennomføre en forundersøkelse som avklarer det forretningsmessige potensialet som ligger i en evt. overtagelse av Rjukan Sykehus.

- Pkt. 8 C. Avklare og utrede hvordan opsjonsavtale mellom Tinn kommune og STHF kan gjennomføres.

- Pkt. 8 D. Avklaring og kommittering av avtaler med RDA.

Det er særlig pkt. 8 D som blir underlig. Pkt 1 D sier vitterlig at man skal tilpasse RDA inn i nybygget.

Spm 2: Er det allerede nå - før man eier bygningene - gjort forretningsmessige forpliktende avtaler med RDA, og i tilfelle om hva? F.eks. leieforhold, standard på lokaler o.l.

Spm 3 : Kan Tinn kommunes politiske ledelse av i dag - AP, Frp og H – gi et klart løfte om at bygningene etter nedlagte Rjukan Sykehus ikke skal inngå som et element i framtidig helseplan? Spørsmålet er formulert som et ja/nei spørsmål, og vi forventer kun ja eller nei.