Høringsnotat fra lokallag av Norsk fysioterapiforbund og Norsk ergoterapeutforbund angående “Fremtidig lokalisering av helse-, pleie og omsorgstjenestene i Tinn kommune”.

I det daglige jobber vi, fysioterapeuter og ergoterapeut, med brukere/pasienter i alle aldre i hele kommunen. Vi har arbeidsoppgaver på helsehuset, institusjoner, boliger, hjemme hos folk, på helsestasjon, skoler, barnehager, har treningsgrupper samt deltar i utviklingsarbeid. Vi mener vi har god oversikt over helse og omsorgstjenester i kommunen. I flere år har vi vært klare på at vi ønsker samlokalisering for å levere gode tjenester, jobbe mer effektivt og få enda bedre tverrfaglig samarbeid. Dette ønsker vi også nå. Vi støtter helse –og omsorgsplanen som ble vedtatt i 2018.

Vi går inn for et nedskalert alternativ X under forutsetning at ergoterapi, helsestasjon og psykiatritjenesten er inkludert i alternativet. Tinn helsetun bør beholdes og utvikles med tanke på framtidsrettet eldreomsorg, bærekraft og beredskap.

Dette vil ivareta et tilbud med nærhet til tjenestene for alle kommunens innbyggere og unngå at personell i ambulante tjenester bruker uhensiktsmessig mye tid til transport. Ved Tinn Helsetun er allerede de ulike tjenestetilbudene samlokalisert slik at det ligger til rette for god ressursutnytting.

Alternativet med å drifte tre ulike steder med Rjukan medisinske senter i det gamle sykehusbygget, Rjukan Alders- og sykehjem som bo- og livstidssenter og utbygging av Tinn Helsetun til å romme alle institusjonsplasser vurderer vi for svært lite egnet. Vi er også av den oppfatning at næringsprosjekter ikke skal få styre behovene og tjenestene som kommunen har i forhold til helse og omsorg.

Vi støtter det som framgår av utredningen fra Erichsen og Horgen AS vedr. ombygging og drift av Sykehusbygget. Dette bygget opplever vi som lite egnet for bruk av kommunale tjenester inn i et framtidsrettet perspektiv. Vi jobber i dag i sykehusbygget og erfarer at lokalene er utfordrende for ulike brukere/pasienter. Det er begrensninger i forhold til treningsrom, rom for ulike aktiviteter, fellesarealer for pasienter. Det er for lange avstander fra personalrom til pasientrom. Sykehusbygget var bygget for å drive sykehus og er svært institusjonspreget. Vi er betenkte ift. hvordan vi kan få utnyttet arealene på best mulig måte for pasienter og personale. Refererer for øvrig til rådgivernes samlede vurdering side 30 i prinsipputredningen.

Vi har utdypet fire punkter i “Saksprotokoll fra Kommunestyrets behandling – 16.12.2021“ ut fra våre faglige vurderinger:

Alternativ X vil gi brukere/beboere av et slikt bygg best mulig forhold som er av stor betydning for trivsel, rehabilitering og livskvalitet i utfordrende perioder i livet.

- Det er enklere å organisere og nå flere ift. forebyggende og helsefremmende tiltak som trening og gruppeaktiviteter.

- Gode fasiliteter og uteområder som er lett tilgjengelig for alle.

- Det vil være lett tilgjengelig for alle brukergrupper da det er naturlig å tenke universell utforming og legge til rette for en aktiv alderdom jfr. Meld.St. 15 (2017-2018) “Leve hele livet-En kvalitets reform for eldre”.

Det vil legge til rette for at de ansatte får gode rasjonelle og effektive arbeidsforhold

- Det gir bedre muligheter for ansatte å være fleksible, steppe inn for hverandre og overlappe mellom avdelinger.

- Det kan bli enklere å beholde og rekruttere faggrupper. Det vil skape større og bredere fagmiljø.

- Samarbeide på tvers vil være lettere å organisere. Det er nødvendig med mer tverrfaglig samarbeid for å få til gode pasientforløp.

- En vil bruke mindre tid på forflytting og transport.

- Det vil gi et godt og sømløst tilbud når alt er samlokalisert.

En lokalisering som gir positive bidrag til næromgivelsene og kommunen som helhet

- Enkel ankomst og parkering er viktig for brukere og pårørende. Bør være tilgjengelig med offentlig transport til døra. Det er ikke alle som kan kjøre bil.

- Det er mer miljøvennlig pga. mindre bilbruk for eksempel fra brukere i omsorgsbolig til legesenter og folk som bor i nærheten av området.

En bygningsmasse med areal-effektive løsninger som påvirker driftskostnadene i positiv retning

- Det er en unik sjanse til å integrere velferdsteknologi pga. nybygging.

- Vi vil kunne vurdere behov og planlegge gode løsninger som vil påvirke drift, arbeidsmiljø og brukertilfredshet på en positiv måte.

- Kommunen får nye krav fra Hjelpemiddelsentralen om større lokalt lager av tekniske hjelpemidler.

- Funksjonelle og tilpassede lokaler for trening, rehabilitering/habilitering og Frisklivssentralen. Pr i dag har vi treningssaler på 4 steder, noe som er kostbart og ineffektivt. Utstyr blir dermed manglende eller har varierende kvalitet.

Vi oppfordrer politikere å lytte til fagkunnskap og erfaringer som ansatte har i hverdagen.

Notatet er utarbeidet sammen med de ansatte i Fysio- og ergoterapitjenesten i Tinn kommune.

Norsk Fysioterapiforbund Norsk Ergoterapeutforbund

Ingebjørg Margrete Bjåen Tov Halvar Hegard